Hora Svaté Kateřiny - CZ042.3508.4206.0129.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hora Svaté Kateřiny

  Číslo obce PRVKUK 0129
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0129
  Kód obce 567167
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0129.03 Rudolice v Horách 04179 41793
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Rudolice v Horách je horská obec položená na severním úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Zástavba je souvislá horskými domy. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 815 - 825 m n. m. Obcí protéká bezejmenný potok. Obec náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 16 16 21 20 19 19
   přechodně bydlící 60 73 0 0 0 0
   celkem 76 89 21 20 19 19
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Rudolice v Horách nemá vodovod, zásobování vodou je domovními studnami.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V obci Rudolice v Horách se i nadále uvažuje s individuálním zásobováním pitnou vodou.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Rudolice v Horách nemá kanalizaci, odpadních vody od 100 % trvale bydlících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách s odvozem na ČOV Most.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s řídkou zástavbou s malým počtem trvale žijících obyvatel. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litvínov OŽP/23240/2013/MAJ/231.2/Kateřinský/OOP záplavové území-Povodí Ohře-Hora Svaté Kateřiny
  24. 5. 2013