Česká Kamenice - CZ042.3502.4202.0012.10 - stav 2004

 1. Obec

  Česká Kamenice

  Číslo obce PRVKUK 0012
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0012
  Kód obce 562394
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0012.10 Víska pod Lesy 18063 180637
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Česká Kamenice – Víska pod Lesy leží východně od Děčína, v nadmořské výšce 310,00 – 330,00 m n. m. Jedná se o obec do 50 trvale žijících obyvatel s 1 objektem individuální rekreace, zástavba soustředěná, stará až historická. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. Rozvoj obce se nepředpokládá.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 39 39 39 40 - - -
   přechodně bydlící 3 3 3 3 - - -
   celkem 42 42 42 43 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   30 30 31 32 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Česká Kamenice – Víska pod Lesy má vybudovaný samostatný místní vodovod (M-DC.010). Voda z prameniště (studna) na jihozápadním okraji obce je svedena do VDJ 10 m3 V rákosí (hř. 335,88 m n.m) a odtud potrubím  5/4“ do obce a přes obec dále do VDJ 10 m3– vyrovnávací U Horyny (hř. 330,78 m n.m.) a zpět do obce. Na vodovod je napojeno 77% obyvatel. Vodovod je v majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s. a provozují ho Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Rekonstrukce vodojemu V rákosí 10 m3 a vybudování přístupové cesty k tomuto vodojemu v délce cca 300m. Ve výhledu, po roce 2015, je navržena výstavba vodovodního řadu DN 80 dl. 0,7 km pro napojení z přivaděče Česká Kamenice – Kunratice.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Ve Vísce pod Lesy není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků (25%) a bezodtokových jímek (75%) s vyvážením na ČOV Česká Kamenice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 045,0 1 165,0 2 210,0

  Mapa