Český Jiřetín - CZ042.3508.4206.0128.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Český Jiřetín

  Číslo obce PRVKUK 0128
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0128
  Kód obce 567108
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0128.02 Fláje 02292 22926
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Fláje je horská obec položená na severním úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory v údolí Flájského potoka. Obec leží v ochranné pásmu vodního zdroje 1. a 2.stupně Flájské přehrady, v extravilánu obce se nachází ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně prameniště Staré Fláje. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 720 - 740 m n. m. Obcí protéká Flájský potok. Obec náleží do povodí Labe. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 20 20 27 26 24 24
   přechodně bydlící 107 107 0 0 0 0
   celkem 127 127 27 26 24 24
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   20 20 21 26 24 24
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Fláje je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu M-MO.022. Zdrojem vody je prameniště Fláje I, ze kterého přitéká voda do VDJ Fláje – 1 x 100 m3 s kótou terénu 775,00 m n. m. Na rozvodný řad je napojen další vodojem ocelový o objemu 53 m3 do tohoto vodojemu je zaústěno prameniště Fláje II o neznámé vydatnosti. Z prameniště Fláje III voda přitéká k čerpací stanici z níž se dále čerpá do rozvodné sítě.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.MO 022/1 ČS Fláje - CS.MO 022/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 022/1 VDJ Fláje 1 - VDJ.MO 022/1 100 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.MO 020/1 ČS Staré Fláje - CS.MO 020/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 020/1 VDJ Fláje - VDJ.MO 020/1 750 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Staré Fláje 1a prameniště Staré Fláje - ZD.MO 020/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Staré Fláje 2g prameniště Staré Fláje - ZD.MO 020/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Staré Fláje S6 prameniště Staré Fláje - ZD.MO 020/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Staré Fláje S7 prameniště Staré Fláje - ZD.MO 020/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Staré Fláje S4 prameniště Staré Fláje - ZD.MO 020/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Staré Fláje S2 prameniště Staré Fláje - ZD.MO 020/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Staré Fláje S9 prameniště Staré Fláje - ZD.MO 020/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Staré Fláje S6a prameniště Staré Fláje - ZD.MO 020/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Staré Fláje S3 prameniště Staré Fláje - ZD.MO 020/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.MO 022/1 - Fláje PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   20 20 21 26 24 24
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Fláje je vybudovaná jednotná kanalizační síť K-MO.015.J.C ukončená ČOV Fláje. Potrubí je z trub PVC DN 300 v celkové délce cca 0,9 km. Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel včetně areálu bývalého učiliště SOU Lesnické Fláje.

   ČOV Fláje je typu EC.D225, biokontraktor se zahuštěním kalu v kalojemu a odvozem kalu na ČOV Most. Kapacita je 45,6 m3/den. ČOV je navržena na 255 EO, BSK5 15,3 kg/den. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Flájského  potoka. 

   Majitelem kanalizační sítě a ČOV je KÚ Ústí nad Labem.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Stav COV.MO 015/1/K ČOV FLÁJE PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litvínov OŽP/34011/2008/MAJ/231/P-14 VODNÍ ZDROJE, a.s.- hydrogeologický průzkumný vrt
  3. 9. 2008
  Litvínov OŽP/61364/2013/MAJ/231.2/A-2074 akumulace-Lipár-Český Jiřetín
  19. 12. 2013
  Litvínov MELT 19421/2012/OŽP/MAJ/231/MŘ-A-2070 MŘ-retenční přehrážka Rašeliník
  29. 5. 2012
  Ústecký kraj 3546/ZPZ/13/R-038.4 Český Jiřetín - Užívání povrch. vod pro chov ryb
  24. 2. 2014
  Litvínov MELT/65447/2019/OŽP/DOK/ROZ Povolení geologických prací - průzkumný vrt
  2. 9. 2019
  Litvínov OŽP/38283/2013/MAJ/231.2/MŘ manipulační a provozní řád-MUDr.Karmazín-Jezírko-Český Jiřetín
  15. 8. 2013
  Ústecký kraj 3453/ZPZ/13/A-078.2 VD Fláje - vzdouvání a akumulace
  5. 11. 2013
  Litvínov MELT/43869/2020/OŽP/BUP/ROZ povoluje geologické práce spojené se zásahem do pozemku parc. č. 405/57 v k. ú. Český Jiřetín
  25. 6. 2020