Horní Jiřetín - CZ042.3508.4206.0130.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Horní Jiřetín

  Číslo obce PRVKUK 0130
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0130
  Kód obce 567175
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0130.03 Dolní Jiřetín 02926 29262
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Dolní Jiřetín je obec položená na úpatí Krušných hor. Zástavba je souvislá průmyslovými objekty. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 - 250 m n. m. Jedná se o obec bez trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Jiřetínský potok a Loupnice. Obec náleží do povodí Ohře. Obec je průmyslovou zónou.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 0 0 1 1 1 1
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 0 0 1 1 1 1
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 1 1 1
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dolní Jiřetín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Šumná SK-MO.013 vodovodem SK-MO.013.2. Zdrojem vody je ÚV Litvínov přes řad „G“ DN 600. Zásobování je též možné přes Hněvín IV přes řad „G“, zde je pak zdrojem ÚV Hradiště, Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není kanalizační systém, nejsou zde trvale bydlící obyvatelé.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Není důvod řešit odkanalizování obce, nepředpokládá se nárůst obyvatel v obci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 3468/ZPZ/2014/SC-34 povolení k sanačnímu čerpání včetně stavebního povolení
  23. 10. 2014
  Litvínov OŽP/4855/2014/MAJ/231.2/D-2173 akumulace-Štěrková přehrážka na Jiřetínském potoce-Povodí Ohře, státní podnik
  28. 1. 2014
  Ústecký kraj KUUK/121563/2020/ZPZ/Sv/A-102.II VD Jezeří - rekonstrukce, změna stavby před dok.
  4. 8. 2020
  Ústecký kraj KUUK/98409/2019/ZPZ změna povolení k sanačnímu čerpání
  24. 7. 2019
  Litvínov MELT 23134/2012/OŽP/MAJ/231.2/J-2550 nakládání s vodami - stavba ČOV čerp. podz.vody za účelem sniž.hl.
  25. 7. 2012
  Ústecký kraj 2556/ZPZ/16/A-102.2 VD Jezeří - rekonstrukce
  19. 9. 2016
  Litvínov OŽP/12059/2014/MAJ/231.2/D-72.3 akumulace-štěrková přehrážka na Černickém potoce-Povodí Ohře, státní podnik
  10. 3. 2014
  Litvínov OŽP/12366/2014/MAJ/231.2/D-72.3 akumulace-štěrková přehrážka na Šramnickém potoce-Povodí Ohře, státní podnik
  12. 3. 2014
  Ústecký kraj 2556/ZPZ/16/A-102.I.2 VD Jezeří - rekonstrukce, změna stavby před dokončením
  8. 11. 2017
  Litvínov MELT/20365/2010/OSE/MAJ/231/MŘ MŘ - Wagner - H.Jiřetín
  2. 6. 2010
  Ústecký kraj 2686/zpz/2017/sc-41 Chempark Záluží sanační čerpání u PTS
  14. 7. 2017