Horní Jiřetín - CZ042.3508.4206.0130.02 - stav 2004

 1. Obec

  Horní Jiřetín

  Číslo obce PRVKUK 0130
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0130
  Kód obce 567175
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0130.02 Černice 04302 43028
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Černice leží na úpatí Krušných hor v oblasti přirozené akumulace vod. Zástavba je souvislá rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 245  280 m n. m. Jedná se o obec do 250 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká bezejmenný potok. Obec náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá mírný nárůst obyvatel cca o 10 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 239 246 258 270 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 239 246 258 270 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   239 246 258 270 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Černice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Šumná SK-MO.013 vodovodem SK-MO.013.8. Zdrojem vody VDJ Horní Jiřetín II, do kterého přitéká voda z ÚV Litvínov – Šumná. Z VDJ Horní Jiřetín II je zásobován gravitačně VDJ Černice – 1 x 45 m3 (278,00 / 280,00 m n. m.) přes armaturní šachtu. Akumulace vodojemu se nevyužívá. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků vody v síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.MO 013/9 VDJ Černice - VDJ.MO 013/9 1x45m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Černice nemá kanalizační síť. Odpadní vody od 70 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním, zbylých 30 % obyvatel má bezodtokové jímky, které vyváží na ČOV Most.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Po roce 2016 navrhujeme vybudovat nový kanalizační systém s přečerpáváním odpadních vod do kanalizačního systému Horní Jiřetín a jejich čištěním na ČOV Horní Jiřetín.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Černice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  41,0 6 485,0 6 526,0

  Mapa