Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.17 - stav 2004

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.17 Starý Týn 03277 32778
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk – Starý Týn leží východním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 130 obyvatel. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 295 - 330 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, cca 200 m východně od zástavby protéká Držovický potok, je zde požární nádrž. Svým územím Starý Týn plně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 125 121 115 109 - - -
   přechodně bydlící 127 127 127 127 - - -
   celkem 252 248 242 236 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   106 106 106 106 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk – Starý Týn je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Úštěk (M-LT.009.2), konkrétně jeho provozní části Starý Týn, která je pod tlakem vodojemu Starý Týn - Držovice 50 m3 (355,80/ 354,09), zásobující Starý Týn a Držovice. Do vodojemu je voda jímána ze zářezu, z vodojemu je vedena řadem DN 80 do Starého Týna a odtud řadem PVC 100 do Držovic. Část vody pro Starý Týn a Držovice je doplňována přes čerpací stanici ze zářezů.
   Rozvodná síť je vybudována na téměř na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je napojeno 85%, z přechodně bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 100%.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Starého Týna se nebude v budoucnosti měnit.
   Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 109 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk – Starý Týn není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud jsou vyvážený na ĆOV Litoměřice do vzdálenosti 18 km.
   V obci je jedna stoka dešťové kanalizace z bet. trub DN 400. Jinak jsou dešťové vody odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu, nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části Úštěk - Starý Týn je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem na konfiguraci terénu, na kterém se tato místní část rozprostírá, bude odkanalizovaná kombinovaným systémem gravitační a tlakové kanalizace.
   Gravitační část oddílné kanalizace v celkové délce 1,160 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilů DN 250 a DN 300, tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 0,330 km bude provedena z Pe potrubí DN 50.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Držovického potoka.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  473,0 0,0 473,0

  Mapa