Litvínov - CZ042.3508.4206.0132.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Litvínov

  Číslo obce PRVKUK 0132
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0132
  Kód obce 567256
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0132.03 Horní Litvínov 40921 409219
  CZ042.3508.4206.0132.05 Chudeřín 08615 86151
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Horní Litvínov a Chudeřín jsou místní části Litvínova ležící na úpatí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Zástavba je souvislá rodinnými a bytovými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 300 - 375 m n. m. Obcí protékají Radčický, Bílý a Divoký potok. Obec náleží do povodí Ohře. V obci jsou pracovní příležitosti.
   V zájmové lokalitě jsou následující průmyslové podniky:

   1. Gáza s.r.o., Sokolská 30, Litvínov - Šumná
   2. SPORTaS s.r.o., Ruská 2051, Litvínov
   3. B.U.T., s.r.o., Podkrušnohorská 1719, Litvínov
   4. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova a.s., Budovatelů 1395/23, Most
   5. Krušnohorská poliklinika, s.r.o., Žižkova 1, Litvínov
   6. SCHOELLER, k.s., Nádražní 557, Litvínov
   7. Unipetrol RPA s.r.o. Záluží

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 18 129 17 928 17 359 17 082 16 234 15 629
   přechodně bydlící 1 600 1 646 0 0 0 0
   celkem 19 729 19 574 17 359 17 082 16 234 15 629
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   18 062 17 928 17 594 16 534 16 234 15 629
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Horní Litvínov a Chudeřín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Horní Litvínov OF-SK-MO.014 vodovodem SK-MO.014.1. Zdrojem vody je ÚV Meziboří, ze kterého přitéká voda východní Flájskou větví řadem DN 600 do VDJ Litvínov VI –2 x 400 m3 (409,00 / 412,00 m n. m.) a do VDJ Litvínov – Koldum – 1 x 220 m3 (413,00 / 416,00 m n. m.). Z východní Flájské větve z řadu DN 500 z ÚV Meziboří je před PK Litvínov – 150 m3 (398,00 / 402,00 m n. m.) napojen VDJ Litvínov I – 2 x 1500 m3 (381,30 / 385,30 m n. m.), který je zároveň napojen na přívod z ÚV Litvínov. Vodojemy jsou vzájemně propojené přes rozvodnou síť. Obec Horní Litvínov a Chudeřín je rozdělena na dvě tlaková pásma. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.MO 013/3 ČS Chudeřín - CS.MO 013/3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 013/10 VDJ Litvínov 3 - VDJ.MO 013/10 300 300 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 014/3 VDJ Litvínov 6 - VDJ.MO 014/3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 014/2 VDJ Litvínov 1 - VDJ.MO 014/2 3000 3000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 013/1 VDJ Šumná - VDJ.MO 013/1 1300 1300 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 014/6 VDJ Litvínov PK - VDJ.MO 014/6 150 150 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   18 129 17 928 17 594 16 741 15 910 15 629
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Horním Litvínově a Chudeříně je jednotná kanalizační síť K-MO.019.4-J.C ukončená ČOV. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 98 % trvale bydlících obyvatel. Zbývající 2 % obyvatel mají nečištěné odpadní vody vypouštěné do vodoteče.

   Majitelem kanalizace a ČOV je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   V aglomeraci Litvínov je rozsáhlá síť uličních stok převážně jednotného charakteru s částečným podílem oddílné kanalizace. Potrubí je z trub různých typů materiálu (hlavně železobeton a kamenina) v profilech DN 200 až DN 1200. Z celého území odvádí odpadní vody několik páteřních sběračů.

   Sběrač E odvádí odpadní vody z části Unipetrolu RPA, areálu ČSAD a dále odpadní vody přivedené všemi ostatními sběrači.

   Sběrač B odvádí odpadní vody z Janova, Hamru, Chudeřína a části Horního Litvínova.

   Sběrač H odvádí splašky z města Meziboří; Mezibořské a Tržní ulice; z části Litvínov – Východ a z areálu firmy SCHOELLER.

   Sběrač HE odvádí vody z celé části Litvínov-Osada, ulice S. K. Neumanna, Žižkovy ulice. Do sběrače je také přivedena prací voda z úpravny vody Meziboří.

   Sběrač F odvádí splaškové vody z centra města. Jedná se o splaškovou stoku.

   V kanalizačním systému se nachází soustava několika čerpacích stanic odpadních vod – ČSOV Hamr u Litvínova-hlavní - západní část zájmového území (většina povodí sběrače B – městská část Janov, Hamr), na níž je napojena ČSOV Janov - Velká, ČSOV Janov - Malá a ČSOV Janov u Litvínova Vilová. Dále lokální ČSOV Chudeřín u Litvínova-Janečkova, ČSOV Chudeřín u Litvínova a ČSOV Hamr u Litvínova Mlýnská. Na stokové síti je celkem 21 odlehčovacích komor. 

   Systém odkanalizování zájmového území je zakončen na ČOV Litvínov, která je umístěna v blízkosti areálu závodu Unipetrol RPA s.r.o. v Záluží u Litvínova ( k.ú. Dolní Jiřetřín ).

   Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod se systémem čištění typu R-D-N s předřazenou usazovací nádrží a s kompletním kalovým, plynovým a tepelným hospodářstvím. Mechanická část čistírny obsahuje lapák štěrku, hrubé česle, kompaktní jednotku mechanického předčištění a kruhovou usazovací nádrž.

   Biologická část má aktivaci typu AR-R-AS-D-N se simultánním chemickým srážením fosforu, s jemnobublinnou aerací a kruhové dosazovací nádrže.

   Kalové hospodářství je navrženo s dvoustupňovým mezofilním vyhníváním (s přípravou pro termofilní vyhnívání s ohledem na výhledovou potřebu zajištění hygienizace kalu), se strojním zahušťováním směsného kalu, se strojním zahušťováním přebytečného kalu a se strojním odvodňováním vyhnilého kalu. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Bíliny.

   Součástí ČOV je plynové a tepelné hospodářství.

   Navrhované kapacity ČOV Litvínov:

   36 000 EO

   BSK5  2168 kg/den

   průměrné roční množství bezdeštných vyčištěných vod:    4 835 520 m3/r

   průměrné denní množství bezdeštných vyčištěných vod:        13248 m3/d
          


          


    


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající kanalizační síť dostatečná, je připravená na rozšíření uličních stok v místech nové zástavby dle územního plánu. 

   Vzhledem ke stáří kanalizace navrhujeme postupnou rekonstrukci do roku 2030.

   Do roku 2030 se tato výstavba nepředpokládá. 


  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Stav IK-MO.019.4 Litvínov PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Chudeřín u Litvínova - Janáčkova PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.MO 019/4 Chudeřín u Litvínova PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Litvínov - Důl Pavel II PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Litvínov ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 34 356,0 34 356,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 2786/ZPZ/2017/SC-42 sanační čerpání ze skládek K4a včetně SP UNIPETROL, RPA
  7. 8. 2017
  Litvínov OSÚ/40223/2017 Revitalizace Janovského potoka a mostků, Litvínov - SO 01 Rekonstrukce koryta
  4. 10. 2017
  Ústecký kraj KUUK/148614/2019/ZPZ změna povolení k intenzifikaci sanace CHempark
  31. 10. 2019
  Litvínov OSÚ/47775/2015 Systém tepelných čerpadel voda - voda
  29. 10. 2015
  Litvínov MELT/62516/2020/OŽP/DOK Stanovení záplavového území Poustevnický potok
  14. 9. 2020
  Ústecký kraj KUUK/013181/2020/ZPZ OSEZ UNIPETROL
  21. 1. 2020
  Ústecký kraj 4091/ZPZ/14/B-034 VD Janov - výstavba MVE
  19. 11. 2014
  Ústecký kraj 1527/ZPZ/13/A-076.1.2 VD Janov - vzdouvání a akumulace, schválení manipulašního řádu
  19. 6. 2013
  Ústecký kraj 1467/ZPZ/18/MŘ.Ja VD Janov - aktualizace manipulačního řádu
  20. 4. 2018
  Litvínov OŽP/23112/2017/PIK/ROZ MŘ - Vypouštění vod z retenční nádrže na NTS do Bílého potoka
  5. 6. 2017
  Litvínov OSÚ/43584/2015 Rybníček na ppč. 908/3, k.ú. Janov u Litvínova
  1. 10. 2015
  Ústecký kraj 699/ZPZ/13/A-076.2 Výstavba druhé spodní výústi VD Janov
  28. 11. 2013
  Ústecký kraj 4293/ZPZ/2014/SC-35 sanační čerpání UNIPETROL
  8. 1. 2015
  Ústecký kraj 4047/ZPZ/2016/SC-35.1 OSEZ UNIPETROL sanční čerpání
  7. 12. 2016
  Ústecký kraj 2831/zpz/2017/SC-35.2 OSEZ UNIPETROL
  13. 7. 2017
  Ústecký kraj 3057/ZPZ/15/A-076.I VD Janov - výstavba spodních výpustí
  19. 10. 2015
  Ústecký kraj KUUK/158260/2019/ZPZ změna rozhodnutí k sanačnímu čerpání Chempark
  18. 11. 2019
  Litvínov OŽP/10491/2015/MAJ/231.2/Divoký/OOP Záplavové území - Divoký potok - ř.km 0,000 - 3,050
  13. 3. 2015
  Ústecký kraj KUUK/74720/2019/ZPZ intenzifikace sanace UNIPETROL
  5. 6. 2019
  Litvínov OŽP/60777/2013/MAJ/231.2/MŘ Vodní dílo Hamr-MŘ-Litvínov-místo Litvínov
  5. 12. 2013
  Ústecký kraj 2263/zpz/2018/SC-43 sanační čerpání OSEZ UNIPETROL
  13. 7. 2018
  Ústecký kraj KUUK/158313/2019/ZPZ SC Růžodol
  18. 11. 2019
  Ústecký kraj 4086/ZPZ/2016/J-182.1 prodloužení povolení k nakládání s vodami-Unipetrol RPA-Nová voda-střed
  5. 1. 2017
  Litvínov OSÚ/43461/2013/SP Úprava toku Janovského potoka - Město Litvínov - Litvinov
  10. 9. 2013
  Ústecký kraj 3764/ZPZ/2012/SC-014K4 stavební povolení a povolení k nakládání svodami
  4. 3. 2013
  Litvínov OŽP/7506/2014/MAJ/231.2/D-54 akumulace-štěrková přehrážka na Radčickém potoce-Povodí Ohře, státní podnik
  11. 2. 2014
  Litvínov OSÚ/48489/2014 Zálužský potok- rekonstrukce krytého profilu
  15. 10. 2014
  Litvínov ---Nezadáno--- J-2097 KR + VYP + MŘ ČOV Ležáky (900-910,100-130-131,800-810)
  2. 5. 2006