Žitenice - CZ042.3506.4205.0126.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Žitenice

  Číslo obce PRVKUK 0126
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0126
  Kód obce 565962
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0126.03 Skalice 19718 197181
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Žitenice - Skalice leží nedaleko od Litoměřic, severním směrem. Nepříliš soustředěná zástavba je venkovského charakteru. Skalice se rozkládá v nadmořské výšce 326 - 390 m n.m. Území náleží do povodí řeky Labe, 200 m jihozápadním směrem protéká Pokratický potok, nachází se zde rybník. Svým územím Skalice plně zasahuje do CHKO České středohoří, částečně do NPP Bílé stráně a částečně do vnitřního ochranného pásma zdroje 2.stupně zdroje Skalice dolní a do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně zdrojů Skalice dolní, Skalice horní, Močidla, zářez Pohořany. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný vzestup počtu obyvatel. Ve střední části Skalice se plánuje výstavba rodinných domů. Nachází se zde Ústav sociální péče.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 251 251 306 263 253 247
   přechodně bydlící 40 40 68 79 79 79
   celkem 291 291 374 342 332 326
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   251 251 251 292 282 276
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Žitenice - Skalice je zásobena pitnou vodou z místního vodovodu Skalice (M-LT.032), jehož zdrojem jsou zářezy o celkové vydatnosti 3,5 l/s. Voda je akumulována ve dvou vodojemech Skalice H.P. 50 m3 (315,36/ 313,48) a Skalice D.P. 5 m3 (286,82/ 287,67), z nichž je voda do obce vedena ve dvou tlakových pásmech řady o DN 80. Místní vodovod Skalice je napojen na skupinový vodovod Litoměřice. Rozvodná síť je vybudována na celém území obce z materiálu Litina DN 80, 40, ocel DN 80, 50, PE De 110, 90, 63, 50 v celkové délce 3,165 km.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Skalice se nebude v budoucnosti měnit. 

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Skalice PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Skalice - dolní VDJ Skalice - dolní PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Skalice - horní VDJ Skalice - horní 50 50 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Skalice horní a dolní b ZD Skalice horní a dolní b PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Skalice horní a dolní a ZD Skalice horní a dolní a PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Skalice horní a dolní 1 ZD Skalice horní a dolní 1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Skalice horní a dolní 2 ZD Skalice horní a dolní 2 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 210 203 247
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Žitenice- Skalice je vybudována gravitační kanalizace, kdy součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačné řady DN 80 v celkové délce 0,350 km. Kanalizace je napojena na veřejnou kanalizační síť obce Žitenice a dále do kanalizační sítě města Litoměřic a odtud pak  jsou odpadní vody odváděny k likvidaci na ČOV v Litoměřicích.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části obce Žitenice - Skalici je uvažováno s dostavbou nové kanalizační sítě - kombinovaného systému gravitační a tlakové kanalizace.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 063/1 ČS Skalice 5 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 063/2 ČS Skalice 4 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory