Horní Jiřetín - CZ042.3508.4206.0130.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Horní Jiřetín

  Číslo obce PRVKUK 0130
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0130
  Kód obce 567175
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0130.01 Horní Jiřetín 04303 43036
  CZ042.3508.4206.0130.05 Mariánské Údolí 04304 43044
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Horní Jiřetín a jeho část Mariánské Údolí leží na úpatí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory v údolí Jiřetínského potoka. Obec leží v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje prameniště Horní Jiřetín III. Zástavba je souvislá rodinnými a bytovými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 250 - 380 m n. m. Obcí protéká Jiřetínský potok a Loupnice, přepad z retenční nádrže Loupnice. Obec náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 678 1 692 1 869 1 794 1 728 1 682
   přechodně bydlící 0 0 149 175 175 175
   celkem 1 678 1 692 2 018 1 969 1 903 1 857
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 661 1 675 1 699 1 969 1 903 1 857
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Horní Jiřetín a její část Mariánské údolí jsou zásobovány pitnou vodou ze skupinového vodovodu Most. Zdrojem vody je ÚV Litvínov odkud voda přitéká do VDJ Janov a následně do VDJ  Horní Jiřetín II – 1 x 100 m3 (336,00 / 338,50 m n. m.). Z VDJ Horní Jiřetín II je voda čerpána do VDJ Horní Jiřetín I – 1 x 100 m3 (403,70 / 406,20 m n. m.) a dále může být dodávána do spotřebiště nebo přímo do VDJ Horní Jiřetín III – 2 x 50 m3 (277,00 / 279,50.), do kterého rovněž přitéká voda z prameniště Horní Jiřetín III. Obec Horní Jiřetín je rozdělena na tři tlaková pásma. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Horní Jiřetín předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 013/8 VDJ Horní Jiřetín 3 - VDJ.MO 013/8 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 013/7 VDJ Horní Jiřetín 2 - VDJ.MO 013/7 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Horní Jiřetín 3-1 vývěr prameniště Horní Jiřetín III - ZD.MO 013/3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 013/6 VDJ Horní Jiřetín 1 (odstaven) - VDJ.MO 013/6 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 1 668 1 608 1 564
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Horní Jiřetín má jednotnou kanalizační síť K-MO.018-J.N ukončenou ČOV. Do kanalizační sítě Horního Jiřetína je napojen výtlačný řad, kterým jsou přiváděny odpadní vody z místní části Černice.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 93 % trvale bydlících obyvatel, 2 % trvale bydlících obyvatel mají septiky s odtokem do vodoteče a 3 % obyvatel mají septiky s následným vsakováním. Jeden objekt má vybudovanou domovní mikročistírnu. A zbylé 1 % obyvatel odpadní vody akumuluje v bezodtokových jímkách a vyváží je na ČOV Most.

   Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je město Horní Jiřetín.

   Kanalizace je zakončena v ČOV Horní Jiřetín.  ČOV navržena na 2000 EO. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do potoka Loupnice.  

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Stav ČOV Horní Jiřetín PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Horní Jiřetín - Školní čp.20 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Horní Jiřetín - Školní čp.240 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Horní Jiřetín - Mostecká čp.311 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Horní Jiřetín - Mostecká čp.258 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Horní Jiřetín - Mostecká čp.152 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Horní Jiřetín - Školní čp.117 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Horní Jiřetín - Gen. Svobody čp.200 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Horní Jiřetín - Gen. Svobody čp.174 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Horní Jiřetín - Horská čp.141 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Horní Jiřetín - Horská čp.426 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Horní Jiřetín - Mostecká čp.413 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Horní Jiřetín - Mostecká čp.97 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Horní Jiřetín - Sadová čp.180 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Horní Jiřetín - Gen. Svobody čp.162 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Horní Jiřetín - Horská čp.165 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Horní Jiřetín - Lipová čp.58 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  19 833,0 0,0 19 833,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 3468/ZPZ/2014/SC-34 povolení k sanačnímu čerpání včetně stavebního povolení
  23. 10. 2014
  Litvínov OŽP/4855/2014/MAJ/231.2/D-2173 akumulace-Štěrková přehrážka na Jiřetínském potoce-Povodí Ohře, státní podnik
  28. 1. 2014
  Ústecký kraj KUUK/121563/2020/ZPZ/Sv/A-102.II VD Jezeří - rekonstrukce, změna stavby před dok.
  4. 8. 2020
  Ústecký kraj KUUK/98409/2019/ZPZ změna povolení k sanačnímu čerpání
  24. 7. 2019
  Litvínov MELT 23134/2012/OŽP/MAJ/231.2/J-2550 nakládání s vodami - stavba ČOV čerp. podz.vody za účelem sniž.hl.
  25. 7. 2012
  Ústecký kraj 2556/ZPZ/16/A-102.2 VD Jezeří - rekonstrukce
  19. 9. 2016
  Litvínov OŽP/12059/2014/MAJ/231.2/D-72.3 akumulace-štěrková přehrážka na Černickém potoce-Povodí Ohře, státní podnik
  10. 3. 2014
  Litvínov OŽP/12366/2014/MAJ/231.2/D-72.3 akumulace-štěrková přehrážka na Šramnickém potoce-Povodí Ohře, státní podnik
  12. 3. 2014
  Ústecký kraj 2556/ZPZ/16/A-102.I.2 VD Jezeří - rekonstrukce, změna stavby před dokončením
  8. 11. 2017
  Litvínov MELT/20365/2010/OSE/MAJ/231/MŘ MŘ - Wagner - H.Jiřetín
  2. 6. 2010
  Ústecký kraj 2686/zpz/2017/sc-41 Chempark Záluží sanační čerpání u PTS
  14. 7. 2017