Lom - CZ042.3508.4206.0133.01 - stav 2004

 1. Obec

  Lom

  Číslo obce PRVKUK 0133
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0133
  Kód obce 567264
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0133.01 Lom 08657 86576
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lom leží na úpatí Krušných hor v hnědouhelné pánvi. Zástavba je souvislá rodinnými a bytovými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 270 - 400 m n. m. Jedná se o obec do 3000 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Lomský potok a přeložka Radčického potoka. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti. Po roce 2003 se uvažuje s realizací průmyslové zóny.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 2 641 2 655 2 678 2 702 -
   přechodně bydlící 252 252 252 252 -
   celkem 2 893 2 907 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   2 641 2 655 2 678 2 702 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lom je zásobována dvěma vodovodními systémy. Horní Lom je zásobován vodou z místního vodovodu Horní Lom – M - MO.016. Zdrojem vody je prameniště Lom I, odkud voda přitéká do VDJ Lom I – 1 x 50 m3 (428,10 / 431,10 m n. m.), přebytky vody tečou do VDJ Lom II – 1 x 150 m3 (390,00 / 394,00 m n. m.). VDJ Lom II je zároveň dotován z Vodárenské soustavy Severní Čechy z řadu DN 600.
   Dolní Lom je zásobován vodou ze skupinového vodovodu Dolní Lom OF-SK-MO.017 vodovodem OF-SK-MO.017.1. Zdrojem vody je VDJ Lom III – 1 x 600 m3 (333,80 / 336,70 m n. m.), do kterého teče voda z Vodárenské soustavy Fláje z řadu DN 600 a DN 800. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků vody v síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.MO 014/4 VDJ Litvínov Koldum - VDJ.MO 014/4 220m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 016/1 VDJ Lom 1 - VDJ.MO 016/1 1x50m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 016/2 VDJ Lom 2 - VDJ.MO 016/2 1x150m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 017/2 VDJ Lom 3 - VDJ.MO 017/1 600m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lom 1 9e zářezy Lom 1 - ZD.MO 016/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lom 1 8d zářezy Lom 1 - ZD.MO 016/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lom 1 6b zářezy Lom 1 - ZD.MO 016/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lom 1 5a zářezy Lom 1 - ZD.MO 016/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lom 1 7c zářezy Lom 1 - ZD.MO 016/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   1 823 1 834 2 651 2 675 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Lom je jednotná kanalizační síť K-MO.022-J.C. Odpadní vody od 69 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny kanalizací na ČOV Lom - Loučná, od 14 % trvale bydlících obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s odtokem do vodoteče a 10 % obyvatel má septiky se vsakováním. 6 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Most a 1 % má domovní mikročistírny s odtokem do vodoteče. Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Odlehčovací komory: Odlehčovací komory jsou dvě. Na sběrači „A“ v ul. Neumanova je u čp. 64, další je před vyústěním sběrače „A“ do ČOV (pravobřežní přítok Loučenského potoka). Z obou odlehčovacích komor jsou vody odváděny do Loučenského potoka.

   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 25.2.2003 pod č.j.: Vod231-2/95/Ni/J-2340/1589
   Limity:
   Q = 280 000 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   80
   -
   25
   -
   25
   -
   20
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí je do 31.12.2012.

   ČOV Lom 2 je mechanicko - biologická čistírna odpadních vod typu KOMBIBLOK. Na přítoku jsou osazeny hrubé ručně stírané česle, jemné strojně stírané česle s průlinou 6 mm a vertikální lapák písku LPV 1000. Za mechanickým předčištěním je 1 x denitrifikace a rozdělení nátoku na 2 aktivační nádrže o půdorysných rozměrech 10,8 x 10,8 m provzdušňované turbínou SIGMA BSK GIGANT. Vratný a přebytečný kal je separován ve 4 vertikálních dosazovacích nádržích každá o půdorysných rozměrech 4,2 x 4,2 m. Přebytečný kal je zahušťován a odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Most.
   Odtok z ČOV je přes měrný žlab do čerpací stanice vyčištěných vod a dál do přeložky Radčického potoka.

   Základní projektové parametry:
   2750 EO
   Q = 280 000 m3/rok
   Q24 = 6,1 l/s
   BSK5 [kg/d]: 165

   Skutečnost:
   728 EO
   Q = 257 125 m3/rok
   CHSK [mg/l]: 162
   BSK5 [mg/l]: 79
   NL [mg/l]: 76

   Vzhledem ke stávajícímu technologickému vybavení a požadavkům na čistící efekt není možno ČOV zatěžovat dovážením odpadních hmot ze septiků a žump.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Do roku 2010 navrhujeme dobudovat kanalizační systém DN 400 v délce 1496 m, zrušit bezodtokové jímky i septiky a přepojit je na kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Lom u Mostu 2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Lom u Mostu PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Lom u Mostu - Šrámkova PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Lom u Mostu Hornická PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Lom u Mostu 2 ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa