Žitenice - CZ042.3506.4205.0126.01 - stav 2004

 1. Obec

  Žitenice

  Číslo obce PRVKUK 0126
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0126
  Kód obce 565962
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0126.01 Žitenice 19719 197190
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Žitenice leží nedaleko od Litoměřic, severovýchodním směrem. Jedná se o obec do 700 trvale žijících obyvatel, nenachází se zde objekty pro rodinnou rekreaci. Zástavba je rozlehlá, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 198 - 280 m n.m. Důležitým velkoodběratelem vody a producentem odpadních vod je především podnik Agroslužby (dřevo, stroj. výroba). Území naleží do povodí řeky Labe, protéká zde místní vodoteč Močidla. Svým územím obec plně zasahuje do CHKO České středohoří, částečně CHOPAV Severočeská křída a okrajově do vnějšího i vnitřního ochranného pásma zdroje 2.stupně zdroje Farský pramen pro Žitenice. Nepředpokládá se výrazný rozvoj obce, pouze mírný vzestup počtu obyvatel. V severovýchodní části obce se plánuje výstavba rodinných domů.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 699 699 699 699 - - -
   přechodně bydlící 150 150 150 150 - - -
   celkem 849 849 849 849 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   634 645 663 685 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Žitenice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Žitenice (SK-LT.002.2), který zajišťuje vodu pro obce Žitenice, Pohořany a Maškovice. Obec Žitenice je zásobena ze tří vodojemů, vodojemu Žitenice H.P. 70 m3 (301,03/298,46), ze kterého je voda vedena řadem DN 125, vodojemu Žitenice farský 10 m3 (250,1/248,32) řadem DN 100 a vodojemu Pohořany D.P. 25 m3 (315,36/313,48), na který navazuje řad z PVC 100 do Pohořan a dále řad DN 80 do Žitenic.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na vodovod napojeno 91 %, z přechodně bydlících 100 %.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Žitenice se nebude v budoucnosti měnit. Navrhujeme rozšíření vodojemu Žitenice H.P. 70 m3 (301,03/298,46) o 30 m3 a vodojemu Žitenice farský 10 m3 (250,1/248,32) o 30 m3.

   Z rozboru vyplývá, že úniky z vodovodní sítě budou přesahovat v r.2011 6000 m3/kmxrok. Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě .

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LT 002/6 15 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Močidla 1b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Močidla 1c PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Močidla 2a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Močidla Panna PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Močidla 3a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Močidla 1a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Močidla Panna 1a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Močidla 2b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Močidla 4a PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 699 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Žitenice se postupně od roku 1998 buduje splašková oddílná kanalizace (K-LT.001.2-S.C) s přečerpáváním odpadních vod do kanalizačního systému Litoměřic a čištění na ČOV Litoměřice. Kanalizace nebyla dosud zkolaudována, ale je vydáno prozatimní užívání, což v praxi znamená, že se postupně budují a napojují kanalizační přípojky a již dochází k  částečnému převádění odpadních vod čerpáním do lokality Litoměřice. Předpoklad kolaudace je v roce 2004.
   Splaškové vody od trvale žijících obyvatel byly akumulovány převážně v bezodtokových jímkách (70 %), odkud byly vyváženy na zemědělsky využívané pozemky a v septicích (24 %), jejichž přepady ústily do stávající stoky dešťové kanalizace. V obci bylo 10 mikročistíren u rodinných domků (6 % obyvatel), odtoky vyčištěné voda se vsakovaly do terénu. Splaškové vody od rekreantů byly akumulovány převážně v bezodtokových jímkách (70 %), odkud byly vyváženy na zemědělsky využívané pozemky a v septicích (30 %), jejichž přepady ústily do stávající stoky dešťové kanalizace.
   Obcí protéká zatrubněný potok, do něhož je zaústěna stoka staré dešťové kanalizace z bet. trub DN 300 – DN 400. Do této stoky zaúsťují přepady septiků. Dále je krátký úsek dešťové kanalizace v ulici U hřiště. Tyto stoka zajišťují odvedení cca 20 % dešťových vod. Zbylé dešťové vody (80 %) jsou odváděny soustavou příkopů, struh a propustků do vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Žitenice je v současné době rozestavěná veřejná kanalizace. Splašková kanalizace v celkové délce 6,660 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 300.
   V severovýchodní části obce se plánuje výstavba rodinných domů. S možností jejich napojení do veřejné kanalizační sítě je počítáno.
   Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v celkové délce 0,210 km.
   Odpadní vody budou touto kanalizací odvedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem DN 100 délky 0,890 km do kanalizační sítě města Litoměřic a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV v Litoměřicích.
   Výtlačný řad a část kmenové stoky byly postaveny v roce 1999. Ukončení výstavby se předpokládá v roce 2004.
   Do kanalizační sítě obce budou gravitačně přiváděny splaškové odpadní vody z místní části Pohořany.
   Z jednoho objektu se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV Litoměřice.
   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků a MČOV.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČSOV.LT 001/4 Žitenice PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  727,0 0,0 727,0

  Mapa