Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.16 - stav 2004

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.16 Rochov 16687 166871
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk – Rochov leží východním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 40 obyvatel. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 196 - 225 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká Úštěcký potok a bezejmenná vodoteč, nenachází se zde požární nádrž. Svým územím Rochov zasahuje do vnitřního a celé do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně studny Rochov a do ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 35 35 35 35 - - -
   přechodně bydlící 0 0 0 0 - - -
   celkem 35 35 35 35 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   35 35 35 35 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk – Rochov je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Rochov (SK-LT.008.2), který zásobí obce Rochov, Lada a Strážiště. Ze studny Rochov je voda čerpána řadem PVC 100 do vodojemu Lada 2x25 m3 (293,60/291,10) a odtud gravitačně přiváděna pravou větví PVC 100 do Rochova a levou LT 100 do Lady a Strážiště.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce (vodovod je nově dostavěn) z trvale i přechodně bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 100%.
   Vodovod je v majetku obce, provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Současně s připojením nových vrtů ve Vědlicích a Rochově na ÚV Malešov bude Rochov připojen na oblastní vodovod. Do Rochova bude voda přiváděna z Vědlic, které jsou zásobeny řadem PVC 150 přímo z hlavního vodojemu Na Stráži 150 m3 (255,80/252,10), který odebírá vodu z ÚV Malešov (řad PVC 150).

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Rochov S1 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Rochov O18 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk – Rochov není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud je 47 % odváženo na ĆOV Litoměřice do vzdálenosti 21,5 km a 53 % vyváženo na zemědělsky využívané pozemky. Splaškové vody od rekreantů jsou akumulovány též v bezodtokových jímkách, odkud je 36 % odváženo na ĆOV Štětí a 64 % vyváženo na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny převážně povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu, nebo jsou zasakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Úštěk a na ČOV Štětí.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 010,0 1 010,0

  Mapa