Velké Žernoseky - CZ042.3506.4205.0123.01 - stav 2004

 1. Obec

  Velké Žernoseky

  Číslo obce PRVKUK 0123
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0123
  Kód obce 565857
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0123.01 Velké Žernoseky 17945 179451
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velké Žernoseky leží nedaleko Litoměřic, západním směrem, na pravém břehu řeky Labe. Jedná se o obec do 480 trvale žijících obyvatel, nachází se zde 30 objektů pro rodinnou rekreaci. Zástavba je rozlehlá, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 146 - 172 m n.m. Území naleží do povodí řeky Labe, která protéká na západě obce, v blízkosti obce se nachází Žernosecké jezero. Svým územím Velké Žernoseky plně zasahují do CHKO České středohoří a částečně do CHOPAV Severočeská křída. Významnými podniky jsou závody CS beton, Agrofrukt Kamýk (chov prasat) a Žernosecké vinařství s.r.o. Velké Žernoseky. V obci je kemp pro 280 osob a ubytovna s 21 lůžky. Předpokládá se výstavba rekreačního zařízení v areálu Žernoseckého jezera a výstavba rodinných domů, nájemních bytů a příprava stavebních parcel a průmyslové zóny.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 472 476 484 492 - - -
   přechodně bydlící 310 310 310 310 - - -
   celkem 782 786 794 802 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   460 464 472 479 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Velké Žernoseky je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velké Žernoseky (OZ-SK.LT.004.1). Z hlavního řadu oblastního vodovodu DN 900, kterým je převáděna voda ze skupiny Litoměřice do Ústi n. L. a který je pod tlakem vodojemu Michalovice - nový 2x2000 m3 (312,64/307,64), je vysazena odbočka z PVC 100, která se dále rozděluje na dvě samostatné větve pro zásobení vodojemů obcí Velké Žernoseky (PVC 100) a Kamýk (DN 80). Velké Žernoseky jsou zásobeny z vodojemu Velké Žernoseky 2x25 m3 (187,04/184,96), do obce dále pokračuje řad DN 125 a PVC 100.
   Rozvodná síť v Žernosekách je vybudována na celém území obce, je však dosti stará, ve špatném stavu a objekty položené nad kótou 170,0 m n.m. (především novější zástavba) jsou ze stávajícího vodojemu zásobeny s velkými obtížemi. Z trvale bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 97 %, z přechodně bydlících 65 %.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Velkých Žernosek se nebude v budoucnosti měnit.
   Navrhujeme rozšíření vodojemu o 40 m3. Výše položené objekty v severní části obce budou zásobeny z navrhované AT stanice V. Žernoseky (Q=3l//s, H=20m).

   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 10 000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.
   V současné době probíhá současně se stavbou kanalizace rekonstrukce vodovodního řadu.

   V současné době je zpracována dokumentace pro stavební povolení na akci ÚV Žernoseky, rekonstrukce kotelny. Tento projekt řeší rekonstrukci zdroje tepla z parní kotelny na samostatné zdroje – tepelná čerpadla umístěná v prostoru ÚV včetně nového otopného systému a elektroinstalaci pro zajištění funkce technologického zařízení.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Návrh PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 004/2 50 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 492 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Velké Žernoseky není vybudovaný systém veřejné kanalizace. V obci Velké Žernoseky v současné době probíhá výstavba jednotné kanalizační sítě a to tak, že stávající dešťová kanalizace je rekonstruována na jednotnou a zbytek kanalizace cca 56 % bude nová jednotná kanalizace z plastových kanalizačních trub profilu DN 300 a DN 400. Stavba bude ukončena v 08/2005. Splaškové vody jsou zachycovány v septicích, jejichž přepady se vsakují do terénu (21 %) či odtékají do dešťové kanalizace (18 %), dále v bezodtokých jímkách (9 %), odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky, případně jsou vypouštěny přímo do kanalizace (48 %), na domovní mikročistírny se vsakováním je napojeno 4% obyvatel.
   Splaškové vody od rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách vyvážených na zemědělsky využívané pozemky (65 %), ostatní jsou vypouštěny přímo bez čištění do povrchových vod (35 %),
   V obci je nesoustavná dešťová kanalizace, která zajišťuje odvedení dešťových vod do Labe cca ze 70 % plochy. Jinak jsou dešťové vody odváděny systémem příkopů, struh a propustků do vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu (30 %).

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Studie proveditelnosti „Kanalizace mikroregionu Litoměřice“ řeší doplnění kanalizační sítě v obci včetně rekonstrukce části stávající sítě. Čerpací stanici o výkonu 4 l/s se splašky výtlakem přivádějí do stávající kanalizační sítě v Žalhosticích. Dále potom budou odváděny na ČOV Litoměřice kanalizačním systémem, který je součástí Žalhostic. Na systému jsou navrženy 2 přečerpávací stanice pro překonání konfigurace terénu a 3 dešťové odlehčovače zaústěné do vodoteče.
   Stavba byla zahájena v 09/2003 a bude ukončena 08/2005.
   Kanalizační řady v celkové délce 6009 m, z toho:
   DN 300 rekonstrukce: 888 m
   DN 300: 2309 m
   DN 150: 240 m
   Výtlak DN 110: 2572 m
   Předpokládá se připojení 513 EO.

   Po uvedení kanalizace do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Velké Žernoseky B PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Velké Žernoseky A PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa