Klíny - CZ042.3508.4206.0131.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Klíny

  Číslo obce PRVKUK 0131
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0131
  Kód obce 567191
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0131.01 Klíny 40920 409201
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Klíny je obec položená na úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory a v ochranném pásmu vodního zdroje. Zástavba je souvislá rodinnými horskými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 750 - 820 m n. m. Obec náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 49 70 84 121 137 150
   přechodně bydlící 750 750 265 278 288 296
   celkem 799 820 349 399 425 446
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   32 48 79 300 336 369
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Klíny je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Klíny M-MO.023. Zdrojem vody je prameniště Klíny odkud voda přitéká do VDJ Klíny 1x 100 m3. Na vodovodní síti je redukční šachta. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je Obec Klíny.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby nový bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.MO 023/1 zářez Klíny - ZD.MO 023/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 10-l-9 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 9 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 7-g-6 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 7-h-6 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 8-j-6 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 8 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 4-d-1 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 4-c-1 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 3 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 2 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 1-f-UV prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 7 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 15o prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 13r prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 17p prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 13m prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 10 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 9-k-1 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 7-i-6 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 9-a-1 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 9-e-1 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 3-b-1 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 4 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 6 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 5 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 023/1 VDJ Klíny - VDJ.MO 023/1 100 1x100 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Klíny není kanalizační síť, 100% obyvatel odvádí odpadní vody  do bezodtokových jímek s odvozem na ČOV Most.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litvínov MELT/22095/2020/OŽP/DOK/ROZ Geologické práce - průzkumný vrt v OPVZ
  24. 3. 2020
  Litvínov MELT/74561/2020/OŽP/BUP/ROZ povolení geologických pracích spojené se zásahem do pozemku v ochranných pásmech vodních zdrojů parc. č. 97/33 v k. ú. Rašov u Litvínova
  4. 11. 2020
  Litvínov OŽP/7688/2014/MAJ/231.2/D-2181 akumulace-štěrková přehrážka na Bílém potoce-Povodí Ohře, státní podnik
  12. 2. 2014
  Litvínov MELT/63119/2020/OŽP/DOK/ROZ Povolení průzkumného vrtu v OPVZ - parc. č. 43/15 v k. ú. Rašov u Litvínova
  17. 9. 2020
  Litvínov MELT/81461/2019/OŽP/DOK/VYZ Rozhodnutí - Geologické práce (průzkumný vrt) v OPVZ
  1. 11. 2019