Litvínov - CZ042.3508.4206.0132.07 - stav 2004

 1. Obec

  Litvínov

  Číslo obce PRVKUK 0132
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0132
  Kód obce 567256
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0132.07 Křížatky 03707 37079
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Křížatky leží na úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory a v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje Křížatky. Zástavba je nesouvislá rodinnými domy rozesetými po svahu Krušných hor. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 510 - 600 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 35 33 31 30 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 35 33 31 30 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   31 31 31 30 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Křížatky je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Křížatky M-MO.010. Zdrojem vody je prameniště Křížatky odkud voda přitéká do VDJ Křížatky – 1 x 8 m3 (385,00 / 387,00 m n. m.). Na vodovod je napojeno 89 % obyvatel, zbylých 11 % je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků vody v síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.MO 013/4 VDJ Janov ÚV (odstaven) - VDJ.MO 013/4 500m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 010/1 VDJ Křížatky - VDJ.MO 010/1 8m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Křížatky 1a zářez Křižatky - ZD.MO 010/1 PRVK/2020
  Úpravna vody Stav UV.MO 013/2 úpravna vody Janov (60 l/s) - (odstavena) - UV.MO 013/2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Křižatky není kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s vyvážením na ČOV Most.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Křižatky není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Proto po roce 2016 navrhujeme  rekonstruovat stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Most.
   U nové výstavby bude do roku 2015 vždy domovní ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5,0 1 192,0 1 197,0

  Mapa