Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.14 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.14 Rašovice 06229 62294
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk – Rašovice leží východním směrem od Litoměřic. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 320 - 357 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, není zde recipient ani požární nádrž. Svým územím Rašovice plně zasahují do CHOPAV Severočeská křída a cele do vnějšího ochranného pásma zdroje 2. jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 44 43 52 45 46 47
   přechodně bydlící 212 212 57 67 69 71
   celkem 256 255 109 112 115 118
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   44 43 42 49 52 55
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk – Rašovice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Drahobuz (OZ-SK.LT.054.5), konkrétně jeho provozní částí Velký Hubenov, která zajišťuje vodu pro obce Julčín, V. Hubenov, Kalovice, Rašovice, Robeč a Sukorady. Skupina je napojena na ÚV Malešov, odkud se voda dopravuje do hlavního vodojemu Velký Hubenov - nový 100 m3 (315,21/311,37), který zásobuje vedlejší vodojemy. Jedním z nich je i Robeč starý 40 m3 (307,56/304,16) a Robeč nový 50 m3 (305,50/303,05), kam je voda vedena gravitačním řadem ET 100. Z vodojemu Robeč starý je voda dopravována do Kalovic řadem PVC 100 a odsud výtlakem LT 80 do vodojemu vyššího tlakového pásma Rašovice 2x50 m3 (381,82/ 379,78), který gravitačně zásobuje Rašovice a zpětně vyšší tlak. pásmo Kalovic.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z materiálu Litina DN 80, 50 v celkové délce 2,328 km.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Úštěk- Rašovice předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 054/3 Rašovice 100 100 m3 PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk – Rašovice není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel a rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou odváženy na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 23,5 km.
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu nebo se vsakují do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2025 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  5 758,0 0,0 5 758,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0034634/14/ŽP/MTr P-37
  27. 5. 2014