Hrobčice - CZ042.3509.4201.0003.01 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Hrobčice

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0003
  Kód obce 567566
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0003.01 Hrobčice 04816 48160
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hrobčice leží na úpatí Českého středohoří. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 280 – 300 m n. m. Obcí protéká vodoteč Syčivka, která náleží do povodí Ohře. Část zájmového území se nachází v CHKO České středohoří a v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Bílina - stupeň II.B. V katastrálním území se nachází ochranné pásmo vodního zdroje Hrobčice-studna.

   Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 324 325 381 360 386 405
   přechodně bydlící 0 0 34 39 39 39
   celkem 324 325 415 399 425 444
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   294 298 305 356 393 423
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hrobčice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hrobčice SK-TP.001 vodovodem SK-TP.001.2. Zdrojem vody je VDJ Hrobčice – 1 x 100 m3 (348,84 / 352,82 m n. m.), který je zásobován vodou z pramenišť Bílina I. a II., Červený Újezd a Mukov. Majitelem vodovodu je Severočeská vodárenská společnost a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Průmyslový areál Wisdom Profit Development je napájen samostatnou přípojkou PE DN 160.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vodovod je v dobrém technickém stavu a bez větších provozních problémů. Cca 600m vodovodních řadů je navrženo k rekonstrukci. Jedná se o uličku od č.p.3 do č.p.30, uličku od č.p.30 do č.p.50 a uličku od č.p.2 do č.p.14. Případná realizace návrhu se nepředpokládá do roku 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 399 425 444
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V obci Hrobčice je vybudovaná jednotná kanalizace K-TP.002-J.N., v malé části obce je kanalizace oddílná .   Potrubí je z kameninových a PVC trub v profilech DN 250 a DN 300 v celkové délce cca 3,5 km. Odpadní vody jsou  odváděny do  ČS Hrobčice-V aleji, odkud jsou čerpány výtlačným řadem DN 110 v délce cca  1,0 km  a dále odváděny kanalizační stokou DN 300 v délce 0,96 km napojenou na kanalizační síť města Bílina. Na výtlačný řad z Hrobčic je dále napojen výtlačný řad PE d63 z ČS Hrobčice-samota, která odvádí odpadní vody z několika objektů z rozhraní k.ú. Hrobčice a k.ú. Kučlín.

   Na kanalizaci a ČOV je napojeno 100% obyvatel.

   Majitelem kanalizace je SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 

   Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí , částečně také dešťovou kanalizací případně systémem příkopů, struh a propustků odtékají do vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu. 

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   Obec je vybavena dostatečně rozvinutou kanalizační sítí a pro připojení případné další zástavby na stokovou síť postačuje realizovat jen kanalizační přípojky.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Hrobčice - samota PRVK\2021
  Čerpací stanice Stav Hrobčice - V aleji PRVK\2021
  Výústní objekt Stav PRVK\2021
  Výústní objekt Stav Hrobčice PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Bílina OŽP/1427/231.2/MaPŘ-011/Pa/2015 Provozně manipulační řád - vodní dílo - odvodnění Radovesické výsypky.
  26. 1. 2015
  Ústecký kraj 3386/ZPZ/17/MŘ-NOD Schválení manipulačního řádu vodohospodářské soustavy náhradního opatření za nádrž Dřínov
  19. 3. 2018