Velké Žernoseky - CZ042.3506.4205.0123.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Velké Žernoseky

  Číslo obce PRVKUK 0123
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0123
  Kód obce 565857
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0123.01 Velké Žernoseky 17945 179451
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Velké Žernoseky leží nedaleko Litoměřic, západním směrem, na pravém břehu řeky Labe. Zástavba je rozlehlá, venkovského charakteru. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 146 - 172 m n.m. Území naleží do povodí řeky Labe, která protéká na západě obce, v blízkosti obce se nachází Žernosecké jezero. Svým územím Velké Žernoseky plně zasahují do CHKO České středohoří a částečně do CHOPAV Severočeská křída. Významnými podniky jsou závody CS beton a Žernosecké vinařství s.r.o. Velké Žernoseky. Předpokládá se výstavba rodinných domů, nájemních bytů a příprava stavebních parcel a průmyslové zóny.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 472 476 495 478 483 488
   přechodně bydlící 310 310 154 181 188 194
   celkem 782 786 649 659 671 682
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   460 464 472 483 495 506
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Velké Žernoseky je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velké Žernoseky (OZ-SK.LT.004.1). Z hlavního řadu oblastního vodovodu DN 900 (v roce 2021 rekonstrukce), kterým je převáděna voda ze skupiny Litoměřice do Ústi n. L. a který je pod tlakem vodojemu Michalovice - nový 2x2000 m3 (312,64/307,64), je vysazena odbočka z PVC 100, která se dále rozděluje na dvě samostatné větve pro zásobení vodojemů obcí Velké Žernoseky (PVC 100) a Kamýk (DN 80). Velké Žernoseky jsou zásobeny z vodojemu Velké Žernoseky 2x25 m3 (187,04/184,96), do obce dále pokračuje řad DN 125 a PVC 100.
   Rozvodná síť v Žernosekách je vybudována na celém území obce z materiálu Litina DN 125, 100, 80, Ocel DN 50, PE De 110, 90, 63, 50, 32, PVC De 110 v celkové délce 4,076 km, je však dosti stará, ve špatném stavu a objekty položené nad kótou 170,0 m n.m. (především novější zástavba) jsou ze stávajícího vodojemu zásobeny s velkými obtížemi. Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Navrhujeme rozšíření vodojemu o 40 m3. Výše položené objekty v severní části obce budou zásobeny z navrhované AT stanice V. Žernoseky (Q=3l//s, H=20m).

   V současné době je zpracována dokumentace pro stavební povolení na akci ÚV Žernoseky, rekonstrukce kotelny. Tento projekt řeší rekonstrukci zdroje tepla z parní kotelny na samostatné zdroje – tepelná čerpadla umístěná v prostoru ÚV včetně nového otopného systému a elektroinstalaci pro zajištění funkce technologického zařízení.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Rekonstrukce VDJ V. Žernoseky- rekonstrukc VDJ V. Žernoseky- rekonstrukce 40 o 40 m3 PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Velké Žernoseky - zahrady PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Velké Žernoseky VDJ Velké Žernoseky 50 50 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 593 605 634
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Velké Žernoseky je vybudovaný systém veřejné kanalizace. Jednotná kanalizace je  z plastových kanalizačních trub profilu DN 300 a DN 400, DN 250, DN 500 o celkové délce 4,796 km. Odpadní vody jednotné kanalizace jsou za oddělovací komorou přečerpávány na ČOV Litoměřice potrubím z materiálu PE De 90, délky 2,572 km, Stavba byla ukončena v 08/2005, připojeno je 86% trvale bydlících obyvatel. Čerpací stanice o výkonu 4 l/s se splašky výtlakem přivádějí do stávající kanalizační sítě v Žalhosticích. Dále potom jsou odváděny na ČOV Litoměřice kanalizačním systémem, který je součástí Žalhostic. Na systému jsou navrženy 2 přečerpávací stanice pro překonání konfigurace terénu a 3 dešťové odlehčovače zaústěné do vodoteče. Na domovní mikročistírny se vsakováním je napojeno 4% obyvatel. 


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Navržena je dostavba kanalizace v délce 130 m DN 300 v letech po r.2030.

   Po uvedení kanalizace do provozu je nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS1 Velké Žernoseky PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS2 Velké Žernoseky PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory