Horní Jiřetín - CZ042.3508.4206.0130.03 - stav 2004

 1. Obec

  Horní Jiřetín

  Číslo obce PRVKUK 0130
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0130
  Kód obce 567175
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0130.03 Dolní Jiřetín 02926 29262
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Dolní Jiřetín je obec položená na úpatí Krušných hor. Zástavba je souvislá průmyslovými objekty. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 230 - 250 m n. m. Jedná se o obec bez trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Jiřetínský potok a Loupnice. Obec náleží do povodí Ohře. Nepředpokládá se nárůst trvale bydlících obyvatel. Obec je průmyslovou zónou.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 0 0 0 0 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 0 0 0 0 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Dolní Jiřetín je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Šumná SKMO.013 vodovodem SK-MO.013.2. Zdrojem vody řad DN 500 „G“ z VDJ Bílý potok – 1 x 1800 m3 (416,50/418,50 m n.m.), který je zásobován z ÚV Litvínov – Šumná. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci není kanalizační systém, nejsou zde trvale bydlící obyvatelé.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Není důvod řešit odkanalizování obce, nepředpokládá se nárůst obyvatel v obci.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Litvínov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Litvínov ČOV PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa