Žalhostice - CZ042.3506.4205.0125.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Žalhostice

  Číslo obce PRVKUK 0125
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0125
  Kód obce 565946
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0125.01 Žalhostice 19434 194344
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Žalhostice leží jihozápadně nedaleko Litoměřic, na pravém břehu řeky Labe. Zástavba je rozlehlá, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 142 - 186 m n.m. Území naleží do povodí řeky Labe, na jehož břehu obec leží. Svým územím Žalhostice plně zasahují do CHKO České středohoří, CHOPAV Severočeská křída a částečně do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně dvou podzemních zdrojů, které jsou v současnosti mimo provoz. Významným podnikem je nově vzniklé vinařství pod Radobýlem a nedílnou součástí obce jsou místní podnikatelé, kteří nabízejí služby v oblasti autodílen a dopravy. V obci se nachází základní škola a mateřská škola. V roce 2020 započala výstavba nové mateřské školy a rekonstrukce kulturního domu.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 474 491 545 501 482 470
   přechodně bydlící 37 37 20 23 23 23
   celkem 511 528 565 524 505 493
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   474 491 520 524 505 493
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Žalhostice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Litoměřice (OZ-SK.LT.001.4). Vodojem obce Žalhostice 2x60m3 (216,63/ 213,147) je zásoben odbočkou z řadu LT 200 z Litoměřic, který přivádí vodu z vodovodního pásma vodojemu Mostka III 2x1000 m3 (230,39/225,76). Z místního vodojemu je voda vedena profilem DN150.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce Žalhostice z materiálu PVC De 110, 160, PE De 110, 90, 63, 40, Litina DN 150, 125, 100, 80, 50, Litina DN 150, 125, 100, 80, 50.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Vlastní užitkový vodovod vede ke koželužně Žalhostice, kam je voda čerpána z místních studní a vedena do vodojemu situovaném na pozemku parc. číslo 930/4. Vodovod je provozuschopný, z hlavního řadu odbočuje řad využívaný pro zavlažování zahrad. Do zahrad na SV okraji byl přiveden řad ze závlahového vodovodu „Zahrada Litoměřice“.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Žalhostice se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 501 482 470
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Žalhostice se vybudovala  gravitační kanalizace s přečerpáváním na ČOV Litoměřice. Stavba byla ukončena v roce 2005.

   V obci je stará nevyhovující dešťová kanalizace, zaústěná na třech místech do Labe, dále do značně narušeného odvodňovacího systému, který sestával z usazovacího a vsakovacího příkopu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Systém kanalizace v obci se nebude měnit, kanalizace se bude dostavovat pro výstavbu nových RD.

   Po uvedení kanalizace do provozu je nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 001/3.3 ČS Žalhostice 3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 001/3.2 ČS Žalhostice 2 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 001/3.4 ČS Žalhostice 4 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 001/3 ČSOV Žalhostice PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 001/3.1 ČS Žalhostice 1 PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 001/3.2 ČS Žalhostice 5 PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory