Louka u Litvínova - CZ042.3508.4206.0134.01 - stav 2004

 1. Obec

  Louka u Litvínova

  Číslo obce PRVKUK 0134
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0134
  Kód obce 567272
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0134.01 Louka u Litvínova 08721 87211
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Louka leží u Litvínova v hnědouhelné pánvi. Zástavba je souvislá rodinnými a bytovými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 275 – 405 m n. m. Jedná se o obec do 770 trvale bydlících obyvatel a jsou zde 2 rekreační objekty. Obcí protéká Radčický potok. Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný nárůst obyvatelstva. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 762 770 785 800 - - -
   přechodně bydlící 7 8 11 15 - - -
   celkem 769 778 796 815 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   756 764 779 794 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Louka u Litvínova je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Horní Litvínov OFSK-MO.014 vodovodem OF-SK-MO.014.2. Zdrojem vody je VDJ Litvínov I – 1 x 3000 m3 (4381,30 / 385,30 m n. m.), který je zásobován vodou z Vodárenské soustavy Fláje z řadu DN 500 z ÚV Meziboří. Na vodovod je napojeno 99 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento ztrát vody ve vodovodní síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 737 752 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Louka má jednotnou kanalizační síť K-MO.023-J.N. Odpadní vody od 30 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích s odtokem do kanalizace, od 14 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče a 14 % obyvatel má septiky se vsakováním. 36 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážení na ČOV Most, 3 % mají domovní mikročistírny s odtokem do kanalizace a 3 % domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče.  Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2010 navrhujeme dle územního plánu výstavbu centrální ČOV (700 EO), dostavbu kanalizace DN 400 v délce 900 m a 1 ks čerpací stanice. Pří výstavbě navrhujeme napojení všech obyvatel.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Louka u Litvínova PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Louka u Litvínova ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Louka u Litvínova - Ruských zajatců čp.86 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  104,0 0,0 104,0

  Mapa