Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.13 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.13 Ostré 11571 115711
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk – Ostré leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 320 - 355 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, je zde vodní nádrž. Recipient Hrádecký potok se nachází 400 m od obce. Svým územím Ostré plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a okrajově do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 64 60 65 59 63 66
   přechodně bydlící 95 95 53 62 53 47
   celkem 159 155 118 121 116 113
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   54 54 54 81 85 88
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk – Ostré je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Úštěk (M-LT.009.4), který zásobuje obce Úštěk, Starý Týn, Držovice, Svobodná Ves, Ostrá, Lhota. Obec Ostré je zásobována řadem LT 80 z vodojemu Ostré 30 m3 (359,41/357,10), do kterého je voda čerpána ze zářezu Ostré (ČS Ostré). Současně je možné čerpat voda do Úštěku přes Svobodnou Ves řadem PVC 100.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce z materiálu litina DN 80, 63, PE De 63 v celkové délce 1,036 km.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Úštěk- Ostré předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav ČS Ostré ČS Ostré PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Ostré PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Ostré b ZD Ostré b PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Ostré c ZD Ostré c PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Ostré a ZD Ostré a PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk – Ostré není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud jsou odváženy na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 18 km.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu, nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  1 932,0 0,0 1 932,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0034634/14/ŽP/MTr P-37
  27. 5. 2014