Děčín - CZ042.3502.4202.0013.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Děčín

  Číslo obce PRVKUK 0013
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0013
  Kód obce 562335
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0013.01 Děčín I-Děčín 40722 407224
  CZ042.3502.4202.0013.02 Děčín II-Nové Město 40723 407232
  CZ042.3502.4202.0013.03 Děčín III-Staré Město 40724 407241
  CZ042.3502.4202.0013.04 Děčín IV-Podmokly 40725 407259
  CZ042.3502.4202.0013.05 Děčín V-Rozbělesy 40726 407267
  CZ042.3502.4202.0013.06 Děčín VI-Letná 40727 407275
  CZ042.3502.4202.0013.07 Děčín VII-Chrochvice 40728 407283
  CZ042.3502.4202.0013.08 Děčín VIII-Dolní Oldřichov 40729 407291
  CZ042.3502.4202.0013.09 Děčín IX-Bynov 40730 407305
  CZ042.3502.4202.0013.10 Děčín X-Bělá 40731 407313
  CZ042.3502.4202.0013.11 Děčín XI-Horní Žleb 40732 407321
  CZ042.3502.4202.0013.12 Děčín XII-Vilsnice 40733 407330
  CZ042.3502.4202.0013.15 Děčín XV-Prostřední Žleb 40742 407429
  CZ042.3502.4202.0013.16 Děčín XVI-Přípeř 40743 407437
  CZ042.3502.4202.0013.17 Děčín XVII-Jalůvčí 40744 407445
  CZ042.3502.4202.0013.19 Děčín XIX-Čechy 40746 407461
  CZ042.3502.4202.0013.20 Děčín XX-Nová Ves 40747 407470
  CZ042.3502.4202.0013.21 Děčín XXI-Horní Oldřichov 40748 407488
  CZ042.3502.4202.0013.22 Děčín XXII-Václavov 40749 407496
  CZ042.3502.4202.0013.23 Děčín XXIII-Popovice 40750 407500
  CZ042.3502.4202.0013.24 Děčín XXIV-Krásný Studenec 40738 407381
  CZ042.3502.4202.0013.25 Děčín XXV-Chmelnice 40751 407518
  CZ042.3502.4202.0013.30 Děčín XXIX-Hoštice nad Labem 41567 415677
  CZ042.3502.4202.0013.31 Děčín XXXI-Křešice 40753 407534
  CZ042.3502.4202.0013.32 Děčín XXXII-Boletice nad Labem 40752 407526
  CZ042.3502.4202.0013.33 Děčín XXXIII-Nebočady 40754 407542
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město leží na soutoku Labe, Ploučnice a Jílovského potoka ve výškově velmi členitém terénu. Zástavba města včetně všech jeho částí je rozložena mezi kótami přibližně vymezenými Dolním Žlebem 125 m n.m. a Velkou Velení 444 m n.m. Členitost města je dána jeho polohou na geomorfologickém prahu, který odděluje silně rozčleněnou plošinu horizontálně uložených zpevněných sedimentů od vrchoviny vytvořené erozivním vypreparováním tektonicky vyzdvižených sopečných struktur. Zmíněný práh se ztotožňuje s hranicí mezi chráněnými krajinnými oblastmi „Labské pískovce“ a „České středohoří“, část města spadá do CHOPAV Severočeská křída a ochranné pásmo vodního zdroje. Charakter údolí a tok Labe přinášejí komunikační bariéry pro veškerou dopravu, včetně rozvodu vody. Na obou březích Labe vedou železnice, z toho na levém břehu hlavní tah Praha – Drážďany. Děčín má významný říční přístav na vodní cestě do Hamburku. Městem procházejí komunikace I/13, II/253, I/62 (příjezd k hraničnímu přechodu Hřensko-přechod do SRN), II/262. Požární nádrže: Zámecký rybník, Terezínský rybník, Vlčí rybník, Mlýnský rybník, rybník Maxičky, koupaliště Staré Město, nádrž Habrinol.
   Na území města se nacházejí několik průmyslových závodů.

   Město je rozděleno na 34 celků.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 49 197 49 268 47 354 44 619 41 839 39 854
   přechodně bydlící 0 0 1 116 1 174 1 174 1 174
   celkem 49 197 49 268 48 470 45 793 43 013 41 028
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   49 197 49 268 49 386 45 793 43 013 41 028
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Děčín je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Děčín- Hřensko (SK-DC.001), který zásobuje pitnou vodou především Děčín a dále obec Arnoltice, Bynovec, Labská Stráň, Růžová, Janov, Kámen.

   Majitelem je Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice, provozovatelem Severočeské vodovody a kanalizace a.s.Teplice.

   Vývoj skupinového vodovodu byl diktován rozvíjením původních samostatných vodovodů s vlastními zdroji a akumulacemi, s postupným slučováním do skupinového. Výškové schéma vodojemů odráží geomorfologické poměry zastavěného území Děčína a na základě provozních zkušeností určuje současný stav provozu sítě. Vodojemy vznikaly se záměrem zásobovat vždy určité omezené území a jsou různě výškově umístěny. V 60. letech XX. století v souvislosti s přípravou nového zdroje Hřensko, rozložením bytové výstavby a tehdejšími bilančními úvahami byly navrženy velké vodojemy i zvětšení akumulací stávajících.
   V soustavě pro město Děčín pracuje 11 vodojemů s objemem nad 1000 m3, 12 vodojemů s 100 - 500 m3, 6 vodojemů s obsahem do 40 m3. Celková kubatura vodojemů je 21 650 m3, z toho na levém břehu 8 070 m3.

   Hlavní zdroje vody
   Největšími zdroji vody jsou následující tři oblasti :

   • jímací území Děčínský Sněžník s kapacitou 63 l/s. Dnešní odběr v průměru 20 l/s. Přívod ze Žlebu + Čertova voda max. 35 l/s (čerpadlo 13 l/s či 36 l/s). Rozsáhlá oblast s řadou pramenů, vykazující značné výkyvy v čase. Kvalita vody je dobrá. Obnova původního potrubí ze Žlebu a Bělé patří mezi naléhavé investice do rekonstrukcí vodovodů v blízké budoucnosti. Zhruba polovina jímané vody ze Žlebu je převáděna přes Labe do Čertových vodojemů a vodojemu Studený. U zdrojů Bělá pod Sněžníkem měla kvalita pitné vody v roce 2019 dle vyhlášky 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb. překročeny parametry Fe v síti.
   • jímací území Bynov s kapacitou 25 l/s. Jde o jímací vrty DN - 2 a DN -3a (starý a nový) s vodou dobré kvality. Vrt MITOP (DN - 3a) dodává vodu v množství 15-25 l/s do sítě bez úpravy. Vrt DN-2a je v současné době mimo provoz. Mimo provoz je i ÚV Bynov.
   • jímací území Hřensko s kapacitou 110 až 150 l/s. Jde o oblast vzdálenou asi 15 km od středu města, navíc s nezbytným čerpáním do VDJ Janov a dále do VDJ Kámen - Hřensko. Současný odběr nepřesahuje 100 l/s. Celé území je součástí CHKO Labské pískovce. Voda se odebírá z několika vrtů a pramenů. Prameny o vydatnosti 13 - 15 l/s se využívají stabilně. Čerpané množství z vrtů je variabilní dle okamžité potřeby. Voda se upravuje v ÚV Hřensko, která má projektovanou kapacitu 150 l/s. Jako technologické minimum pro ÚV Hřensko se udává hodnota 60 l/s.

   Úpravny vody:
   ÚV Hřensko , o projektované kapacitě 150 l/s, se nachází severovýchodně od města Hřenska a je hlavním zdrojem pitné vody pro Děčín a obce na vyvýšené planině mezi Hřenskem a Děčínem na pravém břehu Labe. V současné době dodává do sítě cca 90 l/s. Úprava spočívá převážně ve stvrzování. Podrobný popis vč.skupinového vodovodu viz příloha A 1, A 2 (Souhrnná zpráva).
   ÚV Bynov, o projektované kapacitě 45 l/s (skutečná kapacita 35 l/s), se nachází na levém břehu Labe, v městské čtvrti Bynov. V současné době je mimo provoz a připravuje se změna pro její využití.

   Čerpací stanice :
   Na území města se nacházejí větší provozované čerpací stanice - Horní Žleb 35 l/s, Bynov-MITOP 25 l/s, Bynov 24 l/s a drobné čerpací stanice v Horním Oldřichovu, Jalůvčí, Krásném Studenci, Vilsnici, Maxičkách a Horním Chlumu. 
   Čerpací stanice skupinového vodovodu Hřensko-Děčín jsou popsány v příloze A 1(Souhrnná zpráva).Provoz vodovodu v Děčíně je složitý, neboť každý vodojem leží v jiné nadmořské výšce a má své, historicky vzniklé spotřebiště. Nejsou zde tedy klasická tlaková pásma jako v jiných městech, kde je více vodojemů na stejné kótě. Provoz vodojemů a čerpacích stanic ve městě je ovládán a sledován z dispečinku SčVK a.s. v Husitské ulici. Provoz SK vodovodu z Hřenska je ovládán dispečinkem na ÚV Hřensko (až po VDJ Kámen-nový včetně).

