Hrobčice - CZ042.3509.4201.0003.01 - stav 2004

 1. Obec

  Hrobčice

  Číslo obce PRVKUK 0003
  Kód obce PRVKUK CZ042.3509.4201.0003
  Kód obce 567566
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  906 (4201)
  Bílina

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3509.4201.0003.01 Hrobčice 04816 48160
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Obec Hrobčice leží na úpatí Českého středohoří. Zástavba je tvořena rodinnými a obytnými domy podél komunikací. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 280 – 300 m n. m. Jedná se o obec do 325 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká vodoteč Syčivka, která náleží do povodí Ohře. Část zájmového území se nachází v CHKO České středohoří a v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů Bílina - stupeň II.B. Nárůst obyvatelstva se nepředpokládá. V obci jsou malé pracovní příležitosti.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 324 325 327 330 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 324 325 327 330 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   294 298 305 314 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Hrobčice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hrobčice SK-TP.001 vodovodem SK-TP.001.2. Zdrojem vody je VDJ Hrobčice – 1 x 100 m3 (348,84 / 352,82 m n. m.), který je zásobován vodou z pramenišť Bílina I. a II., Červený Újezd a Mukov. Na vodovod je napojeno 91 % obyvatel, zbylých 9 % je zásobováno individuálně. Majitelem vodárenského zařízení je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s..

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoké procento ztrát ve vodovodní síti navrhujeme postupnou rekonstrukci vodovodních řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou je vytipována lokalita Staré Fláje a Dubí - štola.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z veřejného vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   Hrobčice mají jednotnou kanalizační síť K-TP.002-J.N vyústěnou pod obcí do Syčivky. Do kanalizace je pře septiky napojeno 50 % trvale bydlících obyvatel, 25 % trvale bydlících obyvatel má septiky se vsakováním a zbylých 25 % obyvatel má v bezodtokové jímky vyvážené na ČOV Bílina. Majitelem kanalizace je Severočeská vodárenská společnost a.s. a majetek provozují Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   U nové výstavby bude do roku 2015 vždy nutná domovní mikročistírna odpadních vod. Po roce 2016 navrhujeme dobudovat kanalizační síť a odpadní vody odvést na ČOV Bílina.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav Hrobčice - V aleji PRVK/2020
  Výústní objekt Stav PRVK/2020
  Výústní objekt Stav Hrobčice PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  19,0 0,0 19,0

  Mapa