Litvínov - CZ042.3508.4206.0132.03 - stav 2004

 1. Obec

  Litvínov

  Číslo obce PRVKUK 0132
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0132
  Kód obce 567256
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0132.03 Horní Litvínov 40921 409219
  CZ042.3508.4206.0132.05 Chudeřín 08615 86151
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Horní Litvínov a Chudeřín jsou obce ležící na úpatí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Zástavba je souvislá rodinnými a bytovými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 300 - 375 m n. m. Jedná se o obec do 18200 trvale bydlících obyvatel. Obcí protékají Radčický, Bílý a Divoký potok. Obec náleží do povodí Ohře. Předpokládá se mírný úbytek trvale bydlících obyvatel. V obci jsou pracovní příležitosti. Vzniká zde průmyslová zóna Litvínov – Louka v budoucnu až 300 pracovních míst.
   V zájmové lokalitě jsou následující průmyslové podniky:

   1. Gáza s.r.o., Sokolská 30, Litvínov - Šumná
   2. SPORTaS s.r.o., Ruská 2051, Litvínov
   3. B.U.T., s.r.o., Podkrušnohorská 1719, Litvínov
   4. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s., Budovatelů 1395/23, Most
   5. Krušnohorská poliklinika, s.r.o., Žižkova 1, Litvínov
   6. SCHOELLER, k.s., Nádražní 557, Litvínov
   7. Chemopetrol a.s. Záluží

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 18 129 17 928 17 594 17 260 - - -
   přechodně bydlící 1 600 1 646 1 723 1 800 - - -
   celkem 19 729 19 574 19 317 19 060 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   18 062 17 928 17 594 17 260 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Horní Litvínov a Chudeřín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Horní Litvínov OF-SK-MO.014 vodovodem SK-MO.014.1. Zdrojem vody je ÚV Meziboří, ze kterého přitéká voda východní Flájskou větví řadem DN 600 do VDJ Litvínov VI –2 x 400 m3 (409,00 / 412,00 m n. m.) a do VDJ Litvínov – Koldum – 1 x 220 m3 (413,00 / 416,00 m n. m.). Z východní Flájské větve z řadu DN 500 z ÚV Meziboří je před PK Litvínov – 150 m3 (398,00 / 402,00 m n. m.) napojen VDJ Litvínov I – 2 x 1500 m3 (381,30 / 385,30 m n. m.). VDJ Pod lesem – 1 x 1000 m3 je mimo provoz. Vodojemy jsou vzájemně propojené přes rozvodnou síť. Obec Horní Litvínov a Chudeřín je rozdělena na dvě tlaková pásma. Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků vody v síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.MO 013/3 ČS Chudeřín - CS.MO 013/3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 013/10 VDJ Litvínov 3 - VDJ.MO 013/10 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 014/3 VDJ Litvínov 6 - VDJ.MO 014/3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 014/2 VDJ Litvínov 1 - VDJ.MO 014/2 3000m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 013/1 VDJ Šumná - VDJ.MO 013/1 1300m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 014/6 VDJ Litvínov PK - VDJ.MO 014/6 150m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   18 129 17 928 17 594 17 260 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Horní Litvínov a Chudeřín je jednotná kanalizační síť K-MO.019.4-J.C s odváděním odpadních vod od 98 % trvale bydlících na ČOV Chemopetrol a.s. Majitelem a provozovatelem ČOV je Chemopetrol a.s. Zbývající 2 % obyvatel mají nečištěné odpadní vody vypouštěné do vodoteče. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   V aglomeraci Litvínov je rozsáhlá síť uličních stok převážně jednotného charakteru s částečným podílem oddílné kanalizace. Jednotlivé části aglomerace jsou propojeny sběrači, překračujícími nezastavěná území, vzájemně oddělující tyto urbanizované celky. Systém odkanalizování zájmového území je zakončen na ČOV Chemopetrol a.s. v Záluží u Mostu.
   Páteřní sběrače B, E, F0, F, H a HE byly budovány v 60. a 70. letech 20. století a jsou převážně v dobrém technickém stavu. Území Litvínova leží v povodí menších vodotečí v podhůří Krušných hor. Vyskytuje se zde poměrně vysoká hladina podzemních vod, která se mimo jiné projevuje značným podílem balastních vod na přítoku na ČOV.
   V kanalizačním systému se nachází soustava tří čerpacích stanic odpadních vod – hlavní ČSOV Hamr-Jandečkova na sběrači B z Hamru, na níž je napojena ČSOV Janov - Velká a také ČSOV Janov - Malá. Dále lokální ČSOV Chudeřín, která přečerpává odpadní vody z malé oblasti pod Chudeřínskou ulicí a ČSOV Mlýnská, která přečerpává odpadní vody z malé oblasti nad Mlýnskou ulicí. Odpadní vody ze západní části zájmového území (většina povodí sběrače B – městská část Janov, Hamr) neodtékají do povodí Bílého potoka a odpadní vody z tohoto povodí jsou přečerpávány z ČSOV Hamr - Jandečkova.
   Na stokové síti bylo identifikováno celkem 21 odlehčovacích komor nejrůznějších velikostí a významu, v nichž za dešťů přepadají naředěné splaškové vody do recipientů. V zájmovém území bylo dále identifikováno 22 výustí stok, které nejsou napojeny na ČOV.
   Stávající stoková síť vznikala postupně dlouhou řadu let a podle toho je i různorodý použitý trubní materiál (hlavně železobeton a kamenina). Velká část uličních stok – převážně ve starší zástavbě - je za hranicí své životnosti a vyžaduje postupnou rekonstrukci.

   Území s oddílnou kanalizací
   Systém uličních stok byl v oblasti Litvínov IV - Osada a nové výstavby sídliště Janov původně budován jako oddílný systém. Avšak nedůsledné uplatňování principu oddílné kanalizace v následujícím období, nesystematické napojování a vzájemné přepojování dešťových a splaškových vod v těchto oblastech nakonec vyústilo v situaci, že většinu z těchto území lze v současné době označit za území se smíšenou kanalizací.

   Sběrač E
   Sběrač E začíná nátokem na ČOV Chemopetrol a.s. a je veden podél plotu areálu ČSAD vede do místa napojení sběrače F0 a odtud dál pokračuje jako sběrač H.
   Celý sběrač byl vybudován v 60. a 70. letech 20. století z betonového trubního materiálu. Převažují kruhové profily od DN 600 do DN 1200. Celková délka stoky je cca 4,2 km.
   Sběrač E odvádí odpadní vody z části Petrochemie, areálu ČSAD a dále odpadní vody přivedené všemi ostatními sběrači.
   Na sběrači E se nachází řada objektů:

   • shybka pod příjezdovou silnicí k ČOV DN 400 + DN 800 na rozmezí za ČOV Chemopetrol a.s. a křižovatky se silnicí do Dolního Jiřetína;
   • OK 21 u koryta Bílého potoka poblíž nové komunikace k úpravně uhlí je současně nátokem do shybky DN 400 + DN 800 pod Bílým potokem;
   • OK 7 mezi Bílým potokem a komunikací ve směru Litvínov - Most

   Sběrač B
   Sběrač B začíná napojením do sběrače E. Dále vede směrem k ulici Chudeřínská a přes soukromý pozemek, za jehož plotem se pak napojuje na výtlak splašků, který končí v ČS Jandečkova.
   Převážná část sběrače byla vybudována v 60. letech 20. století z betonového trubního materiálu o kruhovém profilu od DN 500 do DN 1200. Celková délka stoky je cca 1,9 km.
   Sběrač B odvádí odpadní vody z Litvínova-Janova, Litvínova-Hamru, Litvínova-Chudeřína a části vlastního Litvínova.
   Na sběrači B se nachází řada objektů:

   • OK 5 u psích kotců Městské policie;
   • kanalizační výtlak DN 500 z ČS Hamr-Jandečkova.

   Na stokách v povodí sběrače B jsou dále následující objekty:

   • OK 1 před ČS Janov – Malá u zahrádkářské kolonie ;
   • OK 2 v areálu autoservisu;
   • OK 20 v silnici u ČS Hamr – Mlýnská;
   • OK 3 před ČS Hamr – Jandečkova;
   • OK 4 před ČS Chudeřín.

   Sběrač H
   Sběrač H začíná na křižovatce před novým nádražím napojením do sběrače E, prochází areálem firmy SCHOELLER k dešťovému oddělovači OK 9A (recipient Divoký potok), pokračuje pod novou výrobní halou do Tržní ulice. Ulicí pokračuje do křižovatky u bývalého kina, kde se lomí do Jiráskovy ulice. Na rohu se dále lomí do Vinohradské ulice, podchází pod potokem do travnatého terénu. V souběhu s potokem vede stoka k dešťovému oddělovači OK 12A (recipient Divoký potok). Odtud vede kolem tramvajové točny, podchází potok a koleje tramvaje do Mezibořské ulice. U domu č. p. 856 se lomí doprava k dešťovému oddělovači OK 13 (recipient Divoký potok) a znovu se vrací do Mezibořské ulice. Podchází pod mostem Podkrušnohorské ulice, dále Mezibořskou ulicí a pokračuje silnicí na Meziboří. Nejprve v silnici a poté po levé straně terénem až do města Meziboří k dešťovému oddělovači OK 16.
   Stoka byla postavena na přelomu 60. a 70. let 20. století. z převážně betonových trub kruhových profilů DN 400 až DN 1200, v Tržní ulici z kameninových trub kruhových profilů DN 800 a novější část sběrače do Meziboří z PVC profilů DN 400.
   Celková délka stoky je cca 2,2 km (plus cca 2 km sběrače až do Meziboří).
   Sběrač H odvádí splašky z města Meziboří; Mezibořské a Tržní ulice; z části Litvínov – Východ a z areálu firmy SCHOELLER.
   Na sběrači H se nachází řada objektů:

   • OK 9A v jihovýchodní části areálu firmy SCHOELLER;
   • OK 12A u garáží ve Vinohradské ulici;
   • OK 13 v rohu parcely u domu č. p. 856;
   • OK 16 u budovy Integrované střední školy stavební a OU.

   Na stokách v povodí sběrače H jsou dále následující objekty:

   • OK 9 v jihovýchodní části areálu firmy SCHOELLER;
   • OK 12 u garáží na sběrači HE;
   • OK 14 v silnici ulici Nerudova nad poliklinikou;
   • OK 17 na Meziboří v Okružní ulici;
   • OK 18 na Meziboří v trávě rohu ulic Školní a Potoční;
   • OK 19 na Meziboří v trávě rohu ulic Mládežnické a Potoční.

   Sběrač HE
   Sběrač HE začíná napojením na sběrač H u garáží ve Vinohradské ulici. Prochází skrz dešťový oddělovač OK 12 (recipient Divoký potok), přes sběrný dvůr a objekt Stavby a údržby silnic do Žižkovy ulice. Odtud vede pod tramvajovými kolejemi do křižovatky „U Nudle“ a do Vrchlického ulice. Dále přes areál stavebnin, za nímž podchází koleje tramvaje a pokračuje k dešťovému oddělovači OK 15 (recipient Radčický potok) podél Radčického potoka, podchází Poustevnický potok a končí odkanalizováním „Koldomu“.
   Sběrač byl postaven v 50 a 60. letech 20. století převážně z betonových trub DN 400 a DN 1000 nad OK 12; odtud až před křižovatku „U Nudle“ je  vejčitý betonový profil 1350/900 mm, v horních novějších úsecích z kameninových trub DN 400 a DN 300. Sběrač byl navržen s ohledem na oddílný kanalizační systém budovaný v Litvínově-Osadě. Současný stav sběrače je vzhledem k propojení obou částí oddílného systému nevyhovující. Celková délka sběrače HE je 2,2 km, stoka pokračuje ještě cca 0,5 km nad rozsahem v modelu. Do sběrače je také přivedena prací voda z úpravny vody Meziboří a označena jako stoka K o délce 1,8 km.
   Sběrač HE odvádí vody z celé části Litvínov-Osada, ulice S. K. Neumanna, Žižkovy ulice a rovněž prací vodu z Meziboří.
   Na sběrači E se nachází následující objekty:

   • OK 12 u garáží ve Vinohradské ulici;
   • OK 15 u soutoku Poustevnického a Radčického potoka.

   Sběrač F0, F
   Sběrač F0 začíná napojením na sběrač E v prostoru křižovatky u nového nádraží, prochází „Nádražní ulicí“, přes dešťový oddělovač OK 8 (recipient Divoký potok), kolem areálu firmy SCHOELLER, kříží železniční trať Litvínov - Teplice, za níž se lomí doleva a pokračuje již jako stoka F. Ta křižuje tramvajové koleje, silnici a prochází areálem Dopravní podniku. Pokračuje zámeckým parkem, přes hřiště Gymnázia do Studentské ulice. Odtud se lomí k dešťovému oddělovači OK 10 (recipient Bílý potok). Dále vede do Ukrajinské ulice, kříží ulici Ruskou k dešťovému oddělovači OK 11 (recipient Bílý potok), kříží Podkrušnohorskou ulici a poté se lomí doprava do Alešovy ulice, kde končí.
   Sběrač byl vybudován koncem 60. let 20. století z převážně betonových profilů DN 400 a DN 1000, pouze před OK 10 v úseku cca 110 m byl ponechán původní vejčitý profil 600/500 mm.
   Délka sběrače F0 je cca 0,6 km a F cca 1,6 km.
   Sběrač F odvádí splaškové vody z hlavní části města - centra, ze zámeckého parku, z ulice Tyrše a Fügnera, Ruské, Ukrajinské, Studentské a Valdštejnské. Vzhledem k tomu, že se jedná o splaškovou stoku, nebyl zařazen do modelu.
   Na sběrači F0 a F se nachází následující objekty:

   • OK 8 u křižovatky nového nádraží;
   • OK 10 u křižovatky ulic Studentská a Ukrajinská;
   • OK 11 na rohu křižovatky v Ruské ulici.

   ČOV
   V Chemopetrolu a.s. Litvínov je chemicko – biologická ČOV pro čištění průmyslových vod z areálu závodu a mechanicko – chemické předčištění komunálních vod z Litvínova a Meziboří.
   Mechanicko – chemická ČOV je tvořena na přítoku odlehčovací komorou, následuje dvojice lapáků štěrku, strojně stírané česle a podélný lapák písku. Šnekovou čerpací stanicí jsou odpadní vody přečerpávány na kruhovou usazovací nádrž. Do systému je dávkován síran hlinitý. Primární kal je likvidován společně z kalem z průmyslové ČOV.
   Odtok z ČOV je zaústěn do dešťové kanalizace Chemopetrolu a.s. Litvínov a následně do Bíliny přes 4 meandrové nádrže společně s vyčištěnými průmyslovými vodami.

    
   Hodnoty dané Rozhodnutím KÚ
   Skutečnost roku 2003
    

   Dešť. knl.
   Splašky
    
    
    
   výstup
   vstup
    
   t/rok
   t/rok
   t/rok
   mg/l
   t/rok
   CHSKcr
   1300
   340
   358
   185,5
   746
   BSK5
   285
   140
   146
   57,19
   230
   NL
   300
   68
   193
   102,3
   411
   Nanorg.
   170
   109
   56
   15
   59
   Pc
   45
   2,5
   5
   -
   -
   RAS
   15000
   9557
   949
   -
   -

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   ČOV Litvínov je navržena na čištění splaškových odpadních vod produkovaných v Litvínově a Meziboří. Pro návrh výhledu přítoku a znečištění byl zpracován návrh čistírny respektující směrnici rady EU 91/271/EHS pro citlivé oblasti a NV č. 61/2003 Sb. Připravovanou stavbou se jedná o dostavbu a rekonstrukci ČOV na mechanicko – biologickou čistírnu s mezičerpáním před usazovací nádrží. Mechanická část čistírny obsahuje lapák štěrku, hrubé a jemné česle, podélný provzdušňovaný lapák písku a kruhovou usazovací nádrž. Biologická část má aktivaci typu AR-R-AS-D-N se simultánním chemickým srážením fosforu, s jemnobublinnou aerací a kruhové dosazovací nádrže. Kalové hospodářství je s dvoustupňovým mezofilním vyhníváním, s gravitačním zahušťováním primárního kalu, se strojním zahušťováním přebytečného kalu a se strojním odvodňováním vyhnilého kalu. Součástí ČOV je plynové a tepelné hospodářství.

   Projektované parametry:
   36 000 EO
   Q24 = 13 284 m3/den
   Qmax = 619,5 m3/h
   Qdešť. = 1104,0 m3/h


   Přítok na ČOV
   Odtok z DN – výpočtové hodnoty
   Účinnost
   Návrh povolení

   mg/l
   mg/l
   mg/l
   %
   mg/l
   mg/l

   Přítok
   průměr
   max

   p - Ø
   m

   Přítok
   Odtok průměr
   Odtok maximum
    
    
    
   BSK5
   163,6
   10,0
   13,0
   93,9
   15
   30
   CHSK
   332,3
   40,0
   65,0
   88,0
   75
   125
   NL
   167,5
   10,0
   15,0
   94,0
   20
   40
   N-NH4
   19,7
   1,0
   2,0
   94,9
   nest.
   nest.
   Ncelk
   30,3
   15,0
   20,0
   50,5
   15
   20
   Pcelk
   6,8
   2,0
   3,0
   70,6
   2
   3

   Rekonstrukce a dostavba, popř. výstavba nové ČOV mimo Chemopetrol a.s. musí být ukončena do 31.12.2010.

   Na základě závěrů generelu kanalizace:
   Z horní části stoky HE, od šachty 878 až do šachty 660, byl změněn průměr potrubí z DN 400 na DN 500, přičemž sklonové poměry zůstaly stejné. Jedná se o cca 682 m dlouhý úsek s průměrným sklonem 18,7‰ a průměrnou hloubkou ke dnu toky 2,7 m. Rekonstrukce potrubí DN 600 v délce 327 m.

   V horní části stoky F mezi odlehčovacími komorami OK11 a OK10 byl změněn průměr potrubí mezi šachtou 116 a šachtou 115 z DN 500 na DN 600. Jedná se o úsek necelých 4 m dlouhý, se sklonem 5,4 ‰ a průměrnou hloubkou ke dnu toky 3,22 m.

   Rekonstrukce stok v Halasově ul. DN 250 dl. 120 m, DN 300 dl. 120 m a v Jedličkově ul. DN 200 dl. 80 m.

   Úpravy na kanalizaci, které vedou ke snížení množství balastních vod.

   Postupné odstraňování výustí.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Chudeřín u Litvínova - Janáčkova PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Chudeřín u Litvínova PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Litvínov - Důl Pavel II PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 280,0 990,0 2 270,0

  Mapa