Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.18 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.18 Tetčiněves 16688 166880
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk - Tetčiněves leží v severní části litoměřického okresu, jižně od Úštěku. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zhruba polovina obce je využívána pro rekreaci. Tetčiněves se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 222 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká Úštěcký potok, jižním okrajem ještě místní bezejmenný potok a je zde vodní nádrž. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a celé do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 126 124 116 118 120 122
   přechodně bydlící 130 130 100 117 106 99
   celkem 256 254 216 235 226 221
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 95 126 128 130
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk - Tetčiněves má vybudován vodovodní řad pro veřejnou potřebu z materiálu PE De 90, 63 v délce 2,939 m. Zásobování pitnou vodou je z místního vodovodu Úštěk  M-LT.009, kde slouží jako zdroj pitné vody především prameniště Habřina, odkud se voda dopravuje řadem PVC 200 a LT150 do vodojemu Úštěk 2x80 m3 (283,92/280,76) zásobící město.

   Vlastníkem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

   U nenapojených obyvatel je zásobení Individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech dusičnanů, vápníku a hořčíku a bakteriologického znečistění. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Zásobování obce pitnou vodou se nebude měnit.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk - Tetčiněves není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel a rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a odváženy na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 18,5 km. 
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části Tetčiněves je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,850 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v délce 0,030 km.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod po roce 2030.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody.
   Přebytečný kal bude odváděn k odvodnění na některou z ČOV (ČOV Litoměřice). Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Úštěckého potoka.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV TATČINĚVES PRVK\2021
  Čerpací stanice Návrh ČS TATČINĚVES PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0034634/14/ŽP/MTr P-37
  27. 5. 2014