Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.20 - stav 2004

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.20 Úštěk-České Předměstí 40907 409073
  CZ042.3506.4205.0122.21 Úštěk-Českolipské Předměstí 40908 409081
  CZ042.3506.4205.0122.22 Úštěk-Vnitřní Město 40906 409065
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Úštěk leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Jedná se o městečko do 1560 trvale bydlících obyvatel, cca 497 rekreantů v chatách a chalupách a 1300 lůžek v autokempu. Úštěk je významný pro svůj stavební fond - historické jádro je městskou památkovou rezervací, jejíž vyhlášené ochranné pásmo vnitřní i vnější je poměrně rozlehlé. Město se rozkládá v nadmořské výšce 220 - 257 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, městem protéká Úštěcký, Červený, Srdovský, Trnobranský a Novotýnecký potok, jsou zde 3 nádrže (významný především rybník Chmelař- rybochovný, rekreační, akumulační a retenční účel). Nachází se zde autokemp a pláže. Svým územím město zasahuje částečně do CHKO České středohoří, plně do CHOPAV Severočeská křída a částečně do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně vodních zdrojů. Nepředpokládá se výrazný nárůst počtu obyvatel. Významnými závody jsou podniky Kovos, Kovobel, Elite, JZD, Jirásek Miloš – Kovel (zámečnictví), Lesák – stavební „Haris“, Doležal – stavební.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 1 558 1 558 1 558 1 558 - - -
   přechodně bydlící 497 497 497 497 - - -
   celkem 2 055 2 055 2 055 2 055 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 558 1 558 1 558 1 558 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Úštěk je zásobeno pitnou vodou z místního vodovodu Úštěk (M-LT.009.1). Pro Úštěk slouží jako zdroj pitné vody především prameniště Habřina, odkud se voda dopravuje řadem PVC200 a LT150 do vodojemu Úštěk 2x80 m3 (283,92/280,76) zásobící město. V sedmdesátých letech (napjatá vodní bilance) bylo vybudováno posílení vodovodu Úštěk ze zdroje zářez Ostré (do obce výtlak PVC100 přes Svobodnou Ves, nyní rezervní zdroj), jako rezervní zdroj slouží také propojení s vodovodem ve Lhotě řadem PVC150, který využívá vodu ze zdroje studna Lhota.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, je však stará, celkový technický stav není uspokojivý, z trvale bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 100 %, z přechodně bydlících 100 %.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Úštěku se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů. Dále navrhujeme rozšíření vodojemu Úštěk 2x80 m3 (283,92/280,76) o 150 m3.

   Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě .

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Úštěk Lhota S1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   1 496 1 496 1 496 1 496 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Úštěku je nejstarší stoková síť (K-LT.034-J.C), kterou provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. V historickém středu města vede stará kanalizace (i ze středověku), čemuž odpovídá i její současný stav. Tato kanalizace byla dostavěna v roce 1913. Kanalizace je jednotná, gravitační, vzhledem ke konfiguraci terénu má řadu samostatných výustí do tří místních recipientů. Tvořená je vejčitými profily 700/500, obdélníkovými profily 400/500, 600/400 a 1750/800 betonovými nebo zděnými. V Úštěku byla provedena dostavba kanalizační sítě a výstavba nové ČOV.
   V osmdesátých letech byly stavěny stoky související s novou bytovou výstavbou. V roce 1985 bylo dokončeno odkanalizování 60 bytových jednotek závodu Elite. Odtud odvádějí odpadní vody stoky k malé ČOV umístěné v údolí Úštěckého potoka (3%). Stoky z osmdesátých a devadesátých let jsou DN 300 až DN 550, z betonových hrdlových, kameninových a PVC trub, stoky pro bytové jednotky závodu Elite jsou z betonových trub DN 300. Na ČOV je odváděno 93% splaškových vod. Část obyvatel 4% je napojena na jímky, odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 15,6 km.
   Kanalizační síť je v majetku SVS a.s. a provozují ji Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ČOV Elite je v majetku obce.
   Vlastníkem ČOV je SVS a.s. Teplice a provozovatelem ČOV jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.
   Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z ČOV Úštěk do recipientu – Úštěcký potok v množství a kvalitě dle následujících údajů vydal svým Rozhodnutím OÚ Litoměřice, RŽP dne 29.11.2002, pod čj. 231.2-6533/02/ŽP:
   1 800 EO, Q = 130 000 m3/r

   CHSK cr
   mg/l
   BSK5
   mg/l
   NL
   mg/l
   N-NH4+
   mg/l
   Nanorg.
   mg/l
   Pc
   mg/l
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   p
   m
   60
   120
   15
   30
   15
   30
   5
   10
   -
   -
   -
   -

   Platnost rozhodnutí do 12/2012.

   ČOV Úštěk je mechanicko-biologická ČOV s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a s vnořenými vertikálními dosazovacími nádržemi. Kalové hospodářství je řešeno aerobní stabilizací kalu, gravitačním zahuštěním a odvoz na ČOV Litoměřice k dalšímu zpracování. V Úštěku je rekreační oblast s cca 500 EO a cca 1300 EO.
   Projektové parametry:

   Znečištění:                    
   BSK5 = 81 kg/d
   EO 1800
   CHSK = 162 kg/d
   NL = 99 kg/d
   Nc = 16,9 kg/d
   Pc = 3,9 kg/d

   Průtoky:
   Q24 = 281 m3/d
   Qd = 302,4 m3/d
   Qh = 29,4 m3/h
   Qdešť = 13,25 l/s

   ČOV Úštěk je se vstupním čerpáním s hrubým mechanickým předčištěním, s lapákem štěrku, vertikálním lapákem písku a velmi jemnými strojně stíranými česlemi a s biologií uváděnou jako nízko zatěžovanou aktivaci s předřazenou denitrifikací a s vertikálním vnořeným dosazovákem v nitrifikaci. Kalové hospodářství je s kalojemem pro aerobní dostabilizaci kalu a jeho zahuštění.
   Biologická část čistírny je tvořena jednou nádrží denitrifikace s objemem 77,2 m3, zdvojenou linkou nadrží nitrifikace objemu 175 m3 a vestavěnými vertikálními dosazovacími nádržemi objemu 67,6 m3.
   Přebytečný kal se gravitačně zahušťuje zahušťuje odpouštěním kalové vody a zároveň se zde i uskladňuje. Po zahuštění je fekálními vozy odvážen k dalšímu zpracování na čistírnu odpadních vod v Litoměřicích. Vyčištěná voda odtéká přes měrný Parshallův žlab do Úštěckého potoka.
   ČOV vykazuje v současné době dobré odtokové parametry při ročních průměrech cca 111% projektovaného hydraulického zatížení a cca 50% projektovaného látkového zatížení.
   Splaškové vody od přechodně bydlících obyvatel i návštěvníků autokempu pro 1300 rekreantů jsou napojeny na ČOV Úštěk.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Úštěku je nutné odstranění balastních vod z kanalizační sítě, které hydraulicky přetěžují ČOV.

   Pro zajištění odtoku z ČOV dle NV 61/2003 Sb. při napojení plné kapacity ČOV bude nutné dovystrojit denitrifikaci jemnobublinným aeračním systémem, posílit zdroj vzduchu a rozdělit na dva tlakové systémy, doplnit interní recirkulaci a upravit měrný objekt na odtoku. Dále nutno zajistit postupné vyloučení balastních vod z kanalizační sítě.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Úštěk a na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Úštěk - Panský dvůr PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Úštěk - 1. máje PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav Úštěk - U Nádraží PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Úštěk-České Předměstí - Nádraží ČD PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Úštěk-České Předměstí - 1. máje PRVK/2020
  ČOV Stav COV.LT 034/1/K COV Úštěk PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Úštěk ČOV PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  ČOV Návrh COV.LT 034/1/K COV Úštěk PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 603,0 0,0 1 603,0

  Mapa