   Rozvodná síť je různého stáří. Profily jsou do DN 500 včetně. O profilu DN 400 jsou obě potrubí přes Labe (1x pro Podmokly a 1x do Jílového) i potrubí ve starém ocelovém mostě ve středu města (pro Podmokly).  V Děčíně se nachází 15,5 km rozváděcích řadů neznámých profilů, potrubí ocelové DN 500 v délce 1,561 km, ocelové potrubí DN 400 v délce 3,698 km, litinové potrubí DN 350 v délce 2,224 km, potrubí PVC De 315 v délce 0,793 km, potrubí ocelové a litinové DN 300 v délce 5,984 km, potrubí litinové DN 275 v délce 0,280 km, potrubí litinové DN 250 v délce 4,783 km, potrubí PVC/PE De 225 v délce 4,054 km, v potrubí různých DN 200 v délce 15,023 km, potrubí ocel/litina DN 175 v délce 3,047 km, potrubí PVC/PE De 160 v délce 13,549 km, potrubí litina DN 150 v délce 12,941 km, potrubí litina DN 125 v délce 2,218 km, potrubí PVC/PE De 110 v délce 15,098 km, potrubí litina/ocel DN 100 v délce 25,728 km, potrubí PE/PVC De 90 v délce 23,521 km, potrubí litinové DN 80 v délce 37,131 km, potrubí litina DN 70 v délce 2,187 km, potrubí litina DN 65 v délce 0,572 km, potrubí PE 63 v délce 11,493 km, potrubí litina/ocel DN 60 v délce 6,356 km, potrubí litina/ocel DN 50 v délce 9,766 km, potrubí v materiálu různém DN 40 v délce 6,558 km, potrubí PE De 32 v délce 0,783 km.

   Skupinový vodovod Velké Chvojno, z Ústeckého kraje navazuje na skupinový vodovod Děčín v obci Jílové-Kamenec. ÚV Ostrov je propojena řadem DN 200 s vodojemem Sněžnický o obsahu 2000 m3 (max.hladina na kótě 350,00 m n.m.), který zásobuje Jílové a okolí. V minulých letech se Jílové dotovalo z ÚV Ostrov, cca 10 l/s, v současné době se odběr z SK Velké Chvojno omezuje na minimum a provozovatel vodovodů zvažuje možnost dotovat naopak vodou z Děčína obce v Ústeckém kraji. Do vodojemu Sněžnický přichází z druhé strany řad DN 400, který vede vodu z Hřenska z VDJ Kámen –Nový (6000 m3, max.hl. 404,00 m n.m.) a prochází celým městem vč.přechodu přes Labe v novém mostě. Z řadu jsou přímo napojeny níže položené vodojemy na obou březích Labe.

   Na území města Děčína se nachází několik samostatných vodovodů :

   Jsou to vodovody Maxičky, Bechlejovice, Chlum, Velká Veleň, Lesná a Hoštice-Jakuby.

   Vodovod Hoštice (M-DC.018) má zdroj vody pramenní jímku ZD Jakuby, Všeraz. Voda je dopravována přívodním řadem do zemního vodojemu Jakuby 30 m3 (176,60/179,10 m n.m.).
   Rozvodné řady v obci jsou převážně z potrubí DN 40 a 80, cca polovina z PVC a polovina z litinového potrubí.
   V současné době je zásobováno 100% obyvatel. Kapacita a kvalita vody je vyhovující.
   Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Ostatní samostatné, místní vodovody jsou popsány v samostatných kartách jednotlivých částí Děčína.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se ve městě Děčín předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Provozovatel navrhuje zjednodušení provozu vytvořením jednolitého I. tlakového pásma (nejnižšího) s vodojemy se stejnou maximální hladinou na kótě Čertova vodojemu 203,78 m n.m., což by si vynutilo zvýšení hladiny ve vodojemu Škrabky o 4,8 m a snížení hladiny ve VDJ Staré město z 205,00 m n.m. na 203,78 m n.m., tím by vzniklo I.tlakové pásmo s vodojemy Čertův, Staré město a Škrabky, zásobující značnou část města. Alternativou by mohla být výstavba nového vodojemu 1000 m3 s max. hl. 203,78 m n.m.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC007265 je navržena náhrada zdrojů Bynov VP, Nová Ves a Bynov SP + nový pramen. Přiváděcí řad bude proveden z materiálu HDPE De 63x3,8 v délce 330 m, souběžně materiál HDPE De 225x20,5 v délce 16 m. V souběhu s přiváděcím řadem bude realizován zásobní řed HDPE 90x5,4 v délce 221 m. Výstavba proběhne v letech 2020-2021. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030. Výstavbou bude vyřešena nedostatečná kvalita vody ve stávajících zdrojích.

   Navrhované investice:

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC007303 - Děčín, Prostřední Žleb - rekonstrukce přivaděče z Čertovy Vody DN 200 délky 150 m - 1.etapa. Realizace návrhu se předpokládá v roce 2021-2022 . 

   Dále se dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC007319 "Vlčí pramen odkyselení zdroje" plánuje osazení filtrů v objektu stávající chlorace o výkonu 2 l/s Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030. Výstavbou bude vyřešena nedostatečná kvalita vody ve stávajících zdrojích.

   V návrhu jsou průběžné rekonstrukce vodovodních řadů, dále výstavba nových zásobovacích řadů, výstavba po roce 2025:

   Chlum -  vodovodní řad na Chlum délky 1,719 km, nová ČS

   Velká Veleň - přiváděcí řad VDJ délky 1,321 km

   Lesná - řady délky 0,502 km, nová ČS

   Malšovice - řad délky 3,074 km

   Prostřední Žleb - řad délky 1,757 km

   Rozšíření VDJ Škrabky

   Rezervní zdroje : 

   V minulosti byla připravována výhledová zdrojová oblast pro Děčín. Bylo provedeno několik vrtů u Všemil, 15 km SV od Děčína. Údolí vodního toku Chřibská Kamenice. Vzhledem k poklesu spotřeby pitné vody se s realizací přívodu do Děčína zatím neuvažuje.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko a Bělá. Případně je možno využívat zaměnitelnosti zdrojů s potřebnými technickými a provozními úpravami stávající
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/4 Děčín - Čertův nový 3000 3000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/62 Studený 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/5 Děčín - Čertův starý 1130 1130 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Děčín- Staré Město ČS Děčín- Staré Město PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Staré Město - Nad zastávkou PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/65 Staré Město - Pod Chlumem PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/44 Staré Město - hlavní 230 230 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/7 Chlum PK 1300 1300 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/10 Staré Město Pod Chlumem PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/10 Staré Město Pod Chlumem PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/10 Staré Město Pod Chlumem PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/10 Staré Město Pod Chlumem PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/12 Staré Město Nad zastávkou PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/10 Staré Město Pod Chlumem PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/10 Staré Město Pod Chlumem PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/17 Děčín - Pastýřská stěna nový 650 650 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/18 Děčín - Pastýřská stěna starý 400 400 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/15 Škrabky PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Děčín-Želenice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Děčín - Vojanova PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS MITOP ČS MITOP PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/26 Bynov - střední 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/24 Bynov - Nová Ves VP 80 80 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bynov DN3a, DN3b PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bynov DN2 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/42 Bynov SP + Nový pramen PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/30 Bynov SP + Nový pramen PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/42 Bynov SP + Nový pramen PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bynov DN3a, DN3b PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/27 Bynov Nová Ves PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/27 Bynov Nová Ves PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/19 Bělá - Čechy 1300 1300 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Bělá PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Žleb PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Vilsnice NP Chmelnice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav H.OLDŘICHOV PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/34 VDJ-U TŘÍ BŘÍZ- MIMO PROVOZ 20 20 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/33 Krásný Studenec - Srňánek 14 14 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/31 Krásný Studenec - U Turčeka 80 80 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/31 Krásný Studenec - hlavní 80 80 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/21 Horní Oldřichov 100 100 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/32 Krásný Studenec - Nad Kmentem 20 20 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/41 Horní Oldřichov PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/24 Krásný Studenec Vinklerovy stu PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/23 Krásný Studenec Hickův pramen PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/20 Krásný Studenec Valtrův pramen PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/20 Krásný Studenec Valtrův pramen PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/24 Krásný Studenec Vinklerovy stu PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/20 Krásný Studenec Valtrův pramen PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Jalůvčí PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Jalůvčí - hlavní PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/46 Jalůvčí PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vlčí pramen PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/38 Čertova voda, Dolní Žleb PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/38 Čertova voda, Dolní Žleb PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/39 Studený pramen PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Čertova voda, Dolní Žleb PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/38 Čertova voda, Dolní Žleb PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/38 Čertova voda, Dolní Žleb PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Přípeř PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/23 Bynov - vysoký 2000 2000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/27 Popovice 150 150 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/12,13 Václavov - nový 650 650 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/12,13 Václavov - starý 500 500 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Děčín - Letná PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Vilsnice VP PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/32 Vilsnice PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/54 Boletice - U Bačkovských 25 25 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/10 Boletice VP 2000 2000 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Nebočady - U Poustků PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Boletice NP PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 001/11 Boletice - U Polanských 210 210 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/28B Boletice U Polanských PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/28C Boletice LesníMlýn-mimo provoz PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/28C Boletice LesníMlýn-mimo provoz PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/28C Boletice LesníMlýn-mimo provoz PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/28B Boletice U Polanských PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/28B Boletice U Polanských PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/28A Boletice U Polanských PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Boletice BOL1 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/28C Boletice LesníMlýn-mimo provoz PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Boletice U Poustků PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Boletice U Poustků PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/28B Boletice U Polanských PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/28A Boletice U Polanských PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/28C Boletice LesníMlýn-mimo provoz PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/28B Boletice U Polanských PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Křešice - Marjanin vrch PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Křešice - Nad Němcem PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Křešice - Na Ladech PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/36 Křešice Nad Němcem PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/36 Křešice Nad Němcem PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/36 Křešice Nad Němcem PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/36 Křešice Nad Němcem PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/14 Boletice U Poustků PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Nebočady vrt PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Nebočady U Krupičků PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/15A Nebočady U Krupičků PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/15B Nebočady U Krupičků PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/15A Nebočady U Krupičků PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/14 Boletice U Poustků PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 001/15A Nebočady U Krupičků PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.DC 018/1 Děčín - Jakuby 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD.DC 018/1 Jakuby Všeraz PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   32 962 33 012 33 091 45 793 43 013 41 028
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Stoky původní jednotné kanalizační sítě z minulého století vznikaly postupně, celkem 27 hlavních stok (I až XXVII). Odpadni vody z části Bělé jsou čištěny na ČOV Děčín.

   Po vybudování ústřední ČOV v Boleticích projekt 68000 EO, Qd je 13 599 m3/den, BSK5 je 4080 kg/den. Systém je s hlavní čerpací stanicí ČSOV V (ČSOV V s Q = 344,1 l/s) a výtlačným řadem „A“ na ČOV 2 x DN 600-3,585 km+2 x DN 500 - 0,309 km. Z levého břehu Labe do výtlaku „A“ na ČOV jsou postupně dočerpávány stoky IV (ČSOV IV s Q=10,5 l/s), III (ČSOV III s Q=60 l/s) a II (ČSOV II s Q=17,4 l/s). Do ČSOV V přitéká odpadní voda ze sběrače „A“ s připojením stoky V a z pravého břehu Labe, shybkou pod řekou odpadní voda ze sběrače „B“ s připojením stoky XIII a XIV. Prostřednictvím ČSOV Kamenická (Q = 51 l/s) a výtlačného řadu „B“ DN 300-0,404 km jsou na ČSOV V přiváděny stoky XX a XXIV. Přilehlá stoka X z Boletic je ukončena ČS v objektu hrubého předčištění ČOV a odpadní vody jsou čerpány do přítoku ČOV. 

   Celkem jsou v provozu:

   ČSOV V + hlavní výtlačný řad na ČOV
   Sběrač „A“ DN 1000-0,568 km + napojení stoky V
   Sběrač „B“ DN 1000-0,103 km+DN 400-0,029 m+shybka DN 400 a 300 - dl.208 m +připojení stoky XIII a XIV
   ČSOV Kamenická + výtlačný řad „B“ DN 300-0,404 km +připojení stoky XX a XXIV
   ČSOV II, která přečerpává do hlavního výtlačného řadu stoku II,
   ČSOV III, která přečerpává do hlavního výtlačného řadu stoku III
   ČSOV IV, která přečerpává do hlavního výtlačného řadu stoku IV
   Přepojení stoky X s přebudováním objektu původního hrubé předčištění na odděl. komoru.

   Zbývající, zatím nepřipojené stoky na kanalizačníční systém tvoří odkanalizování jednotlivých území města pomocí jednotné kanalizace s odváděním odpadních vod do vodotečí. Na tuto kanalizaci je napojeno 14 % obyvatel. Napojení těchto stok na kanalizaci pro veřejnou potřebu bude prováděno postupně v dalších etapách výstavby. Jednotlivé stoky se samostatnými výustními objekty jsou rozděkleny podle polohy ve městě na kanalizace.

   • K-Děčín, Nové Město (K-DC.004-J.N)
   • K-Děčín, Přípeř (K-DC.005-J.N)
   • K-Děčín, U Zimního stadionu (K-DC.006-J.N)
   • K-Děčín, Horní Žleb (K-DC.007-J.N)
   • K-Děčín, Křešice (K-DC.008-J.N)
   • K-Děčín, Nebočady (K-DC.009-J.N)
   • K-Děčín, Chrochvice, Vilsnice(K-DC.010-J.N)
   • K-Děčín, Loubí (K-DC.011-J.N)
   • K-Děčín, Bělá (K-DC.003.J.C)

   Ústřední ČOV Děčín-Boletice
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   ČOV byla uvedena do trvalého provozu 1.1.2002.
   Kapacita ČOV je projektována na 68000 EO, Qd je 13 599 m3/den, BSK5 je 4080 kg/den

   Čistírna odpadních vod Děčín je aerobní mechanicko-biologická ČOV s regenerací kalu, nitrifikací, denitrifikací, biologickým odstraňováním fosforu, anaerobní stabilizací kalu, zahuštěním a odvodněním kalu a kogenerační jednotkou.ČOV Děčín – Boletice nad Labem slouží k čištění odpadních vod z Děčína a okolí přivedených pomocí přivaděčů a likvidaci tekutých odpadů dovážených oprávněnými firmami.

   ČOV Děčín - Bělá

   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Limity: 60 EO, Q= 49,3 m3/den, BSK5= 3,6 kg/den

   Recipient: Bělský potok

   Jedná se o aktivační čistírnu VHS1.

   Způsob likvidace kalu: odvoz na ČOV Děčín

   Dešťové vody z města jsou odváděny převážně jednotnou kanalizací se zaústěním odlehčovacích stok nebo přímo stok jednotné kanalizace do Labe, Ploučnice a Jílovského potoka.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající jednotný, kanalizační systám tvoří centrální ČOV Děčín-Boletice, síť nových čerpacích stanic odpadních vod s komorami pro oddělení dešťových vod a výtlačným potrubím, které zajišťuje dopravu odpadních vod z jednotlivých povodí stok do centrální čerpací stanice a dále na ČOV. Hlavní a uliční stoky zůstávají původní. Staré potrubí v běžném provozu s potřebou běžných rekonstrukcí. Nově vzniklý systém (uvedeno do zkušebního provozu 12/2000) není zatím zcela dokončen a připravují se další investiční akce, které zajistí postupně odvedení všech odpadních vod z Děčína na centrální ČOV. Pro některé plánované investice je zpracována projektová dokumentace, některé jsou v současné době rozestavěné, nebo již těsně před dokončením výstavby.

   Připravované akce:

   označ.
   popis
   jedn.
   množ.
   IK-DC.001.4
   H. Oldřichov a Bynov

   Splašková kanalizace v Horním Oldřichově

   DN 300 KT
   m
   2530

   ČS 3,8 l/s
   ks
   1

   výtlačný řad V1 DN 80 HDPE
   m
   61

   Jelení ul., DN300

   740

   Tento investiční záměr je rozdělen do 9 etap, kdy se v současné době realizují první dvě etapy.

   Splašková kanalizace v ulici U Korkárny a Pod Vrchem v Bynově

   stoka DN 300 v ul. Pod Vrchem
   m
   352

   stoka DN 300 v ul. U Korkárny a Kyjevská
   m
   221

   IK-DC.001.6
   Nové Město
   Splašková kanalizace Folknářská + převedení do Liberecké - Nové Město

   splašková stoka DN 300
   m
   480

   Splašková kanalizace v ulicích Záhořova, U Dvora a Kotlářská - Nové Město

   splašková stoka DN 300
   m
   142
   IK-DC.001.7
   Staré Město
   Splašková kanalizace v ulici U Přívozu a Polabí, vč. přečerpání - Staré Město

   splašková stoka DN 300
   m
   660

   nová propojovací šachta, kanalizace KTH DN 300m80

   čerpací stanice
   ks
   1

   výtlačný řad DN 80
   m
   100

   Přečerpání stoky XXV do stoky XIV   čerpací stanice
   ks
   1

   výtlačný řad DN 80
   m
   126

   Přečerpání stoky XXVI do stoky v Provaznické ulici / napojení na ČS XXV

   jednotná stoka DN 400
   m
   365
   IK-DC.001.8
   Krásný Studenec
   Splašková kanalizace v Krásném Studenci vč. ulic Na Skluzu a Hraniční a svedení stoky do ulice Krásnostudenecké

