Vrutice - CZ042.3506.4205.0124.01 - stav 2004

 1. Obec

  Vrutice

  Číslo obce PRVKUK 0124
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0124
  Kód obce 565911
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0124.01 Vrutice 18665 186651
  CZ042.3506.4205.0124.02 Svařenice 18664 186643
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Vrutice včetně Svařenic leží severně od Roudnice n. L. Jedná se o obec do 260 trvale žijících obyvatel, nachází se zde 12 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 162 - 176 m n.m. Významným podnikem je závod Zemědělské obchodní družstvo Hoštka. Území náleží do povodí řeky Labe. Jižně 200 m od obce protéká Úštěcký potok, jižním a západním okrajem obce protéká jedna místní vodoteč, je zde požární nádrž. Svým územím Vrutice plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída, dále celé do ochranného pásma zdroje 1.stupně dvou zdrojů, částečně do vnitřního ochranného pásma zdroje 2.stupně tří zdrojů a plně do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Neočekává se výrazný rozvoj obce, pouze mírný nárůst počtu obyvatel.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 252 258 269 280 - - -
   přechodně bydlící 49 49 49 49 - - -
   celkem 301 307 318 329 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   242 248 258 269 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Vrutice včetně Svařenic je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Vrutice (OZ-SK.LT.044.2), která zajišťuje vodu pro obce Vrutice, Polepy a Svařenice. Tyto obce jsou pod tlakem vodojemu Vrutice 150 m3 (212,01/ 207,25), do kterého je voda přiváděna z úpravny vody Vrutice řadem LT 150. Úpravna je zásobena ze ze tří vrtů o celkové vydatnosti 85,3 l/sec. Z vodojemu je veden zásobní řad LT 150 do Vrutic, ze kterého je vysazena odbočka LT 100 do obce Svařenice. Z Vrutic pokračuje vodovod dále do Polep.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 96 %, z přechodně bydlících 100 %.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení obce Vrutice se nebude v budoucnosti měnit.
   Systém zásobení Svařenic se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 044/1,4 CS.LT 044/1,4 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav CS.LT 044/3 CS.LT 044/3 PRVK/2020
  Úpravna vody Stav UV.LT 044/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 044/3 400 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vrutice O9B PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vrutice VR1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Vrutice VR2 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 280 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Vrutice včetně Svařenic není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud jsou vyváženy na ČOV Hoštka do vzdálenosti cca 6 km.
   Dešťové vody jsou odváděny cca z 25 % dešťovou kanalizací ve správě obce, která je ve špatném stavu (po dešťových přívalech dochází k jejímu ucpávání). Vyústěna je do vodoteče. Zbývající dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků (75 %), zaústěných do vodoteče nebo se vsakují do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci Vrutice a Svařenice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem konfiguraci terénu, na kterém se obec rozprostírá, bude odkanalizována systémem podtlakové kanalizace Tato stoková síť bude odkanalizovávat celou obec. Kanalizační systém budou tvořit podtlakové stoky z HD-PE trub DN 100 o celkové délce 2,200 km (Vrutice 1,300 km, Svařenice 0,900 km), připojovací potrubí DN 80 HD-PE délky 0,300 km, gravitační svody DN 200 z PVC délky 0,850 km, podtlaková stanice, 4 sekční šoupata, 113 domovních přípojek, 42 sběrných šachet, 1 čerpací jímka, kanalizační výtlak DN 100 z HD-PE délky 1,230 km, 44 podtlakových ventilů, technologie podtlakové stanice, 2 čerpadla (Q 2,5 l/s, H 10 m). Z podtlakové stanice umístěné v obci Vrutice budou splaškové vody z Vrutice a Svařenic čerpány na čistírnu odpadních vod obce Polepy. Do podtlakových jímek bude splašková voda přiváděna gravitačně kanalizačními přípojkami.
   Obec Vrutice i místní část Svařenice je možno odkanalizovat gravitačně, ale s ohledem na ochranu podzemních zdrojů, je převzat návrh ze „Studie odkanalizování Vrutice a Svařenic – varianta podtlaková kanalizace na ČOV Polepy“ přesto, že má vyšší investiční a provozní náklady. V případě gravitačního odkanalizování by bylo možné odkanalizovat pouze části obcí. U neodkanalizovaných objektů by bylo třeba provést rekonstrukce akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod nebo postavit domovní mikročistírny.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS 4 Vrutice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  305,0 4 292,0 4 597,0

  Mapa