Žalhostice - CZ042.3506.4205.0125.01 - stav 2004

 1. Obec

  Žalhostice

  Číslo obce PRVKUK 0125
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0125
  Kód obce 565946
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0125.01 Žalhostice 19434 194344
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Žalhostice leží jihozápadně nedaleko Litoměřic, na pravém břehu řeky Labe. Jedná se o obec do 480 trvale žijících obyvatel, nachází se zde 12 objektů pro rodinnou rekreaci (z toho 20 chat). Zástavba je rozlehlá, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 142 - 186 m n.m. Významnými podniky jsou závod Rybenor, Tresko s.r.o., IWEX s.r.o., Agrofrukt Kamýk. Předpokládá se obnovený provoz místní koželužny a výstavba rodinných domů. Území naleží do povodí řeky Labe, na jehož břehu obec leží. Svým územím Žalhostice plně zasahují do CHKO České středohoří, CHOPAV Severočeská křída a částečně do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně dvou podzemních zdrojů, které jsou v současnosti mimo provoz. Obec plánuje bytovou výstavbu pro cca 100 obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 474 491 520 550 - - -
   přechodně bydlící 37 37 38 40 - - -
   celkem 511 528 558 590 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   474 491 520 550 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Žalhostice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Litoměřice (SK.LT.001.4). Vodojem obce Žalhostice 2x60m3 (216,63/ 213,147) je zásoben odbočkou z řadu LT 200 z Litoměřic, který přivádí vodu z vodovodního pásma vodojemu Mostka III 2x1000 m3 (230,39/225,76). Z místního vodojemu je voda vedena profilem DN150.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce Žalhostice, z trvale bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 38 %, z přechodně bydlících 50 %. Vodovod je z roku 1920 a je v havarijním stavu.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

   Vlastní užitkový vodovod vede ke koželužně Žalhostice, kam je voda čerpána z místních studní a vedena do vodojemu situovaném na pozemku parc. číslo 930/4. Vodovod je provozuschopný, z hlavního řadu odbočuje řad využívaný pro zavlažování zahrad. Do zahrad na SV okraji byl přiveden řad ze závlahového vodovodu „Zahrada Litoměřice“.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Žalhostice se nebude v budoucnosti měnit.
   Navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě. Tato rekonstrukce již částečně probíhá při výstavbě kanalizace.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 550 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Žalhostice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány převážně v bezodtokových jímkách, odkud jsou vyváženy na pole (54 %) nebo na ČOV Litoměřice (36 %) do vzdálenosti 5 km a v septicích, jejichž přepady ústí do stávajících stok dešťové kanalizace (6 %), do místní vodoteče (2 %) či jsou vsakovány do terénu (2 %). Splaškové vody od rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odtud jsou vyváženy na ČOV Litoměřice (36%) a na zemědělsky využívané pozemky (54%) nebo v septicích s přepady vsakujícími do podpovrchových vod (10 %).
   V rámci akce PHARE byla v roce 2003 zahájena výstavba gravitační kanalizace s přečerpáváním na ČOV Litoměřice. Stavba bude ukončena v rovce 2005.
   Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytuje ještě následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli: Závod Rybenor se přestěhoval v srpnu 2004 do lokality Mlékojedy.

   Poř. číslo
   Název producenta
   Charakter
   výroby
   Počet zam.
   Množ.OV
   m3/den
   BSK5
   kg/den
   NL
   kg/den
   CHSKCr
   kg/den
   N - celk.
   kg/den
   N - NH4+
   kg/den
   P - celk.
   kg/den
   1
   Rybenor s.r.o
   zpracování mořských ryb
   90
   49,40
   15,50
   14,25
   28,45
   0,24
   0,15
   0,06

   Vlastní kanalizací jsou odpadní vody z areálu závodu Rybenor přivedeny do čerpací jímky, odkud jsou čerpány kanalizačním výtlakem z ocelových trub DN 100 délky 5 m do výtlačného potrubí z Lovosic na ČOV Litoměřice. V současné době je areál opuštěn a není nám znám další způsob jeho využití.
   V obci je stará nevyhovující dešťová kanalizace, zaústěná na třech místech do Labe, dále do značně narušeného odvodňovacího systému, který sestával z usazovacího a vsakovacího příkopu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V rámci PHARE CBC 2001 byla v 09/2003 zahájena akce „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“, která bude ukončena dle smlouvy 08/2005.
   Akce řeší odkanalizování celé obce gravitačním kanalizačním systémem s přečerpáváním části území 4 čerpacími stanicemi se zaústěním včetně splašků z Velkých Žernosek do stávající čerpací stanice a do stávajícího výtlaku na ČOV Litoměřice.
   Kanalizační síť bude realizována v celkové délce 3949 m, z toho:
   DN 150: 150 m
   DN 300: 3448 m
   DN 100 (výtlak): 351 m.
   Předpokládá se připojení 638 EO.

   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 001/3.3 Žalhostice 3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 001/3.2 Žalhostice 2 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 001/3.4 Žalhostice 4 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 001/3 Žalhostice PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CSOV.LT 001/3.1 Žalhostice 1 PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa