Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.23 - stav 2004

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.23 Vědlice 17750 177504
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk – Vědlice leží východním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 70 obyvatel, nenachází se zde objekty pro rodinnou rekreaci. Zástavba je venkovského charakteru. Rozkládá se v nadmořské výšce 204 - 215 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká Úštěcký potok. Svým územím Vědlice plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a cele do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 70 67 62 58 -
   přechodně bydlící 109 109 109 109 -
   celkem 179 176 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   70 67 62 58 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk – Vědlice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Drahubuz (OZ-SK.LT.054.1), konkrétně jeho jižní části, která zajišťuje vodu pro obce Drahobuz, Vědlice, Julčín, V. Hubenov, Kalovice, Rašovice, Robeč a Sukorady. Vědlice jsou zásobeny řadem PVC 150 přímo z hlavního vodojemu Na Stráži 150 m3 (255,80/252,10), který odebírá vodu z ÚV Malešov (řad PVC 150). Z Vědlic je voda dále předávána a čerpána do provozní části vodovodu Velký Hubenov.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 100 %, přechodně bydlící nejsou připojeni.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Vědlic se nebude v budoucnosti měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
  Vodní zdroj Návrh PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Obrtka Julčín O15 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 0 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk – Vědlice není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou ze 42 % odváženy na ĆOV Štětí do vzdálenosti 15 km a 58 % je vyváženo na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků a zasakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod místní části Úštěk a na ČOV Štětí.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 266,0 1 266,0

  Mapa