Žitenice - CZ042.3506.4205.0126.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Žitenice

  Číslo obce PRVKUK 0126
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0126
  Kód obce 565962
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0126.01 Žitenice 19719 197190
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Žitenice leží nedaleko od Litoměřic, severovýchodním směrem. Zástavba je rozlehlá, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 198 - 280 m n.m. Důležitým velkoodběratelem vody a producentem odpadních vod je především podnik Agroslužby (dřevo, stroj. výroba). Území naleží do povodí řeky Labe, protéká zde místní vodoteč Močidla. Svým územím obec plně zasahuje do CHKO České středohoří, částečně CHOPAV Severočeská křída. Předpokládá se nová výstavba a mírný nárůst počtu obyvatel. V severovýchodní části obce se plánuje výstavba rodinných domů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 699 699 764 787 758 738
   přechodně bydlící 150 150 243 255 255 255
   celkem 849 849 1 007 1 042 1 013 993
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   634 645 663 812 783 763
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Žitenice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žitenice (SK-LT.002.1), který zajišťuje vodu pro obce Žitenice, Pohořany a Maškovice. Obec Žitenice je zásobena zedvou vodojemů, vodojemu Žitenice H.P. 70 m3 (301,03/298,46), ze kterého je voda vedena řadem DN 125 a DN 100 do vodojemu Pohořany D.P. 25 m3 (315,36/313,48), na který navazuje řad z PVC 100 do Pohořan a dále řad DN 80 do Žitenic.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce z materiálu Litina DN 100, 80, 60, PE De 90, 63, 50, 40, v délce 6,533 km.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Žitenice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Navrhuje se rozšíření vodojemu Žitenice H.P. 70 m3 (301,03/298,46) o 30 m3 a vodojemu Žitenice farský 10 m3 (250,1/248,32) o 30 m3.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Žitenice - škola VDJ Žitenice - škola 15 15 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Žitenice - horní VDJ Žitenice - horní PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Močidla PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Močidla PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Močidla PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Močidla PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Močidla PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Močidla PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 1 042 1 013 993
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Žitenice je vybudována splašková kanalizační síť z materiálu PVC DN 250 v délce 5,615 km a tlaková kanalizace z PE De 90, 110, 63, 50 délky 1,643 km celkem (K-LT.001.2-S.C) s přečerpáváním odpadních vod (ČSOV Žitenice 1) do kanalizačního systému Litoměřic a čištění na ČOV Litoměřice. 

   Do kanalizační sítě obce jsou gravitačně přiváděny splaškové odpadní vody z místní části Pohořany.

   Obcí protéká zatrubněný potok, do něhož je zaústěna stoka staré dešťové kanalizace z bet. trub DN 300 – DN 400. Do této stoky zaúsťují přepady některých septiků. Dále je krátký úsek dešťové kanalizace v ulici U hřiště. Tyto stoky zajišťují odvedení cca 20 % dešťových vod. Zbylé dešťové vody (80 %) jsou odváděny soustavou příkopů, struh a propustků do vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Stávající splašková kanalizace v obci se nebude měnit. V návrhu je provedení dostavby splaškové kanalizace pro nové rodinné domy.
   Z jednoho objektu se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV.LT 001/4 ČSOV Žitenice 1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  15 069,0 0,0 15 069,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory