Děčín - CZ042.3502.4202.0013.14 - stav 2004

 1. Obec

  Děčín

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0013
  Kód obce 562335
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0013.14 Děčín XIV-Dolní Žleb 40737 407372
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Děčín je město v kategorii nad 50000 stálých obyvatel. Město leží na soutoku Labe, Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. a Velkou Velení 444 m n.m. Území města je rozděleno do 35 městských částí. Jeho částí je i Děčín XIV-Dolní Žleb. Městská část Dolní Žleb má okolo 150 obyvatel. Leží v severním okraji města Děčína na levém břehu Labe a slouží hlavně pro bydlení venkovského typu se částečně rozptýlenou zástavbou. Leží v nadmořských výškách 125-175 m n. m. a spadá do CHOPAV Severočeská křída, CHKO Labské pískovce a na katastrálním území se nachází ochranné pásmo vodního zdroje pro SK Děčín. Územím protékají kromě Labe, Dolnožlebský potok a náleží do povodí Labe. Do budoucna se nepředpokládá výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 151 138 116 95 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 151 138 116 95 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   151 138 116 95 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována ze skupinového vodovodu (SK-DC.001.3). Na přívodním řadu ze zdroje Dolní Žleb do čerpací stanice v Horním Žlebu je v šachtě vysazena odbočka pro zásobování Dolního Žlebu.
   Rozvody po obci jsou DN 50 – 60 litinové a z PVC. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Kapacita a kvalita vody je vyhovující.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je vyhovující, je třeba počítat s opravami starších úseků potrubí a jejich postupnou výměnou za potrubí nové, cca 19% sítí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Dolní Žleb ZD.DC 001/40 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Děčíně – Dolním Žlebu není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků s odtokem do povrchových vod (50% obyvatel) nebo do vsaků (10% obyvatel) a bezodtokových jímek (35% obyvatel) s vyvážením na ČOV Děčín nebo s vyvážením na pole (5% obyvatel).
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Děčín, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 585,0 1 585,0

  Mapa