Žitenice - CZ042.3506.4205.0126.02 - stav 2004

 1. Obec

  Žitenice

  Číslo obce PRVKUK 0126
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0126
  Kód obce 565962
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0126.02 Pohořany 12483 124834
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Žitenice - Pohořany leží nedaleko od Litoměřic, severovýchodním směrem. Trvale zde žije do 360 obyvatel, nenachází se zde objekty pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 260 - 330 m n.m. Území náleží do povodí řeky Labe, protéká zde občasná vodoteč. Ve vzdálenosti 2 km od obce je Ploskovický potok a ve vzdálenosti 1,5 km je bezejmenná vodoteč. Svým územím Pohořany plně zasahují do CHKO České středohoří, částečně do CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Ve východní a západní části Pohořan se plánuje výstavba rodinných domů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 354 354 354 354 - - -
   přechodně bydlící 60 60 60 60 - - -
   celkem 414 414 414 414 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   327 329 332 336 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Žitenice - Pohořany je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žitenice (SK-LT.002.1), který zajišťuje vodu pro obce Žitenice, Pohořany a Maškovice. Obec je zásobena ze dvou vodojemů, vodojemu Pohořany H.P. 10 m3 (342,66/341,31), na který navazuje řad z PE 2“ a z vodojemu Pohořany D.P. 25 m3 (315,36/313,48), na který navazuje řad z PVC 100.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 92%, z přechodně bydlících 100%.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Pohořan se nebude v budoucnosti měnit. Navrhujeme rozšíření vodojemu Pohořany H.P. 10 m3 (342,66/341,31) o 10m3 a vodojemu Pohořany D.P. 25 m3 o 20m3.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Pohořany PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 354 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Žitenice - Pohořanech není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány převážně v bezodtokových jímkách (95 %), odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. U jednoho rodinného domku a jednoho rekreačního objektu jsou MČOV (5 % obyvatel a 5 % rekreantů), vyčištěné vody ústí do jedné krátké stoky dešťové kanalizace.
   Dešťové vody jsou odváděny převážně systémem příkopů, struh a propustků do vodoteče, nebo jsou vsakovány do terénu. Malé množství v dolní části obce odvádí krátký úsek nevyhovující zanešené dešťové kanalizace, z betonových trub DN 300, která je zaústěna do místní vodoteče. Do této stoky zaúsťují i odtoky MČOV.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části obce Žitenice - Pohořanech se společně s obcí Žitenice postupně staví veřejná kanalizace. Splašková kanalizace v celkové délce 2,850 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 300.
   Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 100 v celkové délce 0,480 km.
   Odpadní vody budou touto kanalizací gravitačně odváděny do kanalizační sítě obce Žitenice a dále společně s těmito odpadními vodami do kanalizační sítě města Litoměřic a odtud pak k likvidaci na ČOV v Litoměřicích.
   .

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Pohořany 2 PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa