Český Jiřetín - CZ042.3508.4206.0128.02 - stav 2004

 1. Obec

  Český Jiřetín

  Číslo obce PRVKUK 0128
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0128
  Kód obce 567108
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0128.02 Fláje 02292 22926
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Fláje je horská obec položená na severním úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory v údolí Flájského potoka. Obec leží v ochranné pásmu vodního zdroje I. stupně Flájské přehrady a ochranném pásmu vodního zdroje I. stupně prameniště Staré Fláje. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 720 - 740 m n. m. Jedná se o obec do 25 trvale bydlících obyvatel, je zde lesnické učiliště s kapacitou 100 lůžek. Obcí protéká Flájský potok. Obec náleží do povodí Labe. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 20 20 21 23 - - -
   přechodně bydlící 107 107 107 107 - - -
   celkem 127 127 128 130 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   20 20 21 23 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Fláje je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu M-MO.022. Zdrojem vody je prameniště Fláje I, ze kterého přitéká voda do VDJ Fláje – 1 x 100 m3 s kótou terénu 775,00 m n. m. Na rozvodný řad je napojen další vodojem ocelový o objemu 53 m3 do tohoto vodojemu je zaústěno prameniště Fláje II o neznámé vydatnosti. Z prameniště Fláje III voda přitéká k čerpací stanici z níž se dále čerpá do rozvodné sítě. Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem a provozovatelem vodárenského zařízení je SOU Lesnické Fláje.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků v síti navrhujeme její postupnou rekonstrukci, zrušit ocelový vodojem s prameništěm Fláje II a zrekonstruovat čerpací stanici.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.MO 022/1 ČS Fláje - CS.MO 022/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 022/1 VDJ Fláje 1 - VDJ.MO 022/1 100 m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.MO 020/1 ČS Staré Fláje - CS.MO 020/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 020/1 VDJ Fláje - VDJ.MO 020/1 750m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Staré Fláje 1a prameniště Staré Fláje - ZD.MO 020/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Staré Fláje 2g prameniště Staré Fláje - ZD.MO 020/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Staré Fláje S6 prameniště Staré Fláje - ZD.MO 020/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Staré Fláje S7 prameniště Staré Fláje - ZD.MO 020/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Staré Fláje S4 prameniště Staré Fláje - ZD.MO 020/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Staré Fláje S2 prameniště Staré Fláje - ZD.MO 020/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Staré Fláje S9 prameniště Staré Fláje - ZD.MO 020/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Staré Fláje S6a prameniště Staré Fláje - ZD.MO 020/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Staré Fláje S3 prameniště Staré Fláje - ZD.MO 020/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   20 20 21 23 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Fláje je jednotná kanalizační síť K-MO.015.J.C s čištěním odpadních vod na ČOV Fláje od 100 % trvale bydlících obyvatel včetně učiliště. Kanalizační síť je PVC DN 300. Byla vybudována v letech 1994 - 1995.
   ČOV Fláje je typu EC.D225, biokontraktor se zahuštěním kalu v kalojemu a odvozem kalu na ČOV Most. Stavební povolení na ČOV je z 30.6.1993. Kolaudace kanalizace a ČOV proběhla v roce 1995.

   Projektovaná kapacita 255 EO:
   Skutečně napojeno 150 EO: Q = 45,68 m3/den
   na odtoku z ČOV:


   Povoleno [mg/l]
   Skutečnost [mg/l]
   BSK5
   27
   24
   NL
   25
   15

   Majitelem kanalizační sítě a ČOV je KÚ Ústí nad Labem a provozovatelem je SOU Lesnické Fláje.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační systém a ČOV jsou bez větší provozních problémů.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  ČOV Stav COV.MO 015/1/K ČOV FLÁJE PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  15,0 0,0 15,0

  Mapa