Klíny - CZ042.3508.4206.0131.03 - stav 2004

 1. Obec

  Klíny

  Číslo obce PRVKUK 0131
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0131
  Kód obce 567191
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0131.03 Sedlo 06638 66389
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sedlo leží na úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Zástavba je souvislá rodinnými horskými domy. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 670 - 700 m n. m. Jedná se o obec do 10 trvale bydlících obyvatel. Obec náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá nárůst počtu obyvatel cca o 100 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 10 13 18 24 - - -
   přechodně bydlící 200 200 200 200 - - -
   celkem 210 213 218 224 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Sedlo není vodovod, zásobování vodou je domovními studnami.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci Sedlo navrhujeme i nadále individuální zásobování pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 14 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Sedlo není kanalizační síť, odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním, zbylých 40 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Most.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Sedlo a její polohu není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Proto po roce 2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV a rekonstruovat stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Most.
   U nové výstavby bude do roku 2015 vždy domovní ČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 128,0 128,0

  Mapa