Český Jiřetín - CZ042.3508.4206.0128.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Český Jiřetín

  Číslo obce PRVKUK 0128
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0128
  Kód obce 567108
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0128.01 Český Jiřetín 02291 22918
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Český Jiřetín je pohraniční horská rekreační obec položená na severním úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory v údolí Flájského potoka. Obec leží v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje Český Jiřetín. Zástavba je souvislá horskými domy podél komunikace.  Obcí protéká Flájský potok. Obec náleží do povodí Labe. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 35 34 47 67 82 94
   přechodně bydlící 868 868 825 868 945 1 000
   celkem 903 902 872 935 1 027 1 094
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   35 34 33 54 72 91
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Český Jiřetín je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu M-MO.011. Zdrojem vody je prameniště Český Jiřetín, ze kterého přitéká voda do VDJ Český Jiřetín - 2 x 100 m3 (679,70 / 683,00 m n. m.). Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Český Jiřetín předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 011/1 VDJ Český Jiřetín - VDJ.MO 011/1 200 2x100 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Český Jiřetín 1d zářezy Český Jiřetín - ZD.MO 011/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Český Jiřetín 2b zářezy Český Jiřetín - ZD.MO 011/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Český Jiřetín 3a zářezy Český Jiřetín - ZD.MO 011/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Český Jiřetín 2c zářezy Český Jiřetín - ZD.MO 011/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Český Jiřetín 2a zářezy Český Jiřetín - ZD.MO 011/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Český Jiřetín není kanalizace. Odpadní vody od 90 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách vyvážených na ČOV Most a 10 % obyvatel má domovní mikročistírnu se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním odpadních vod. Jedná se o území s řídkou zástavbou s malým počtem trvale žijících obyvatel.

   Je nutné upřednostňovat hromadné napojení skupin nemovitostí na společné zařízení pro více objektů.

   Na základě Studie zpracované v r. 2015 pro Ústecký kraj byla obec zařazena do programu Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji. Podrobnější informace o studii, zabývající se touto tématikou, jsou zahrnuty do zprávy A.2. Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v kraji.

    

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  3 572,0 0,0 3 572,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litvínov OŽP/34011/2008/MAJ/231/P-14 VODNÍ ZDROJE, a.s.- hydrogeologický průzkumný vrt
  3. 9. 2008
  Litvínov OŽP/61364/2013/MAJ/231.2/A-2074 akumulace-Lipár-Český Jiřetín
  19. 12. 2013
  Litvínov MELT 19421/2012/OŽP/MAJ/231/MŘ-A-2070 MŘ-retenční přehrážka Rašeliník
  29. 5. 2012
  Ústecký kraj 3546/ZPZ/13/R-038.4 Český Jiřetín - Užívání povrch. vod pro chov ryb
  24. 2. 2014
  Litvínov MELT/65447/2019/OŽP/DOK/ROZ Povolení geologických prací - průzkumný vrt
  2. 9. 2019
  Litvínov OŽP/38283/2013/MAJ/231.2/MŘ manipulační a provozní řád-MUDr.Karmazín-Jezírko-Český Jiřetín
  15. 8. 2013
  Ústecký kraj 3453/ZPZ/13/A-078.2 VD Fláje - vzdouvání a akumulace
  5. 11. 2013
  Litvínov MELT/43869/2020/OŽP/BUP/ROZ povoluje geologické práce spojené se zásahem do pozemku parc. č. 405/57 v k. ú. Český Jiřetín
  25. 6. 2020