Vrutice - CZ042.3506.4205.0124.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Vrutice

  Číslo obce PRVKUK 0124
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0124
  Kód obce 565911
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0124.01 Vrutice 18665 186651
  CZ042.3506.4205.0124.02 Svařenice 18664 186643
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vrutice včetně Svařenic leží severně od Roudnice n. L. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 162 - 176 m n.m. Významným podnikem je závod Zemědělské obchodní družstvo Hoštka. Území náleží do povodí řeky Labe. Jižně 200 m od obce protéká Úštěcký potok, jižním a západním okrajem obce protéká jedna místní vodoteč, je zde požární nádrž. Svým územím Vrutice plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída, dále celé do ochranného pásma zdroje 1.stupně dvou zdrojů, částečně do vnitřního ochranného pásma zdroje 2.stupně tří zdrojů a plně do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Neočekává se výrazný rozvoj obce, pouze mírný nárůst počtu obyvatel.

   V obci se nalézá požární nádrž.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 252 258 307 227 221 218
   přechodně bydlící 49 49 96 12 10 10
   celkem 301 307 403 239 231 228
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   242 248 258 239 231 228
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vrutice včetně Svařenic je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Vrutice (OZ-SK.LT.044.2), která zajišťuje vodu pro obce Vrutice, Polepy a Svařenice. Tyto obce jsou pod tlakem vodojemu Vrutice 150 m3 (212,01/ 207,25), do kterého je voda přiváděna z úpravny vody Vrutice řadem LT 150. Úpravna je zásobena ze ze tří vrtů o celkové vydatnosti 85,3 l/sec. Z vodojemu je veden zásobní řad LT 150 do Vrutic, ze kterého je vysazena odbočka LT 100 do obce Svařenice. Z Vrutic pokračuje vodovod dále do Polep.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce z materiálu Litina DN 80, 60, 100, PE De 110, 63, 40, 32, 24 v celkové délce 3,617 km.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v obci Vrutice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 044/1,4 VRUTICE Vr2,ÚV PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav CS.LT 044/3 VRUTICE Vr1 PRVK\2021
  Úpravna vody Stav UV.LT 044/1 Vrutice PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 044/3 Vrutice - starý 400 400 m3 PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Vrutice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vrutice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vrutice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Vrutice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 239 231 228
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Vrutice včetně Svařenic je vybudovaný systém veřejné kanalizace od roku 2012. S ohledem na konfiguraci terénu, na kterém se obec rozprostírá, je odkanalizována systémem gravitační a tlakové kanalizace Tato stoková síť odkanalizovává celou obec. Kanalizační systém tvoří tlakové stoky z HD-PE trub DN 100 o celkové délce 2,200 km (Vrutice 1,300 km, Svařenice 0,900 km), připojovací potrubí DN 80 HD-PE délky 0,300 km, gravitační svody DN 200 z PVC délky 0,850 km, 113 domovních přípojek, 4 čerpací šachty, kanalizační výtlak DN 100 z HD-PE délky 1,230 km, 4 čerpadla (Q 2,5 l/s, H 10 m). Z ČS Vrutice jsou splaškové vody z Vrutice a Svařenic čerpány na čistírnu odpadních vod obce Polepy. Do čerpacích jímek je splašková voda přiváděna gravitačně kanalizací a kanalizačními přípojkami. Včetně tlakové kanalizace pro dopravu splaškové vody na ČOV. Na kanalizaci je napojeno 94% trvale bydlících obyvatel. 

   Kanalizace a ČOV je v majetku obce Vrutice, provozovatelem kanalizace je obec a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

   Dešťové vody jsou odváděny cca z 25 % dešťovou kanalizací ve správě obce, která je ve špatném stavu (po dešťových přívalech dochází k jejímu ucpávání). Vyústěna je do vodoteče. Zbývající dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků (75 %), zaústěných do vodoteče nebo se vsakují do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

    U neodkanalizovaných objektů  je třeba provést rekonstrukce akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod nebo postavit domovní mikročistírny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CSOV LT 020/1 Vrutice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  9 504,0 0,0 9 504,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0034644/14/ŽP/MTr P-39
  27. 5. 2014