Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.20 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.20 Úštěk-České Předměstí 40907 409073
  CZ042.3506.4205.0122.21 Úštěk-Českolipské Předměstí 40908 409081
  CZ042.3506.4205.0122.22 Úštěk-Vnitřní Město 40906 409065
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Město Úštěk leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Úštěk je významný pro svůj stavební fond - historické jádro je městskou památkovou rezervací, jejíž vyhlášené ochranné pásmo vnitřní i vnější je poměrně rozlehlé. Město se rozkládá v nadmořské výšce 220 - 257 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, městem protéká Úštěcký, Červený, Srdovský, Trnobranský a Novotýnecký potok, jsou zde 3 nádrže (významný především rybník Chmelař- rybochovný, rekreační, akumulační a retenční účel). Nachází se zde autokemp a pláže. Dále se zde nachází Zemědělské družstvo Úštěk, IIG Průmyslové izolace, s.r.o. a stavební firma Doležal.

   Svým územím město zasahuje částečně do CHKO České středohoří, plně do CHOPAV Severočeská křída a částečně do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně vodních zdrojů. Nepředpokládá se výrazný nárůst počtu obyvatel. 

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 1 558 1 558 1 694 1 455 1 481 1 500
   přechodně bydlící 497 497 398 418 390 370
   celkem 2 055 2 055 2 092 1 873 1 871 1 870
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 558 1 558 1 558 1 539 1 565 1 584
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Město Úštěk je zásobeno pitnou vodou z místního vodovodu Úštěk (M-LT.009.1). Pro Úštěk slouží jako zdroj pitné vody především prameniště Habřina, odkud se voda dopravuje řadem PVC200 a LT150 do vodojemu Úštěk 180 m3 (283,92/280,76) zásobící město. V sedmdesátých letech (napjatá vodní bilance) bylo vybudováno posílení vodovodu Úštěk ze zdroje zářez Ostré (do obce výtlak PVC100 přes Svobodnou Ves, nyní rezervní zdroj), jako rezervní zdroj slouží také propojení s vodovodem ve Lhotě řadem PVC150, který využívá vodu ze zdroje studna Lhota.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z materiálu Litina DN  150, 125, 110, 90, 63, 50, ocel DN 150, 25, PVC De 225, 160, 110, PE De 110, 90, 63, 32 celkové délky 16,033 km,  je však stará, celkový technický stav není uspokojivý.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se ve městě Úštěk předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   Navrhuje se rozšíření vodojemu Úštěk 2x80 m3 (283,92/280,76) o 150 m3.

   V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Úštěk - Lhota PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ Úštěk VDJ Úštěk PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Úštěk Lhota PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   1 496 1 496 1 496 1 785 1 783 1 870
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Úštěku je nejstarší stoková síť (K-LT.034-J.C), která vede v historickém středu města. Vysokému staří kanalizace odpovídá i její technický stav. Kanalizace je jednotná, gravitační, vzhledem ke konfiguraci terénu má řadu samostatných výustí do tří místních recipientů. Tvořená je vejčitými profily 700/500, obdélníkovými profily 400/500, 600/400 a 1750/800 betonovými nebo zděnými. 
   Na ČOV je odváděno 93% splaškových vod. Část obyvatel 4% je napojena na jímky, odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 15,6 km.

   Kanalizační síť a ČOV je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice.

   Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou 1800 EO, složení:

   • Horizontální lapák štěrku,
   • česlicový koš, čerpací jímka,
   • vertikální lapák písku, d
   • va reaktory BIOCLEANER (předřazená společná denitrifikace, dvě nitrifikace s vloženým dosazovákem)
   • Aerace je jemnobublinná - dmychadla HV Turbo,
   • kalojem,
   • měření průtoku.

   Projektové parametry:

   Q24 = 281 m3/d

   Qd = 302,4 m3/d

   Qh = 29,4 m3/h
   Qdešť = 13,25 l/s


  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V Úštěku je nutné odstranění balastních vod z kanalizační sítě, které hydraulicky přetěžují ČOV po roce 2025 bude prováděna rekonstrukce a dostavba kanalizace. V roce 2021 byla zároveň zpracována studie na intenzifikaci ČOV.

   Pro zajištění odtoku z ČOV dle NV 401/2015 Sb. při napojení plné kapacity ČOV bude nutné dovystrojit denitrifikaci jemnobublinným aeračním systémem, posílit zdroj vzduchu a rozdělit na dva tlakové systémy, doplnit interní recirkulaci a upravit měrný objekt na odtoku. Dále nutno zajistit postupné vyloučení balastních vod z kanalizační sítě.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

   Předpokládá se připojení obce Habřiny na kanalizační síť města Úštěk.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS1 těk PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS2 těk PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav ČS3 těk PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust těk-České Předměstí PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust těk-České Předměstí PRVK\2021
  ČOV Stav COV.LT 034/1/K ČOV těk PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Vyust těk ČOV PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  ČOV Návrh COV.LT 034/1/K ČOV těk- rekonstrukce PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  59 886,0 3 978,0 63 864,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0034634/14/ŽP/MTr P-37
  27. 5. 2014