Žitenice - CZ042.3506.4205.0126.03 - stav 2004

 1. Obec

  Žitenice

  Číslo obce PRVKUK 0126
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0126
  Kód obce 565962
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0126.03 Skalice 19718 197181
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Žitenice - Skalice leží nedaleko od Litoměřic, severním směrem. Trvale zde žije do 260 obyvatel. Nepříliš soustředěná zástavba je venkovského charakteru. Skalice se rozkládá v nadmořské výšce 326 - 390 m n.m. Území náleží do povodí řeky Labe, 200 m jihozápadním směrem protéká Pokratický potok, nachází se zde rybník. Svým územím Skalice plně zasahuje do CHKO České středohoří, částečně do NPP Bílé stráně a částečně do vnitřního ochranného pásma zdroje 2.stupně zdroje Skalice dolní a do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně zdrojů Skalice dolní, Skalice horní, Močidla, zářez Pohořany. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný vzestup počtu obyvatel. Ve střední části Skalice se plánuje výstavba rodinných domů. Nachází se zde Ústav sociální péče.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 251 251 251 251 - - -
   přechodně bydlící 40 40 40 40 - - -
   celkem 291 291 291 291 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   251 251 251 251 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Žitenice - Skalice je zásobena pitnou vodou z místního vodovodu Skalice (M-LT.032), jehož zdrojem jsou zářezy o celkové vydatnosti 0,4 l/s. Voda je akumulována ve dvou vodojemech Skalice H.P. 50 m3 (315,36/ 313,48) a Skalice D.P. 5 m3 (286,82/ 287,67), z nichž je voda do obce vedena ve dvou tlakových pásmech řady o DN 80. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce z trvale bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 100%, z přechodně bydlících 100%.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Skalice se nebude v budoucnosti měnit. Vzhledem k nízké vydatnosti zdroje doporučujeme jeho rozšíření nebo vyhledání nového zdroje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 032/2 50 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Močidla Fařina PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Skalice u Žitenic horní b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Skalice u Žitenic horní a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Skalice u Žitenic dolní 1 ZD.LT 032/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Skalice u Žitenic dolní 2 ZD.LT 032/2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 251 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Žitenice - Skalici není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i od rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (40 %), odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky, nebo v septicích, jejichž přepady ústí do dvou stávajících stok dešťové kanalizace (30 %), do místní vodoteče (10 %) či jsou vsakovány do terénu (20 %). Ústav sociální péče má vlastní malou ČOV.
   V obci je stoka staré dešťové kanalizace, ústící do strouhy pod obcí. Je z betonových trub DN 600, má dostatečný spád, je v dobrém stavu, nezanesená. Další stoka je vyústěná do příkopu na okraji obce. Kanalizace je majetkem obce. Zbývající dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části obce Žitenice - Skalici je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě - kombinovaného systému gravitační a tlakové kanalizace.
   Gravitační část oddílné kanalizace v celkové délce 1,930 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilů DN 300, tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 0,080 km bude provedena z Pe potrubí DN 50.
   Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačné řady DN 80 v celkové délce 0,350 km.
   V současné době je zpracován projekt na propojovací řad mezi obcí Skalice a Žitenice. Nebude budována nová ČOV, jak bylo původně plánováno, z provozu bude vyřazena ČOV Ústavu sociální péče a kanalizace propojena na veřejnou kanalizační síť obce Žitenice a dále do kanalizační sítě města Litoměřic a odtud pak budou odpadní vody odváděny k likvidaci na ČOV v Litoměřicích.
   Projekt zpracovává Projektová kancelář Štěpánek, Velká Dominikánská 10/129, Litoměřice.
   Již bylo vydáno stavební povolení a akce je ve výstavbě.

   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 063/5 Skalice 5 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 063/4 Skalice 4 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa