Klíny - CZ042.3508.4206.0131.01 - stav 2004

 1. Obec

  Klíny

  Číslo obce PRVKUK 0131
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0131
  Kód obce 567191
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0131.01 Klíny 40920 409201
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Klíny je obec položená na úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory a v ochranném pásmu vodního zdroje. Zástavba je souvislá rodinnými horskými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 750 - 820 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel, je zde 200 rekreačních objektů a ubytovací zařízení o kapacitě 25 lůžek. Obec náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel cca o 200 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 49 70 107 144 - - -
   přechodně bydlící 750 750 750 750 - - -
   celkem 799 820 857 894 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   32 48 79 117 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Klíny je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Klíny M-MO.023. Zdrojem vody je prameniště Klíny (1 - 2,5 l/s) odkud voda přitéká do VDJ Klíny –1 x 100 m3. Na vodovodní síti je redukční šachta. Na vodovod je napojeno 65 % trvale bydlících obyvatel, zbylých 35 % obyvatel je zásobováno individuálně domovními studnami. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je Obec Klíny.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby nový bez provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav ZD.MO 023/1 zářez Klíny - ZD.MO 023/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 10-l-9 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 9 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 7-g-6 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 7-h-6 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 8-j-6 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 8 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 4-d-1 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 4-c-1 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 3 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 2 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 1-f-UV prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 7 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 15o prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 13r prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 17p prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 13m prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 10 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 9-k-1 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 7-i-6 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 9-a-1 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 9-e-1 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 3-b-1 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 4 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 6 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Klíny 1 Lounice 5 prameniště Klíny 1-Lounice (mimo provoz) - ZD.MO 013/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 023/1 VDJ Klíny - VDJ.MO 023/1 1x100m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Klíny není kanalizační síť, odpadní vody od 60 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním, zbylých 40 % obyvatel mají bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Most.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Klíny a její polohu není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační systém a ČOV. Proto po roce 2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV a rekonstruovat stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Most.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 5 225,0 5 225,0

  Mapa