Lom - CZ042.3508.4206.0133.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Lom

  Číslo obce PRVKUK 0133
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0133
  Kód obce 567264
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0133.02 Loučná 08659 86592
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Loučná leží na úpatí Krušných hor v hnědouhelné pánvi v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Zástavba je souvislá rodinnými a bytovými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 375 - 450 m n. m. Obcí protéká Loučenský potok. Obec náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 980 984 1 037 448 455 460
   přechodně bydlící 123 123 766 250 250 250
   celkem 1 103 1 107 1 803 698 705 710
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   846 874 923 698 705 710
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Loučná je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Loučná OF-M-MO.015. Zdrojem vody je VDJ Loučná – 2 x 100 m3 (425,25 / 428,50 m n. m.), který je zásobován z vodárenské soustavy Fláje z řadu DN 600. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.MO 015/1 ČS Loučná - CS.MO 015/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 015/1 VDJ Loučná u Litvínova - VDJ.MO 015/1 200 200 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   823 827 834 592 599 603
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Loučná je jednotná kanalizační síť K-MO.020-J.C ukončená ČOV. Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 250 až DN 800 v celkové délce cca 2,5 km. Odpadní vody jsou odváděny gravitačně.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 85% obyvatel, 5% odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV. 10% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren s odtokem do kanalizace.

   Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Loučná.  Kapacita je 181 m3/den. ČOV navržena na 800 EO,BSK5  48 kg/den. ČOV Loučná je mechanicko - biologická čistírna odpadních vod typu VHS III/k s nízko zatěžovanou aktivací a částečnou stabilizací kalu. Na přítoku je odlehčovací komora, česle a vertikální lapák písku. Přebytečný kal je gravitačně zahušťován v kalovém silu  a následně odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Most. Recipientem ve smyslu vodoprávního povolení je Loučenský potok.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační systém a ČOV jsou bez provozních problémů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.MO 020/1/K Loučná u Mostu PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Loučná u Mostu ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litvínov OSÚ/25176/2013/SP Loučenský potok, ř.km 10,500-10,730 - revitalizace - Lom a Osek- Povodí Ohře, s.p. Chomutov
  10. 6. 2013
  Litvínov MELT/26425/2020/OŽP/DOK/ROZ Změna povolení k nakládání s vodami
  20. 4. 2020
  Litvínov OŽP/7301/2014/MAJ/231.2/D-54 akumulace-štěrková přehrážka na Lomském potoce-Povodí Ohře, státní podnik
  11. 2. 2014
  Litvínov MELT/45023/2020/OŽP/DOK/ROZ/ZMSPD Změna stavby před jejím dokončením - štěrková přehrážka na Loučenském potoce
  2. 7. 2020
  Litvínov OŽP/9005/2014/MAJ/231.2/D-2158 akumulace-štěrková přehrážka na Loučenském potoce-Povodí Ohře,státní podnik
  20. 2. 2014
  Litvínov MELTD 30001/2010 Individuální výstavba Lom západ technická infrastruktura SO
  24. 8. 2010
  Litvínov MELT/28671/2019/OŽP/DOK/ROZ SP - Rekonstrukce štěrkové přehrázky na Loučenském potoce
  9. 4. 2019