Děčín - CZ042.3502.4202.0013.13 - stav 2004

 1. Obec

  Děčín

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0013
  Kód obce 562335
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0013.13 Děčín XIII-Loubí 40741 407411
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Děčín je město v kategorii nad 50000 stálých obyvatel. Město leží na soutoku Labe, Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. a Velkou Velení 444 m n.m. Území města je rozděleno do 35 městských částí. Jeho částí je i Děčín XIII-Loubí. Městská část Loubí má okolo 240 obyvatel. Leží v severním okraji města Děčína na pravém břehu Labe a slouží hlavně pro bydlení venkovského typu se soustředěnou zástavbou. Leží v nadmořských výškách 130-150 m n. m. a spadá do CHOPAV Severočeská křída a CHKO Labské pískovce, náleží do povodí Labe. Územím protéká kromě Labe i Loubský potok. Počet trvale žijících obyvatel bude mírně narůstat. Do budoucna se nepředpokládá výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 233 224 211 198 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 233 224 211 198 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   233 224 211 198 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec je zásobována ze skupinového vodovodu (SK-DC.001.2). Ze zdroje Dolní Žleb a Čertova Voda je voda svedena do čerpací stanice v Horním Žlebu, odkud je čerpána do Čertových vodojemů. Z výtlačného potrubí DN 225 je vysazena odbočka odkud je možno čerpat vodu buď přímo do vodovodní sítě obce Loubí nebo do vodojemu VDJ Loubí 40 m3 (153,30/150,30 m n.m.). Rozvody po obci jsou DN 50 –100 převážně litinové. Na vodovod je napojeno 100% obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Kapacita a kvalita vody je vyhovující.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je vyhovující, je třeba počítat s opravami starších úseků potrubí a jejich postupnou výměnou za potrubí nové, cca 15% sítí.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Děčíně - Loubí je vybudovaná kanalizace – jednotná stoka s jedním výustním objektem do Labe (K-DC.011-J.N.). Odpadní vody do kanalizace jsou vypouštěny buď po předčištění v septicích (35% obyvatel) nebo přímo bez jakéhokoliv čištění (4%). Od zbývající části obyvatel jsou odváděny splaškové vody do bezodtokových jímek (17% obyvatel) se svozem na ČOV Děčín odvozem na pole (2% trvalí obyvatelé) nebo jsou bez předčištění vypouštěny přímo do povrchových vod (2% obyvatel). Kanalizace je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

   Dešťové vody jsou  asi z poloviny odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. Druhá polovina dešťových vod je odváděna jednotnou kanalizací.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V současné době se předpokládá i nadále individuelní čištění splaškových vod. Výhledově, po roce 2015, by bylo možné odpadní vody čerpat do kanalizace v Děčíně. ČS s výtlačným potrubím v délce cca 1,4 km a dobudování stokové sítě, DN 300 v délce 1,2km.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Děčín XIII-Loubí p799/2 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 7 565,0 7 565,0

  Mapa