Litvínov - CZ042.3508.4206.0132.06 - stav k 11.12.2023

 1. Obec

  Litvínov

  Číslo obce PRVKUK 0132
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0132
  Kód obce 567256
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0132.06 Janov 03706 37061
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část Janov leží na úpatí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Zástavba je souvislá rodinnými a bytovými domy podél komunikace. Místní část  se rozkládá v nadmořské výšce 260 - 300 m n. m. Janovem protéká Janovský potok a Loupnice, náleží do povodí Ohře. V místní části  jsou malé pracovní příležitosti. V Janově je průmyslový podnik - JAPEK, s.r.o., Podkrušnohorská 210, Litvínov – Janov. 

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 6 944 6 943 6 665 5 500 4 712 4 150
   přechodně bydlící 200 200 0 0 0 0
   celkem 7 144 7 143 6 665 5 500 4 712 4 150
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   6 326 6 457 6 676 5 400 4 712 4 150
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Janov je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Šumná SK-MO.013 vodovodem SK-MO.013.6. Zdrojem vody je ÚV Litvínov odkud přitéká voda z řadu DN 600 – „G“ do VDJ Janov – 2 x 650 m3 (395,00 / 400,00 m n.m.) přes čerpací stanici Janov. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Janov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 013/4 VDJ Janov ÚV (odstaven) - VDJ.MO 013/4 500 500 m3 024/14Z/2022
  Vodní zdroj Stav ZD.MO 013/5 Janov VN pro ÚV Janov (mimo provoz) - ZD.MO 013/5 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav CS.MO 013/2 ČS Janov u Litvínova-NA Proslušnosti- CS.MO 013/2 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav CS.MO 013/1 ČS Janov u Litvínova - CS.MO 013/1 024/14Z/2022
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 013/5 VDJ Janov u Litvínova - VDJ.MO 013/5 1300 1300 m3 024/14Z/2022
  Úpravna vody Stav UV.MO 013/2 úpravna vody Janov (60 l/s) - (odstavena) - UV.MO 013/2 024/14Z/2022
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   6 319 6 319 6 317 5 005 4 288 4 150
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Janov je jednotná kanalizační síť K-MO.019.2-J.C ukončená ČOV. Odpadní vody jsou gravitačně odváděny do kanalizační sítě Hamru, odtud následně přes kanalizační síť Chudeřína do ČOV Litvínov. Níže položená část obce je čerpána ČSOV Janov-Velká,   ČSOV Janov-Malá a  ČSOV Janov-Vilová.
   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 91 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 9 % obyvatel má septiky s přepadem do vodoteče.

   Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je bez větších provozních problémů,  navrhujeme do roku 2030 napojit všechny obyvatele na kanalizační systém.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav CSOV.MO 019/5 Janov u Litvínova - malá 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav CSOV.MO 019/6 Janov u Litvínova - velká 024/14Z/2022
  Čerpací stanice Stav Janov u Litvínova Vilová 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
  Výústní objekt Stav 024/14Z/2022
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  44 916,0 0,0 44 916,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 2786/ZPZ/2017/SC-42 sanační čerpání ze skládek K4a včetně SP UNIPETROL, RPA
  7. 8. 2017
  Litvínov OSÚ/40223/2017 Revitalizace Janovského potoka a mostků, Litvínov - SO 01 Rekonstrukce koryta
  4. 10. 2017
  Ústecký kraj KUUK/148614/2019/ZPZ změna povolení k intenzifikaci sanace CHempark
  31. 10. 2019
  Litvínov OSÚ/47775/2015 Systém tepelných čerpadel voda - voda
  29. 10. 2015
  Litvínov MELT/62516/2020/OŽP/DOK Stanovení záplavového území Poustevnický potok
  14. 9. 2020
  Ústecký kraj KUUK/013181/2020/ZPZ OSEZ UNIPETROL
  21. 1. 2020
  Ústecký kraj 4091/ZPZ/14/B-034 VD Janov - výstavba MVE
  19. 11. 2014
  Ústecký kraj 1527/ZPZ/13/A-076.1.2 VD Janov - vzdouvání a akumulace, schválení manipulašního řádu
  19. 6. 2013
  Ústecký kraj 1467/ZPZ/18/MŘ.Ja VD Janov - aktualizace manipulačního řádu
  20. 4. 2018
  Litvínov OŽP/23112/2017/PIK/ROZ MŘ - Vypouštění vod z retenční nádrže na NTS do Bílého potoka
  5. 6. 2017
  Litvínov OSÚ/43584/2015 Rybníček na ppč. 908/3, k.ú. Janov u Litvínova
  1. 10. 2015
  Ústecký kraj 699/ZPZ/13/A-076.2 Výstavba druhé spodní výústi VD Janov
  28. 11. 2013
  Ústecký kraj 4293/ZPZ/2014/SC-35 sanační čerpání UNIPETROL
  8. 1. 2015
  Ústecký kraj 4047/ZPZ/2016/SC-35.1 OSEZ UNIPETROL sanční čerpání
  7. 12. 2016
  Ústecký kraj 2831/zpz/2017/SC-35.2 OSEZ UNIPETROL
  13. 7. 2017
  Ústecký kraj 3057/ZPZ/15/A-076.I VD Janov - výstavba spodních výpustí
  19. 10. 2015
  Ústecký kraj KUUK/158260/2019/ZPZ změna rozhodnutí k sanačnímu čerpání Chempark
  18. 11. 2019
  Litvínov OŽP/10491/2015/MAJ/231.2/Divoký/OOP Záplavové území - Divoký potok - ř.km 0,000 - 3,050
  13. 3. 2015
  Ústecký kraj KUUK/74720/2019/ZPZ intenzifikace sanace UNIPETROL
  5. 6. 2019
  Litvínov OŽP/60777/2013/MAJ/231.2/MŘ Vodní dílo Hamr-MŘ-Litvínov-místo Litvínov
  5. 12. 2013
  Ústecký kraj 2263/zpz/2018/SC-43 sanační čerpání OSEZ UNIPETROL
  13. 7. 2018
  Ústecký kraj KUUK/158313/2019/ZPZ SC Růžodol
  18. 11. 2019
  Ústecký kraj 4086/ZPZ/2016/J-182.1 prodloužení povolení k nakládání s vodami-Unipetrol RPA-Nová voda-střed
  5. 1. 2017
  Litvínov OSÚ/43461/2013/SP Úprava toku Janovského potoka - Město Litvínov - Litvinov
  10. 9. 2013
  Ústecký kraj 3764/ZPZ/2012/SC-014K4 stavební povolení a povolení k nakládání svodami
  4. 3. 2013
  Litvínov OŽP/7506/2014/MAJ/231.2/D-54 akumulace-štěrková přehrážka na Radčickém potoce-Povodí Ohře, státní podnik
  11. 2. 2014
  Litvínov OSÚ/48489/2014 Zálužský potok- rekonstrukce krytého profilu
  15. 10. 2014
  Litvínov ---Nezadáno--- J-2097 KR + VYP + MŘ ČOV Ležáky (900-910,100-130-131,800-810)
  2. 5. 2006