Žitenice - CZ042.3506.4205.0126.02 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Žitenice

  Číslo obce PRVKUK 0126
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0126
  Kód obce 565962
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0126.02 Pohořany 12483 124834
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Žitenice - Pohořany leží nedaleko od Litoměřic, severovýchodním směrem. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 260 - 330 m n.m. Území náleží do povodí řeky Labe, protéká zde občasná vodoteč. Ve vzdálenosti 2 km od obce je Ploskovický potok a ve vzdálenosti 1,5 km je bezejmenná vodoteč. Svým územím Pohořany plně zasahují do CHKO České středohoří, částečně do CHOPAV Severočeská křída a zasahuje do území OPVZ 1. a 2. stupně zdroje Skalice prameniště . Nepředpokládá se výrazný rozvoj, pouze mírný nárůst počtu obyvatel. Ve východní a západní části Pohořan se plánuje výstavba rodinných domů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 354 354 397 430 414 403
   přechodně bydlící 60 60 72 84 84 84
   celkem 414 414 469 514 498 487
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   327 329 332 449 433 422
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Žitenice - Pohořany je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žitenice (SK-LT.002.1), který zajišťuje vodu pro obce Žitenice, Pohořany a Maškovice. Obec je zásobena ze dvou vodojemů, vodojemu Pohořany H.P. 10 m3 (342,66/341,31), na který navazuje řad z PE 2“ a z vodojemu Pohořany D.P. 25 m3 (315,36/313,48), na který navazuje řad z PVC 100.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce z materiálu Litina DN 100, 50, PVC De 110, 90, PE De 63 v celkové délce 5,980 km.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Pohořan se nebude v budoucnosti měnit. Navrhujeme rozšíření vodojemu Pohořany H.P. 10 m3 (342,66/341,31) o 10m3 a vodojemu Pohořany D.P. 25 m3 o 20m3.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Pohořany PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Pohořany - dolní PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Pohořany - horní PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Pohořany PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 387 373 403
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Žitenice - Pohořanech je vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splašková kanalizace gravitační je vybudovaná téměř v celé obci z materiálu PVC 250 v délce 3,237 km, součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačný řad D90 a D50. Kanalizace je gravitačně napojena do Žitenické kanalizace, ze Žiitenic je splašková odpadní voda přečerpávána na ČOV Litoměřice. 

   Dešťové vody jsou odváděny převážně systémem příkopů, struh a propustků do vodoteče, nebo jsou vsakovány do terénu. Malé množství v dolní části obce odvádí krátký úsek nevyhovující zanešené dešťové kanalizace, z betonových trub DN 300, která je zaústěna do místní vodoteče. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Kanalizační systém obce se bude s rostoucí zástavbou rozšiřovat.
   Odpadní vody budou touto kanalizací gravitačně odváděny do kanalizační sítě obce Žitenice a dále společně s těmito odpadními vodami do kanalizační sítě města Litoměřic a odtud pak k likvidaci na ČOV v Litoměřicích.
   .

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV Pohořany 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV Pohořany 3 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory