Horní Jiřetín - CZ042.3508.4206.0130.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Horní Jiřetín

  Číslo obce PRVKUK 0130
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0130
  Kód obce 567175
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0130.04 Jezeří 00010 108
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec se nachází v CHOPAV Krušné hory a ochranném pásmu vodního zdroje. Obec Jezeří byla zlikvidována těžbou hnědého uhlí, zůstal pouze zámek Jezeří. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 0 0 0 0 0 0
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 0 0 0 0 0 0
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   V obci není vodovod.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Není důvod řešit výstavbu vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není kanalizace.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Není důvod řešit kanalizaci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 3468/ZPZ/2014/SC-34 povolení k sanačnímu čerpání včetně stavebního povolení
  23. 10. 2014
  Litvínov OŽP/4855/2014/MAJ/231.2/D-2173 akumulace-Štěrková přehrážka na Jiřetínském potoce-Povodí Ohře, státní podnik
  28. 1. 2014
  Ústecký kraj KUUK/121563/2020/ZPZ/Sv/A-102.II VD Jezeří - rekonstrukce, změna stavby před dok.
  4. 8. 2020
  Ústecký kraj KUUK/98409/2019/ZPZ změna povolení k sanačnímu čerpání
  24. 7. 2019
  Litvínov MELT 23134/2012/OŽP/MAJ/231.2/J-2550 nakládání s vodami - stavba ČOV čerp. podz.vody za účelem sniž.hl.
  25. 7. 2012
  Ústecký kraj 2556/ZPZ/16/A-102.2 VD Jezeří - rekonstrukce
  19. 9. 2016
  Litvínov OŽP/12059/2014/MAJ/231.2/D-72.3 akumulace-štěrková přehrážka na Černickém potoce-Povodí Ohře, státní podnik
  10. 3. 2014
  Litvínov OŽP/12366/2014/MAJ/231.2/D-72.3 akumulace-štěrková přehrážka na Šramnickém potoce-Povodí Ohře, státní podnik
  12. 3. 2014
  Ústecký kraj 2556/ZPZ/16/A-102.I.2 VD Jezeří - rekonstrukce, změna stavby před dokončením
  8. 11. 2017
  Litvínov MELT/20365/2010/OSE/MAJ/231/MŘ MŘ - Wagner - H.Jiřetín
  2. 6. 2010
  Ústecký kraj 2686/zpz/2017/sc-41 Chempark Záluží sanační čerpání u PTS
  14. 7. 2017