Brandov - CZ042.3508.4206.0127.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Brandov

  Číslo obce PRVKUK 0127
  Kód obce PRVKUK CZ042.3508.4206.0127
  Kód obce 567078
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  884 (4206)
  Litvínov

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3508.4206.0127.01 Brandov 00903 9032
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Brandov je pohraniční horská obec položená na severním úbočí Krušných hor v chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Krušné hory. Obec leží v I. ochranném pásmu vodního zdroje Brandov. Zástavba je souvislá horskými domy podél komunikace. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 490 – 590 m n. m. Obec náleží do povodí Ohře. V obci nejsou pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 257 269 255 229 259 281
   přechodně bydlící 310 326 101 118 113 110
   celkem 567 595 356 347 372 391
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   240 252 273 247 277 299
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Brandov je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu M-MO.008. Zdrojem vody je prameniště Brandov, ze kterého přitéká voda na ÚV Brandov s akumulací 100 m3. VDJ Brandov - 2 x 50 m3 (588,00 / 592,50 m n. m.) slouží jako záložní akumulace. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav VDJ.MO 008/1 úpravna vody Brandov - UV.MO 008/1 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.MO 008/1 VDJ Brandov VDJ.MO 008/1 200 2x100 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Brandov 1a prameniště Brandov - ZD.MO 008/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Brandov Z prameniště Brandov - ZD.MO 008/1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Brandov 1b prameniště Brandov - ZD.MO 008/1 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   190 199 214 183 207 225
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Obec Brandov má jednotnou kanalizační síť K-MO.014-J.C ukončenou na ČOV Brandov. Potrubí je z betonových a PVC trub v profilech DN 300 a DN 400 v délce 2,55 km. Součástí je odlehčovací komora před ČOV s odlehčením do Načetínského potoka. Část kanalizační sítě je provedena jako tlaková z PVC DN 60 v délce 0,525 km.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 80% trvale bydlících obyvatel . Zbylých 20 % trvale bydlících obyvatel má bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Most.  

   Vlastníkem kanalizace a ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   ČOV Brandov je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod typu VHS III/k s nízko zatěžovanou aktivací a částečnou stabilizací kalu. Hrubé mechanické čištění tvoří ručně stírané česle s prostorem na shrabky a lapák písku. Přebytečný kal je uskladňován v kalovém silu a následně odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Most – Chánov. Odtok z ČOV je do bezejmenného přítoku Načetínského potoka.

   Kapacita je 120 m3/den. ČOV navržena na 800 EO, BSK5 48 kg/den
      

    

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V cílovém roce 2030 zůstane zachován stávající způsob likvidace odpadních vod. 

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Stav COV.MO 014/1/K Brandov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Brandov ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Ústecký kraj 639/ZPZ/13/B-31.2 MVE Flájský potok - změna platnosti povolení
  6. 11. 2013