Horní Jiřetín - CZ042.3508.4206.0130.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Horní Jiřetín

  Číslo obce PRVKUK 0130
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0130
  Kód obce 567175
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0130.02 Černice 04302 43028
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Černice leží na úpatí Krušných hor v oblasti přirozené akumulace vod. Zástavba je souvislá rodinnými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 245-280 m n. m. Obcí protéká bezejmenný potok. Obec náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 239 246 267 256 246 240
   přechodně bydlící 0 0 0 0 0 0
   celkem 239 246 267 256 246 240
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   239 246 258 255 246 240
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Černice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Šumná SK-MO.013 vodovodem SK-MO.013.8. Zdrojem vody VDJ Horní Jiřetín II, do kterého přitéká voda z ÚV Litvínov. Z VDJ Horní Jiřetín II je gravitačně zásobován rozvodná síť obce Černice. Majitelem vodárenského zařízení je město Horní Jiřetín a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Černice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 013/9 VDJ Černice - VDJ.MO 013/9 45 1x45 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 256 246 240
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Černice má vybudovanou gravitační kanalizaci, kterou jsou odpadní vody svedeny do čerpací stanice a následně výtlačným řadem dl. 1,3 km odváděny do kanalizační sítě obce Horní Jiřetín. Zde jsou následně čištěny na ČOV Horní Jiřetín.

   Na kanalizaci je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav IK-MO.28 ČS Černice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 666,0 0,0 5 666,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 3468/ZPZ/2014/SC-34 povolení k sanačnímu čerpání včetně stavebního povolení
  23. 10. 2014
  Litvínov OŽP/4855/2014/MAJ/231.2/D-2173 akumulace-Štěrková přehrážka na Jiřetínském potoce-Povodí Ohře, státní podnik
  28. 1. 2014
  Ústecký kraj KUUK/121563/2020/ZPZ/Sv/A-102.II VD Jezeří - rekonstrukce, změna stavby před dok.
  4. 8. 2020
  Ústecký kraj KUUK/98409/2019/ZPZ změna povolení k sanačnímu čerpání
  24. 7. 2019
  Litvínov MELT 23134/2012/OŽP/MAJ/231.2/J-2550 nakládání s vodami - stavba ČOV čerp. podz.vody za účelem sniž.hl.
  25. 7. 2012
  Ústecký kraj 2556/ZPZ/16/A-102.2 VD Jezeří - rekonstrukce
  19. 9. 2016
  Litvínov OŽP/12059/2014/MAJ/231.2/D-72.3 akumulace-štěrková přehrážka na Černickém potoce-Povodí Ohře, státní podnik
  10. 3. 2014
  Litvínov OŽP/12366/2014/MAJ/231.2/D-72.3 akumulace-štěrková přehrážka na Šramnickém potoce-Povodí Ohře, státní podnik
  12. 3. 2014
  Ústecký kraj 2556/ZPZ/16/A-102.I.2 VD Jezeří - rekonstrukce, změna stavby před dokončením
  8. 11. 2017
  Litvínov MELT/20365/2010/OSE/MAJ/231/MŘ MŘ - Wagner - H.Jiřetín
  2. 6. 2010
  Ústecký kraj 2686/zpz/2017/sc-41 Chempark Záluží sanační čerpání u PTS
  14. 7. 2017