   splašková stoka DN 300
   m
   3790

   Děčín – H.Oldřichov: výstavba kanalizace v Jelení ul. DN 300 -740m

   Splašková kanalizace v ulici Zahradní a Vančurova na Škrabkách

   2xstoka,DN300-195m+130m m 325
   IK-DC.001.10 Vilsnice
   a Chmelnice
   Splašková kanalizace v ulici V Lukách, Vilsnické a Květinové vč. napojení na výtlak A - Chmelnice

   splašková stoka DN 300
   m
   1110

   Splašková kanalizace v ulici Květinové a Vilsnické - Chmelnice


   splašková stoka DN 300
   m
   350

   Splašková kanalizace v Třešňové ulici - Chmelnice   splašková stoka DN 300
   m
   180

   Splašková kanalizace Višňová, Vřesová a Chmelnická vč. napojení na ČOV - Vilsnice

   splašková stoka DN 300
   m
   2900

   čerpací stanice
   ks
   3

   výtlačný řad DN 80
   m
   625
   IK-DC.001.11
   Bělá, Čechy
   Splašková kanalizace v ulicích Jasná, Včelná, Saská, Družstevní a Tělocvičná - Bělá

   DN 300 KT
   m
   4150

   Jednotná kanalizace ve Sněžnické ulici - Čechy
   m
   1200


   IK-DC.001.12 Křešice
   Splašková kanalizace v ulicích Staroměstské Nábřeží, U Trati, Sochorova, Koperníkova, Na Točně, Havlíčkova, Dlouhá, Šikmá, Průchodní, Zemědělská a U Sokolovny vč. přečerpání - Křešice

   splašková stoka DN 300
   m
   4410

   čerpací stanice
   ks
   2

   výtlačný řad DN 80
   m
   506

   Splašková kanalizace v ulicích Družinová, Klicperova, U Školy, Potoční, Malá a Luční - Křešice

   splašková stoka DN 300
   m
   1340

   Výtlačný řad do výtlaku A z Křešic   čerpací stanice
   ks
   1

   výtlačný řad DN 80
   m
   570

   Odstranění volných výustíks2
   IK-DC.001.13
   Boletice nad Labem
   Splašková kanalizace v ulicích Vítězství, Ke Trati, Neumannova a Říční, vč. přečerpání - Boletice, Křešice

   sběrač -DN 300 KT
   m
   483

   čerpací stanice
   ks
   1

   Oddělovací komoraks1

   výtlačný řad DN 50
   m
   149

   Splašková kanalizace v ulici Kamenná - Boletice   sběrač A DN 300 KT
   m
   946

   Splašková kanalizace Nebočady, přečerpání   splašková stoka DN 300
   m
   710

   čerpací stanice
   ks
   2

   výtlačný řad DN 80
   m
   298

   výtlačný řad DN 80
   m
   391
   IK-DC.001.14
   Nové Město
   Stoka XXI, přečerpávání

   čerpací stanice
   ks
   1

   výtlačný řad DN 80
   m
   50
   Horní Žlěbvýstavba ČSOV v Horním Žlebu v rámci odstranění výusti DC06ks1
   Probíhající

   Jednotná kanalizace Folknáře

   m3675

   Splašková kanalizace napojení Horního Žlebu, Děčín XI- odstranění výusti DC 06, vybudování ČSOV, OK
   nový výtlačný řad PEHD 90 dlouhý 260 m směrem k ČSOV Děčín-Přípeř

   m

   888   Dostavba splaškové kanalizace Březiny
    m
   2 951

   Dostavba splaškové kanalizace Staré město
   m
   2550


   odlehčovací stoka DN 1000

   Dostavba kanalizace Boletice nad Labem
   m
   1602

   Dostavba kanalizace Nebočadym699

   Dostavba kanalizace Václavov
   m
    568
   Letná a Podmokly


   Dostavba kanalizace Chrochvice
   m
   786

   Dostavba kanalizace Rozbělesy
   m
   265


   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC007268 dojde k odstranění kanalizačních výustí DC.06- Děčín XI, Horní Žleb a jejího využití jako odlehčovací stoky z OK před ČSOV. Realizace návrhu se předpokládá v roce 2021.

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC007259 dojde k odstranění kanalizačních výustí DC 08, DC 09 - Děčín XXXI - Křešice - do Labe a jejich využití jako odlehčovací stoky z OK před ČSOV. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030. 

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC007291 - Děčín -  dojde k odstranění kanalizačních výustí dc 151 do Labe a jejího využití jako odlehčovací stoky z OK před ČSOV. Realizace návrhu byla provedena v roce 2020. 

