Litvínov - CZ042.3508.4206.0132.08 - stav 2004

 1. Obec

  Litvínov

  Číslo obce PRVKUK 0132
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0132
  Kód obce 567256
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0132.08 Lounice 08618 86185
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Lounice leží na úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Zástavba je nesouvislá rodinnými domy rozesetými po svahu Krušných hor. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 525 - 535 m n. m. Jedná se o obec do 15 trvale bydlících obyvatel. Obcí neprotéká žádná vodoteč. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 12 11 11 11 -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 -
   celkem 12 11 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Lounice nemá vodovod, zásobování vodou je z domovních studní.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Obec Lounice navrhujeme i nadále zásobovat pitnou vodou individuálně.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.MO 013/5 Janov VN pro ÚV Janov (mimo provoz) - ZD.MO 013/5 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Lounice není kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Most.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Lounice není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Proto po roce 2016 navrhujeme  rekonstruovat stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Most.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa