Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.15 - stav 2004

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.15 Robeč 06230 62308
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk – Robeč leží východním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 80 obyvatel, nachází se zde 20 objektů pro rodinnou rekreaci (z toho 13 chat). Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 264 - 300 m n. m. Obec je bez recipientu. Nejbližší recipient Obrtka je ve vzdálenosti 1,2 km. Území náleží do povodí řeky Labe. Svým územím Robeč plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a celé do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. V obci není požární nádrž.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 75 72 69 66 - - -
   přechodně bydlící 61 61 61 61 - - -
   celkem 136 133 130 127 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   70 70 69 66 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk – Robeč je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Drahobuz (OZ-SK.LT.054.6), konkrétně jeho provozní částí Velký Hubenov, která zajišťuje vodu pro obce Julčín, V. Hubenov, Kalovice, Rašovice, Robeč a Sukorady. Skupina je napojena na ÚV Malešov, odkud se voda dopravuje do hlavního vodojemu Velký Hubenov - nový 100 m3 (315,21/311,37), který zásobuje vedlejší vodojemy. Jedním z nich je i Robeč starý 40 m3 (307,56/ 304,16) a Robeč nový 50 m3 (305,50/ 303,05). Obec je zásobena gravitačně řadem LT 80 z novějšího vodojemu.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 93%, z přechodně bydlících 48 %.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení místní části Robeč se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem Stav VDJ.LT 054/4,5 40 m3 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 054/4,5 50 m3 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk – Robeč není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od všech trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na pole (100 %).
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků a převážně zasakují do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Úštěk a na ČOV Štětí.
   Výhledově po roce 2015 je možné uvažovat s vybudováním kanalizační sítě a napojením na plánovanou ČOV obce Sukorady.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 918,0 918,0

  Mapa