Louka u Litvínova - CZ042.3508.4206.0134.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Louka u Litvínova

  Číslo obce PRVKUK 0134
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0134
  Kód obce 567272
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0134.01 Louka u Litvínova 08721 87211
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Louka leží u Litvínova v hnědouhelné pánvi. Zástavba je souvislá rodinnými a bytovými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 275 – 405 m n. m. Obcí protéká Radčický potok. Obec náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 762 770 743 693 667 650
   přechodně bydlící 7 8 17 20 20 20
   celkem 769 778 760 713 687 670
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   756 764 779 713 687 670
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Louka u Litvínova je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Horní Litvínov OF-SK-MO.014 vodovodem OF-SK-MO.014.2. Zdrojem vody je VDJ Litvínov I – 2 x 1500 m3 (4381,30 / 385,30 m n. m.), který je zásobován vodou z Vodárenské soustavy Fláje z řadu DN 500 z ÚV Meziboří. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 737 589 567 670
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Louka je jednotná kanalizační síť K-MO.023-J.N ukončená ČOV. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 250 až DN 500 v celkové délce cca 2,9 km. Odpadní vody jsou odváděny gravitačně.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 85% obyvatel, 15% odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV. 

   Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Louka.  ČOV je navržena na 496 EO. Kapacita je 75 m3/den. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Radčického potoka.    3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2030 navrhujeme dostavbu kanalizace DN 400 v délce 0,8 km ( Husova ulice ) a 1 ks čerpací stanice. Při výstavbě navrhujeme napojení všech obyvatel.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav IK-MO.023 Louka u Litvínova PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Louka u Litvínova ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Louka u Litvínova - Ruských zajatců čp.86 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 7 818,0 7 818,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory