Český Jiřetín - CZ042.3508.4206.0128.01 - stav 2004

 1. Obec

  Český Jiřetín

  Číslo obce PRVKUK 0128
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0128
  Kód obce 567108
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0128.01 Český Jiřetín 02291 22918
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Český Jiřetín je pohraniční horská rekreační obec položená na severním úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory v údolí Flájského potoka. Obec leží v ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje Český Jiřetín. Zástavba je souvislá horskými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 580 - 640 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale bydlících obyvatel, je zde 207 rekreačních objektů a další ubytovací zařízení s kapacitou 65 lůžek. Obcí protéká Flájský potok. Obec náleží do povodí Labe. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 35 34 33 33 - - -
   přechodně bydlící 868 868 868 868 - - -
   celkem 903 902 901 901 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   35 34 33 33 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Český Jiřetín je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu M-MO.011. Zdrojem vody je prameniště Český Jiřetín, ze kterého přitéká voda do VDJ Český Jiřetín - 2 x 100 m3 (679,70 / 683,00 m n. m.). Na vodovod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento úniků vody ve vodovodní síti, navrhujeme její postupnou rekonstrukci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.MO 011/1 VDJ Český Jiřetín - VDJ.MO 011/1 2x100m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Český Jiřetín 1d zářezy Český Jiřetín - ZD.MO 011/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Český Jiřetín 2b zářezy Český Jiřetín - ZD.MO 011/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Český Jiřetín 3a zářezy Český Jiřetín - ZD.MO 011/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Český Jiřetín 2c zářezy Český Jiřetín - ZD.MO 011/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Český Jiřetín 2a zářezy Český Jiřetín - ZD.MO 011/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Český Jiřetín není kanalizace. Odpadní vody od 80 % trvale bydlících obyvatel jsou zachycovány v septicích se vsakováním, 19 % trvale bydlících obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Most a 1 % obyvatel má domovní mikročistírnu se vsakováním.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost obce Český Jiřetín není investičně výhodné budovat ČOV a kanalizační systém. Proto po roce 2016 navrhujeme stávající septiky intenzifikovat na MČOV a rekonstruovat stávající bezodtokové jímky s vyvážením na ČOV Most.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  76,0 1 225,0 1 301,0

  Mapa