Klíny - CZ042.3508.4206.0131.02 - stav 2004

 1. Obec

  Klíny

  Číslo obce PRVKUK 0131
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0131
  Kód obce 567191
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0131.02 Rašov 06637 66371
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rašov je obec položená na úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Zástavba je souvislá rodinnými horskými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 720 - 750 m n. m. Jedná se o obec do 5 trvale bydlících obyvatel. Obec náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá nárůst počtu obyvatel cca o 100 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 4 5 7 10 - - -
   přechodně bydlící 50 50 50 50 - - -
   celkem 54 55 57 60 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci Rašov není vodovod, zásobování vodou je domovními studnami.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci Rašov navrhujeme i nadále individuální zásobování pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Rašov není kanalizační síť, odpadní vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septiku se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Rašov není investičně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Proto po roce 2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV. U nové výstavby bude do roku 2015 vždy domovní čistírna odpadních vod.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 765,0 765,0

  Mapa