Lom - CZ042.3508.4206.0133.02 - stav 2004

 1. Obec

  Lom

  Číslo obce PRVKUK 0133
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0133
  Kód obce 567264
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0133.02 Loučná 08659 86592
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Loučná leží na úpatí Krušných hor v hnědouhelné pánvi v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Zástavba je souvislá rodinnými a bytovými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 375 - 450 m n. m. Jedná se o obec do 1000 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Loučenský potok. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 980 984 992 1 000 - - -
   přechodně bydlící 123 123 123 123 - - -
   celkem 1 103 1 107 1 115 1 123 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   846 874 923 980 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Loučná je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Loučná OF-M-MO.015. Zdrojem vody je VDJ Loučná – 2 x 100 m3 (425,25 / 428,50 m n. m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Fláje z řadu DN 600. Na vodovod je napojeno 86 % obyvatel, zbylých 14 % obyvatel je zásobováno individiuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.MO 015/1 ČS Loučná - CS.MO 015/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 015/1 VDJ Loučná u Litvínova - VDJ.MO 015/1 200m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lom 1 11g zářezy Lom 1 - ZD.MO 016/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lom 1 10f zářezy Lom 1 - ZD.MO 016/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   823 827 834 840 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Loučná je jednotná kanalizační síť K-MO.020-J.C. Odpadní vody od 84 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny na ČOV Lom - Loučná, od 7 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče a 4 % obyvatel mají septiky se vsakováním a 1 % septiky s odtokem do kanalizace. Zbylá 3 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Most. 
   Vlastníkem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 11.2.1994 pod č.j.: 235/93/No/J-2201/2806/1
   Limity:
   Q = 66 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   60
   -
   20
   -
   25
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   ČOV Loučná je mechanicko - biologická čistírna odpadních vod typu VHS III/k s nízko zatěžovanou aktivací a částečnou stabilizací kalu. Na přítoku je odlehčovací komora, česle a vertikální lapák písku. Přebytečný kal je gravitačně zahušťován v kalovém silu průměru 6 m a následně odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Most. Roční produkce stabilizovaného kalu je 550 m3 (2.475 t sušiny/rok). Měření Q přes trojúhelníkový profil včetně záznamu.
   Recipientem ve smyslu vodoprávního povolení je Loučenský potok.

   Projektované parametry:
   Počet EO = 1106
   Q = 2,1 l/s
   Qroční = 66 000 m3/rok
   BSK5 přítok = 331 mg/l
   BSK5 přítok = 21,8 t/rok
   BSK5 odtok = 66,3 mg/l
   BSK5 odtok = 4,3 t/rok

   Výkonové parametry:

   Přítok:
   Počet EO = 394
   Qroční =139 726 m3/r
   Q = 4,43 l/s
   BSK5 prům. = 84 mg/l
   BSK5 = 11,74 t/rok
   CHSK prům. = 198 mg/l
   CHSK = 27,67 t/rok
   NL prům. = 67 mg/l
   NL = 9,36 t/rok

   Odtok:
   BSK5 prům. = 9,60 mg/l
   BSK5 =     1,34 t/rok
   CHSK prům. = 35 mg/l
   CHSK = 4,89 t/rok
   NL prům. = 9,40 mg/l
   NL = 1,31 t/rok

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační systém a ČOV jsou bez provozních problémů. Proto po roce 2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV a rekonstruovat stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Most.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Loučná u Mostu PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Loučná u Mostu ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 330,0 2 330,0

  Mapa