Litvínov - CZ042.3508.4206.0132.11 - stav 2007

 1. Obec

  Litvínov

  Číslo obce PRVKUK 0132
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0132
  Kód obce 567256
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0132.11 Šumná 08617 86177
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Šumná leží na úpatí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod
   CHOPAV Krušné hory. Zástavba je souvislá rodinnými domy podél komunikace. Obec se
   rozkládá v nadmořské výšce 370 - 400 m n. m. Jedná se o obec do 15 trvale bydlících
   obyvatel. Obcí protéká Zálužský a Bílý potok. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst
   obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

   Jedná se obec do 130 trvale bydlících obyvatel. Počet ekvivalentních obyvatel je 157.
   Nárůst obyvatelstva se předpokládá. Možnost výstavby nových RD, rekonstrukce stávajících neobydlených RD. Je zde záměr vybudovat terénní přírodovědnou základnu pro II. stupeň základních škol (cca 45 osob). Bude docházet k rozšiřování pracovních příležitostí, tedy další zvyšování objemu odpadních vod.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 75 73 71 70 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 75 73 71 70 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   75 73 71 70 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Šumná je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Šumná SK-MO.013
   vodovodem SK-MO.013.1. Zdrojem vody je VDJ Bílý potok - 1800 m (416,50 / 418,50
   m n. m.), do kterého přitéká voda z ÚV Bílý potok. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel.
   Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek
   provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků vody v síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci.

   S ohledem na vysoké procento úniků vody v síti navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě v souběhu s realizací kanalizační sítě.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí -
   štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství
   maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a
   kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při
   využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně
   příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav UV.MO 013/1 úpravna vody Litvínov-Šumná - UV.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Bílý potok ZD Bílý potok vodní tok PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Šumná není kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou
   akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Most.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Šumná není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační
   systém a ČOV. Proto po roce 2016 navrhujeme rekonstruovat stávající bezodtokové jímky s
   vyvážením na ČOV Most.
   U nové výstavby bude do roku 2015 vždy domovní ČOV.

   Odkanalizování obce Šumná se navrhuje výstavbou nové kanalizační stoky, která bude napojena na stávající kanalizační síť s vyústěním na nově projektované ČOV Litvínov. Výstavba kanalizační stoky je navržena do dvou částí. Kanalizační stoka A řeší napojení na stávající kanalizaci v ul. Sokolovská, kanalizační stoka B je vedena v komunikaci směr Horní Ves. Celková délka výstavby je cca 1311 m.

   Projektovou dokumentaci zpracovala autorizovaná projekční a inženýrská kancelář Ing. Martin Valečka – MV projekt spol. s r.o., Praha 5 – Lipence.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  20,0 1 745,0 1 765,0

  Mapa