Hora Svaté Kateřiny - CZ042.3508.4206.0129.01 - stav 2004

 1. Obec

  Hora Svaté Kateřiny

  Číslo obce PRVKUK 0129
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0129
  Kód obce 567167
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0129.01 Hora Svaté Kateřiny 04177 41777
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Hora Svaté Kateřiny je pohraniční horská obec položená na severním úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Obec leží v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje Hora Svaté Kateřiny. Zástavba je souvislá horskými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 570 - 725 m n. m. Jedná se o obec do 400 trvale bydlících obyvatel, je zde 78 rekreačních objektů a další ubytovací zařízení s kapacitou 127 lůžek. Obcí protéká Kateřinský a Lesní potok. Obec náleží do povodí Labe. Do roku 2015 se předpokládá výrazný nárůst obyvatel cca o 85 %. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 309 370 472 574 - - -
   přechodně bydlící 129 166 228 290 - - -
   celkem 438 536 700 864 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   294 354 457 563 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hora Svaté Kateřiny je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nová Ves SK-MO.009 vodovodem SK-MO.009.1. Zdrojem vody je prameniště Hora Svaté Kateřiny ze kterého přitéká voda do VDJ Hora Svaté Kateřiny - 1 x 100 m3 (726,35 / 729,25 m n. m.). Přebytky z prameniště Hora Svaté Kateřiny zásobují část obce Nová Ves v Horách. Na vodovod je napojeno 95 % obyvatel, zbylých 5 % je zásobováno individuálně domovními studnami. Voda v těchto studná má nízké pH. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků v síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.MO 009/1 VDJ Hora Sv. Kateřiny - VDJ.MO 009/1 100m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hora Svaté Kateřiny 2 vývě prameniště Hora Sv.Kateřiny - ZD.MO 009/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hora Svaté Kateřiny 6h prameniště Hora Sv.Kateřiny - ZD.MO 009/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hora Svaté Kateřiny 4e prameniště Hora Sv.Kateřiny - ZD.MO 009/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hora Svaté Kateřiny 5f prameniště Hora Sv.Kateřiny - ZD.MO 009/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hora Svaté Kateřiny 3c prameniště Hora Sv.Kateřiny - ZD.MO 009/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hora Svaté Kateřiny 3b prameniště Hora Sv.Kateřiny - ZD.MO 009/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hora Svaté Kateřiny 3 vývě prameniště Hora Sv.Kateřiny - ZD.MO 009/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hora Svaté Kateřiny 1 prameniště Hora Sv.Kateřiny - ZD.MO 009/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hora Svaté Kateřiny 6g prameniště Hora Sv.Kateřiny - ZD.MO 009/3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Hora Svaté Kateřiny 4d prameniště Hora Sv.Kateřiny - ZD.MO 009/3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   207 248 317 385 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec má jednotnou kanalizační síť K-MO.016-J.C s čištěním odpadních vod na ČOV Hora Svaté Kateřiny.  Odpadní vody od 67 % trvale bydlících obyvatel jsou odváděny kanalizačním systémem na ČOV a od 33 % obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a jsou vyváženy na ČOV Most.
   Odlehčovací komory:
   Odlehčovací komora je v obci před ČOV a je svedena do Kateřinského potoka.
   Další objekty:
   Na stokové síti se nevyskytují žádné provozně důležité objekty

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 30.5.1995 pod č.j.: Vod235/95/No/J-2192/1163
   Limity:
   Q = 21 900 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   50
   -
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   ČOV Hora Svaté Kateřiny je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod typu MČOV VHS II/k s nízko zatěžovanou aktivací a částečnou stabilizací kalu. Hrubé mechanické čištění tvoří ručně stírané česle a usazovací nádrž. Přebytečný kal je odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Most – Chánov.

   Základní projektové kapacitní parametry:
   Q max. [l/s]: 0,69    
   Qd [m3/d]: 60    
   Počet připojených EO (dle BSK5): 400    
   BSK5 [kg/d]: 24        

   Výkonové parametry:

   Přítok:
   Počet EO = 57
   Qroční =3 916 m3/r    
   Qdenní = 10,72 m3/d
   Q = 0,124 l/s
   BSK5 prům. =93,2 mg/l
   BSK5 =     0,36 t/rok
   CHSK prům. = 247 mg/l
   CHSK = 0,97 t/rok
   NL prům. = 60 mg/l
   NL = 0,23 t/rok

   Odtok:
   BSK5 prům. =5 mg/l
   BSK5 =     0,02 t/rok
   CHSK prům. = 32 mg/l
   CHSK = 0,13 t/rok
   NL prům. = 3,40 mg/l
   NL = 0,01 t/rok

   Vzhledem ke stávajícímu technologickému vybavení a požadavkům na čistící efekt není možno ČOV zatěžovat vypouštěním odpadních hmot ze septiků a žump.
   V roce 2003 bylo na ČOV připojeno cca 57 EO. Odtok z ČOV je do Kateřinského potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační systém a ČOV jsou bez větších provozních problémů. Po roce 2016 navrhujeme  rekonstruovat stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Most.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Hora Svaté Kateřiny PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Hora Svaté Kateřiny ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  75,0 4 040,0 4 115,0

  Mapa