   Dešťové vody budou dále odváděny hlavně jednotnou kanalizací s oddělením dešťových vod do místních vodotečí. Ovšem v okrajových částech Děčína, kde je navržena oddílná splašková kanalizace bude nutné vyřešit odvádění dešťových vod samostatně. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030. 

   Dle dlouhodobé koncepce rozvoje SVS a.s. č. stavby DC007306 - Děčín - dojde k odstranění kanalizačních výustí DC.01 až DC 04 a rekonstrukce vodovodu s kanalizací. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.


   Připravované akce dešťové kanalizace:


   Obnova dešťového odvodnění v Horním Oldřichově bude realizována společně se splaškovou kanalizací, která je rozdělena do 9 etap a  v současné době se již realizují první dvě etapy.

   Splašková a dešťová kanalizace v ulici Červený Vrch, 385m

   Dešťové odvodnění Lesní cesty v Bynově, 530m

   Dešťová kanalizace v ulici Pod Svahem - Nové Město, 400m

   Odvodnění v ulici U Dvora a Kotlářská - Nové Město, dešťová stoka DN 300-314 m

   Odvodnění ulice Na Spádu na Škrabkách do Terezínského rybníka

   Odvodnění komunikace Jílovská – Chrochvice, příkop, 1072 m

   Podchycení extravilánových vod Letná, Březiny, Boletice:

   odvodňovací příkop v Kostelní ulici, š. 1,5 m, 357 m

   odvodňovací příkop nad Letnou, 570 m

   odvodňovací příkop nad Březinami, 430 m

   Splašková kanalizace v ulici Zahradní a Vančurova na Škrabkách a příkop, 350 m

   Dešťová kanalizace Bynov - Nová Ves, přeložka potoka, 605 m

   Odvodnění ulice Růžová a Březová - Staré Město, 630 m

   Dešťová kanalizace Drážďanská ul., DN 300-530 m

   Dešťová kanalizace Letná, 890 m

   Odvodnění RP nad Želenicemi, vč. Podchycení balastů nad Krásnostudeneckou ul.

   Další opatření na síti:

   Dešťová nádrž BUS –DN BUS 15x15x3,5 a protlak DN 500 pod nádražím a stoka DN 200
   OK 9, úprava škrcení- DN 400 v dl. 38 m
   OK 15, úprava škrcení- DN 300 v dl. 12 m
   Retence Martiněves, úprava škrcení – DN300 v dl. 50m
   Staré Město-Pod Chlumem- dešťová stoka DN 400 v dl. 115 m
   dešťová stoka DN 600 v dl. 95 m
   Zkapacitnění stoky III – DN 700 v dl. 41 m
   OK 7, úprava škrcení- DN 300 v dl. 7 m

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Děčín II-Nové Město PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Děčín IK-DC.001.3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS Děčín IK-DC.001.5 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Děčín IV-Podmokly čp.247/73 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC.001/1 ČSOV Děčín 5 - U ČRS PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV.DC 001/3 ČSOV Děčín 4 - zimní přístav PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV.DC 001/2 ČSOV Děčín - areál SK PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČSOV.DC 001/4 ČSOV Děčín 3 - Kovošrot PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.DC 001/5 ČSOV Pod Chrochvicemi PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Děčín VII-Chrochvice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Děčín VII-Chrochvice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Stav COV.DC 003/1/K ČOV Bělá u Děčína PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Bělá u Děčína ČOV PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČSOV Horní Žleb PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Děčín XII-Vilsnice PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČSOV Vilsnice 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČSOV Vilsnice 3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČSOV Vilsnice 1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČSOV Horni Oldrichov PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Děčín XII-Vilsnice - Ústecká PRVK\2021
  ČOV Stav COV.DC 001/1/K ČOV Děčín - Boletice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Děčín - Boletice ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust Děčín XXXI-Křešice PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Děčín XXXI-Křešice čp.95 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Děčín XXXIII-Nebočady p4/13 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  114 242,0 271 292,0 385 534,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Děčín MDC/9718/2016 "Děčín - rekonstrukce ul. Březová - SO 501 zatrubnění příkop
  27. 1. 2016
  Ústecký kraj 2671/ZPZ/2015/SC-16.3 změna rozhodnutí-sanační čerpání
  29. 9. 2015
  Děčín MDC/65397/2017 a MDC/66252/2017 "Prameniště a jímka Křešice - likvidace stávajícího majetku"
  12. 7. 2017
  Děčín MDC/22417/2016 "Kamenička Boletice - stabilizace koryta, ř. km 2,09 - 2,31"
  23. 3. 2016