Lom - CZ042.3508.4206.0133.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Lom

  Číslo obce PRVKUK 0133
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0133
  Kód obce 567264
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0133.01 Lom 08657 86576
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lom leží na úpatí Krušných hor v hnědouhelné pánvi. Zástavba je souvislá rodinnými a bytovými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 270 - 400 m n. m. Obcí protéká Lomský potok a přeložka Radčického potoka. Obec náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 2 641 2 655 2 795 3 015 3 110 3 179
   přechodně bydlící 252 252 9 9 12 15
   celkem 2 893 2 907 2 804 3 024 3 122 3 194
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   2 641 2 655 2 678 2 741 2 982 3 185
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lom je zásobována ze skupinového vodovodu Most dvěma flájskými řady DN 600 a DN 800. Zdrojem vody je ÚV Meziboří. V obci jsou tři vodojemy a to VDJ Lom I – 1 x 50 m3 (428,10 / 431,10 m n. m.), VDJ Lom II – 1 x 150 m3 (390,00 / 394,00 m n. m.) a VDJ Lom III – 1 x 600 m3 (333,80 / 336,70 m n. m.). Prameniště Lom I je odstaveno a vedeno jako záložní v případě krozové situace. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 014/4 VDJ Litvínov Koldum - VDJ.MO 014/4 220 220 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 016/1 VDJ Lom 1 - VDJ.MO 016/1 50 1x50 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 016/2 VDJ Lom 2 - VDJ.MO 016/2 150 1x150 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 017/2 VDJ Lom 3 - VDJ.MO 017/1 600 600 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lom 1 11g zářezy Lom 1 - ZD.MO 016/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lom 1 9e zářezy Lom 1 - ZD.MO 016/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lom 1 8d zářezy Lom 1 - ZD.MO 016/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lom 1 6b zářezy Lom 1 - ZD.MO 016/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lom 1 5a zářezy Lom 1 - ZD.MO 016/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lom 1 10f zářezy Lom 1 - ZD.MO 016/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lom 1 7c zářezy Lom 1 - ZD.MO 016/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 823 1 834 2 651 2 864 2 955 3 020
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Lom je převážně jednotná kanalizační síť K-MO.022-J.C ukončená ČOV. V části obce je oddílná splašková kanalizace ( cca 25% obce ). Potrubí je z trub různých typů materiálu v profilech DN 250 až DN 500 v celkové délce cca 15,5 km. Odpadní vody jsou odváděny gravitačně, níže položená část obce za Loučenským ( Klášterským ) potokem je svedena do ČS Lom a výtlakem PE DN 110 čerpána na ČOV Lom. Zástavba v ulici Šrámkova je svedena do ČS Lom-Šrámkova a čerpána výtlakem PE DN 80 do gravitační kanalizace. Součástí kanalizačního systému jsou další dílčí čerpací stanice ( ČSOV Hornická, Kohinoor 1,2 ).

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 85% obyvatel, 5% odvádí odpadní vody do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV. 10% obyvatel odvádí odpadní vody do domovních mikročistíren s odtokem do kanalizace.

   Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Lom 2.  Kapacita je 875 m3/den. ČOV navržena na 1958 EO,BSK5  117,5 kg/den. ČOV Lom 2 je mechanicko - biologická čistírna odpadních vod typu KOMBIBLOK. Na přítoku jsou osazeny hrubé ručně stírané česle, jemné strojně stírané česle a vertikální lapák písku. Za mechanickým předčištěním je 1 x denitrifikace a rozdělení nátoku na 2 aktivační nádrže. Vratný a přebytečný kal je separován ve 4 vertikálních dosazovacích nádržích. Přebytečný kal je zahušťován a odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Most.

   Kapacita ČOV Lom 2 je už v současné době nedostatečná.
   Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Loučenského ( Klášterského ) potoka.

   Vzhledem ke stávajícímu technologickému vybavení a požadavkům na čistící efekt není možno ČOV zatěžovat dovážením odpadních hmot ze septiků a žump.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Vzhledem k nedostatečné kapacitě stávající ČOV Lom 2 navrhujeme její zkapacitnění.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.MO 022/1/K Lom u Mostu 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.MO 022/1 Lom u Mostu PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Lom u Mostu - Šrámkova PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Lom u Mostu Hornická PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Lom u Mostu 2 ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Rekonstrukce COV.MO 022/1/K ČOV Lom u Mostu PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 39 762,0 39 762,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litvínov OSÚ/25176/2013/SP Loučenský potok, ř.km 10,500-10,730 - revitalizace - Lom a Osek- Povodí Ohře, s.p. Chomutov
  10. 6. 2013
  Litvínov MELT/26425/2020/OŽP/DOK/ROZ Změna povolení k nakládání s vodami
  20. 4. 2020
  Litvínov OŽP/7301/2014/MAJ/231.2/D-54 akumulace-štěrková přehrážka na Lomském potoce-Povodí Ohře, státní podnik
  11. 2. 2014
  Litvínov MELT/45023/2020/OŽP/DOK/ROZ/ZMSPD Změna stavby před jejím dokončením - štěrková přehrážka na Loučenském potoce
  2. 7. 2020
  Litvínov OŽP/9005/2014/MAJ/231.2/D-2158 akumulace-štěrková přehrážka na Loučenském potoce-Povodí Ohře,státní podnik
  20. 2. 2014
  Litvínov MELTD 30001/2010 Individuální výstavba Lom západ technická infrastruktura SO
  24. 8. 2010
  Litvínov MELT/28671/2019/OŽP/DOK/ROZ SP - Rekonstrukce štěrkové přehrázky na Loučenském potoce
  9. 4. 2019