Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.18 - stav 2004

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.18 Tetčiněves 16688 166880
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk - Tetčiněves leží v severní části litoměřického okresu, jižně od Úštěku. Trvale zde žije do 130 obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, zhruba polovina obce je využívána pro rekreaci. Tetčiněves se rozkládá v nadmořské výšce 200 – 222 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká Úštěcký potok, jižním okrajem ještě místní bezejmenný potok a je zde vodní nádrž. Svým územím plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a celé do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 126 124 121 119 - - -
   přechodně bydlící 130 130 130 130 - - -
   celkem 256 254 251 249 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 95 96 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk - Tetčiněves je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech dusičnanů, vápníku a hořčíku a bakteriologického znečistění. Dle nové vyhlášky 252/2004 Sb. jsou hodnoty Ca a Mg pouze doporučené.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Do budoucna se předpokládá napojení Tetčiněvsi na oblastní vodovod. Stavba je již realizována a je těsně před dokončením. Kolaudace se předpokládá na konci září 2004. Probíhá také realizace vodovodních přípojek. Obec bude zásobena pitnou vodou z místního vodovodu Úštěk. Pro Úštěk slouží jako zdroj pitné vody především prameniště Habřina, odkud se voda dopravuje řadem PVC 200 a LT150 do vodojemu Úštěk 2x80 m3 (283,92/280,76) zásobící město.
   Zásobní řad do Tetčiněvsi bude připojen na vodovodní síť v Úštěku.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Obrtka Tetčiněves O11 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 119 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk - Tetčiněves není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud je 46 % odváženo na ĆOV Litoměřice do vzdálenosti 18,5 km a 54 % vyváženo na zemědělsky využívané pozemky. Splaškové vody rekreantů jsou akumulovány též v bezodtokových jímkách, odkud je 23 % odváženo na ĆOV Štětí a 77 % vyváženo na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části Tetčiněves je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,850 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 80 v délce 0,030 km.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV (ČOV Litoměřice) vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Úštěckého potoka.
   Je možné zvážit i variantu uvažující s odvedením splaškových vod na čistírnu odpadních vod Úštěk. Ekonomická náročnost této varianty by se snížila uložením kanalizace i vodovodu do společné rýhy.
   Odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách budou likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
  Čerpací stanice Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa