Litvínov - CZ042.3508.4206.0132.02 - stav 2004

 1. Obec

  Litvínov

  Číslo obce PRVKUK 0132
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0132
  Kód obce 567256
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0132.02 Hamr 03705 37052
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hamr leží na úpatí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Zástavba je souvislá rodinnými a bytovými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 300 - 375 m n. m. Jedná se o obec do 3000 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Janovský potok a Loupnice. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 2 159 2 156 2 153 2 150 - - -
   přechodně bydlící 200 200 200 200 - - -
   celkem 2 359 2 356 2 353 2 350 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 159 2 156 2 153 2 150 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hamr je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Šumná SK-MO.013 vodovodem SK-MO.013.5. Zdrojem vody je řad OC DN 500 z ÚV Bílý potok, ze kterého odbočkou OC DN 300 je zásobován VDJ Hamerský vrch – 1x 1200 m3 (367,00 / 371,00 m n.m.), ze kterého je zásobována obec Hamr. Do VDJ Hamerský vrch přitéká voda z ÚV Janov – 1 x 500 m3 (446,80 / 450,60 m n. m.) a z prameniště Klíny a Loupnice, která jsou v současné době mimo provoz. Obec Hamr je rozdělena na dvě tlaková pásma.

   Na vodovod je napojeno 100 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků vody v síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.MO 013/3 VDJ HAMERSKÝ VRCH ÚV - VDJ.MO 013/3 800m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   2 159 2 156 2 153 2 150 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Hamr je jednotná kanalizační síť K-MO.019.3-J.C s likvidací odpadních vod od 100 % trvale bydlících na ČOV Chemopetrol a.s. Majitelem a provozovatelem ČOV je Chemopetrol a.s. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Čištění a kanalizační systém je podrobně popsán v kartě Horního Litvínova a Chudeřína.
   Sběrač B odvádí odpadní vody z Litvínova - Janova, Litvínova - Hamru, Litvínova  Chudeřína a části vlastního Litvínova.
   Sběrač B začíná napojením do sběrače E. Dále vede směrem k ulici Chudeřínská a přes soukromý pozemek, za jehož plotem se pak napojuje na výtlak splašků, který končí v ČS Jandečkova.
   V kanalizačním systému se nachází soustava tří čerpacích stanic odpadních vod – hlavní ČSOV Hamr - Jandečkova na sběrači B z Hamru, na níž je napojena ČSOV Janov  Velká a také ČSOV Janov  Malá.
   Převážná část sběrače byla vybudována v 60. letech 20. století z betonového trubního materiálu o kruhovém profilu od DN 500 do DN 1200. Celková délka stoky je cca 1,9 km.
   Na sběrači B se nachází řada objektů:

   • OK 5 u psích kotců Městské policie;
   • kanalizační výtlak DN 500 z ČS Hamr-Jandečkova.

   Na stokách v povodí sběrače B jsou dále následující objekty:

   • OK 1 před ČS Janov – Malá u zahrádkářské kolonie;
   • OK 2 v areálu autoservisu;
   • OK 20 v silnici u ČS Hamr – Mlýnská;
   • OK 3 před ČS Hamr – Jandečkova;
   • OK 4 před ČS Chudeřín.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizace je bez větších provozních problémů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Hamr u Litvínova - hlavní PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Hamr u Litvínova - Mlýnská PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  172,0 0,0 172,0

  Mapa