Brandov - CZ042.3508.4206.0127.01 - stav 2004

 1. Obec

  Brandov

  Číslo obce PRVKUK 0127
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0127
  Kód obce 567078
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0127.01 Brandov 00903 9032
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Brandov je pohraniční horská obec položená na severním úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Obec leží v I. ochranném pásmu vodního zdroje Brandov. Zástavba je souvislá horskými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 490 – 590 m n. m. Jedná se o obec do 250 trvale bydlících obyvatel, je zde 93 rekreačních objektů a další ubytovací zařízení s kapacitou 36 lůžek. Obec náleží do povodí Ohře. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 257 269 289 310 - - -
   přechodně bydlící 310 326 353 380 - - -
   celkem 567 595 642 690 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   240 252 273 295 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Brandov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu M-MO.008. Zdrojem vody je prameniště Brandov, ze kterého přitéká voda do VDJ Brandov - 2 x 100 m3 (588,00 / 592,50 m n. m.). Na vodovod je napojeno 93 % obyvatel. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v celém rozsahu zástavby poruchový a způsobuje provozní problémy. Do budoucna se uvažuje s postupnou rekonstrukcí. Z hlediska zdrojového zabezpečení je nutné uvést do provozu čerpací vrt z roku 1997 s napojením na vodojem.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav VDJ.MO 008/1 úpravna vody Brandov - UV.MO 008/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.MO 008/1 VDJ Brandov VDJ.MO 008/1 2x100m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Brandov 1a prameniště Brandov - ZD.MO 008/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Brandov Z prameniště Brandov - ZD.MO 008/1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Brandov 1b prameniště Brandov - ZD.MO 008/1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   190 199 214 229 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Brandov má jednotnou kanalizační síť K-MO.014-J.C s likvidací odpadních vod od 74% trvale bydlících obyvatel na ČOV Brandov. Zbylých 26 % trvale bydlících obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Most.
   Odlehčovací komory:
   Odlehčovací komora je jedna, v obci před ČOV a je svedena do Načetínského potoka.
   Další objekty:
   Na stokové síti se nevyskytují žádné provozně důležité objekty.

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Platné povolení k vypouštění bylo vydáno dne 6.5.1995 pod č.j.: Vod235/95/No/J-2151/464
   Limity:
   Q = 43 800 m3/rok

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   -
   -
   50
   -
   40
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí není omezena.

   ČOV Brandov je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod typu VHS III/k s nízko zatěžovanou aktivací a částečnou stabilizací kalu. Hrubé mechanické čištění tvoří ručně stírané česle s prostorem na shrabky a lapák písku. Přebytečný kal je uskladňován v kalovém silu a následně odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Most – Chánov.
   Základní projektové kapacitní parametry :
                       
   Q max. [l/s]: 1,4    
   Qd [m3/d]: 120    
   Počet připojených EO (dle BSK5): 800    
   BSK5 [kg/d]: 48            

   Výkonové parametry:

   Přítok:
   Počet EO = 59
   Qroční =4 876 m3/r
   Qroční = 4 876 m3/r
   Qdenní = 13,35 m3/d
   Q = 0,155 l/s
   BSK5 prům. = 50 mg/l
   BSK5 = 0,24 t/rok
   CHSK prům. = 164 mg/l
   CHSK = 0,80 t/rok
   NL prům. = 70 mg/l
   NL = 0,34 t/rok

   Odtok:
   BSK5 prům. = 5,1 mg/l
   BSK5 = 0,02 t/rok
   CHSK prům. = 28 mg/l
   CHSK = 0,14 t/rok
   NL prům. = 9,90 mg/l
   NL = 0,05 t/rok

   Vzhledem ke stávajícímu technologickému vybavení a požadavkům na čistící efekt není možno ČOV zatěžovat vypouštěním odpadních hmot ze septiků a žump.
   V roce 2003 bylo na ČOV připojeno cca 59 EO. Odtok z ČOV je do Načetínského potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Vzhledem technickému vybavení ČOV navrhujeme bezodtokové jímky i nadále vyvážet na ČOV Most. Po roce 2016 budou stávající bezodtoké jímky rekonstruovány.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav Brandov PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Brandov ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  101,0 1 744,0 1 845,0

  Mapa