Hora Svaté Kateřiny - CZ042.3508.4206.0129.03 - stav 2004

 1. Obec

  Hora Svaté Kateřiny

  Číslo obce PRVKUK 0129
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0129
  Kód obce 567167
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0129.03 Rudolice v Horách 04179 41793
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rudolice v Horách je horská obec položená na severním úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Zástavba je souvislá horskými domy. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 815 - 825 m n. m. Jedná se o obec do 20 trvale bydlících obyvatel a je zde 20 rekreačních objektů. Obcí protéká bezejmenný potok. Obec náleží do povodí Ohře. Do roku 2015 se předpokládá výrazný nárůst rekreantů cca o 100 %, počet trvale bydlících obyvatel bude stagnovat. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 16 16 17 19 -
   přechodně bydlící 60 73 96 120 -
   celkem 76 89 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rudolice v Horách nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami. Kvalita vody v těchto studních neodpovídá vyhl. 376/2000 sb. v ukazateli stanovující limit pro pH. Vydatnost těchto studní je dostatečná.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci Rudolice v Horách se i nadále uvažuje s individuálním zásobováním pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Rudolice v Horách nemá kanalizaci, odpadních vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Most.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť a ČOV. PO roce 2016 navrhujeme  rekonstruovat stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Most.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa