Hora Svaté Kateřiny - CZ042.3508.4206.0129.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hora Svaté Kateřiny

  Číslo obce PRVKUK 0129
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0129
  Kód obce 567167
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0129.01 Hora Svaté Kateřiny 04177 41777
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Hora Svaté Kateřiny je pohraniční horská obec položená na severním úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Obec leží v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje Hora Svaté Kateřiny. Zástavba je souvislá horskými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 570 - 725 m n. m. Obcí protéká Kateřinský a Lesní potok. Obec náleží do povodí Labe. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 309 370 397 381 367 357
   přechodně bydlící 129 166 41 48 48 48
   celkem 438 536 438 429 415 405
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   294 354 457 429 415 405
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hora Svaté Kateřiny je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Nová Ves SK-MO.009 vodovodem SK-MO.009.1. Zdrojem vody je prameniště Hora Svaté Kateřiny ze kterého přitéká voda do VDJ Hora Svaté Kateřiny - 1 x 100 m3 (726,35 / 729,25 m n. m.). Přebytky z prameniště Hora Svaté Kateřiny mohou zásobovat část obce Nová Ves v Horách (toto zásobování není trvalé, používá se jen v krizových situacích). Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 009/1 VDJ Hora Sv. Kateřiny - VDJ.MO 009/1 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hora Svaté Kateřiny 2 vývě prameniště Hora Sv.Kateřiny - ZD.MO 009/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hora Svaté Kateřiny 6h prameniště Hora Sv.Kateřiny - ZD.MO 009/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hora Svaté Kateřiny 4e prameniště Hora Sv.Kateřiny - ZD.MO 009/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hora Svaté Kateřiny 5f prameniště Hora Sv.Kateřiny - ZD.MO 009/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hora Svaté Kateřiny 3c prameniště Hora Sv.Kateřiny - ZD.MO 009/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hora Svaté Kateřiny 3b prameniště Hora Sv.Kateřiny - ZD.MO 009/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hora Svaté Kateřiny 3 vývě prameniště Hora Sv.Kateřiny - ZD.MO 009/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hora Svaté Kateřiny 1 prameniště Hora Sv.Kateřiny - ZD.MO 009/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hora Svaté Kateřiny 6g prameniště Hora Sv.Kateřiny - ZD.MO 009/3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Hora Svaté Kateřiny 4d prameniště Hora Sv.Kateřiny - ZD.MO 009/3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   207 248 317 286 277 270
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Hora Svaté Kateřiny má jednotnou kanalizační síť K-MO.016-J.C ukončenou na ČOV Hora Svaté Kateřiny. Potrubí je z PVC trub v profilech DN 250 a DN 300 v délce 1,22 km. Součástí je odlehčovací komora před ČOV s odlehčením do Kateřinského potoka.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 67% trvale bydlících obyvatel . Zbylých 33 % trvale bydlících obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Most.  

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   ČOV Hora Svaté Kateřiny je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod typu MČOV VHS II/k s nízko zatěžovanou aktivací a částečnou stabilizací kalu. Hrubé mechanické čištění tvoří ručně stírané česle a usazovací nádrž. Přebytečný kal je odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Most – Chánov. Odtok z ČOV je do Kateřinského potoka.

   Kapacita je 60 m3/den. ČOV navržena na 400 EO, BSK5  24 kg/den.


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.MO 016/1/K Hora Svaté Kateřiny PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Hora Svaté Kateřiny ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litvínov OŽP/23240/2013/MAJ/231.2/Kateřinský/OOP záplavové území-Povodí Ohře-Hora Svaté Kateřiny
  24. 5. 2013