Klíny - CZ042.3508.4206.0131.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Klíny

  Číslo obce PRVKUK 0131
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0131
  Kód obce 567191
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0131.03 Sedlo 06638 66389
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Sedlo leží na úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Zástavba je souvislá rodinnými horskými domy. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 670 - 700 m n. m. Obec náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 10 13 18 17 16 16
   přechodně bydlící 200 200 21 24 28 32
   celkem 210 213 39 41 44 48
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 15 19 23
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Sedlo je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Klíny M-MO.023. Zdrojem vody je prameniště Klíny odkud voda přitéká do VDJ Klíny 1x 100 m3. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je Obec Klíny.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Sedlo není kanalizační síť, odpadní vody od 16 % trvale bydlících obyvatel jsou likvidovány v domovních mikročistírnách se vsakováním, zbylých 84 % obyvatel má bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Most.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. U nové výstavby bude do roku 2030 vždy domovní čistírna odpadních vod.

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litvínov MELT/22095/2020/OŽP/DOK/ROZ Geologické práce - průzkumný vrt v OPVZ
  24. 3. 2020
  Litvínov MELT/74561/2020/OŽP/BUP/ROZ povolení geologických pracích spojené se zásahem do pozemku v ochranných pásmech vodních zdrojů parc. č. 97/33 v k. ú. Rašov u Litvínova
  4. 11. 2020
  Litvínov OŽP/7688/2014/MAJ/231.2/D-2181 akumulace-štěrková přehrážka na Bílém potoce-Povodí Ohře, státní podnik
  12. 2. 2014
  Litvínov MELT/63119/2020/OŽP/DOK/ROZ Povolení průzkumného vrtu v OPVZ - parc. č. 43/15 v k. ú. Rašov u Litvínova
  17. 9. 2020
  Litvínov MELT/81461/2019/OŽP/DOK/VYZ Rozhodnutí - Geologické práce (průzkumný vrt) v OPVZ
  1. 11. 2019