Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.12 - stav 2004

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.12 Lukov 17550 175501
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk – Lukov leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 90 obyvatel, nachází se zde 71 objektů pro rodinnou rekreaci (z toho 40 chat). Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 242 - 280 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká místní bezejmenná vodoteč, asi 200 m jihozápadně protéká Úštěcký potok a nachází se zde požární nádrž (U Staňků). Svým územím Lukov částečně zasahuje do CHKO České středohoří, plně do CHOPAV Severočeská křída, dále do ochranného pásma zdroje 1.stupně a částečně do vnitřního i vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně vrtu, který je zdrojem pro Lukov. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 83 81 79 77 - - -
   přechodně bydlící 153 153 153 153 - - -
   celkem 236 234 232 230 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   76 76 76 76 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk – Lukov je zásobována pitnou vodou z místního Lukov (M-LT.029), který patří do tlakového pásma vodojemu Lukov 30 m3 (316,17/314,33). Do VDJ je voda jímána ze zdrojů studna Dubičná (dle vyhlášky 376/2000 Sb. jsou zdroje nekvalitní v parametrech dusičnany, v roce 1998 však NO3 < 50 mg/l), vrtu a zářezu. Zářez nad tratí ČD je již trvale vyřazen - nepoužívá se. Do obce je z VDJ vedena řadem DN 80.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
   Z trvale bydlících obyvatel jsou zásobeno 100% místním vodovodem, z přechodně bydlících 31 %.
   V Lukově je v provozu i původní soukromý vodovod pro 6 chalup. Bude třeba prověřit kvalitu a vydatnost jeho zdroje a na základě toho pak posoudit, zda by mohl být tento vodovod využíván i jako vodovodní řad pro veřejnou potřebu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Lukova se bude v budoucnosti měnit. V současné době je vyprojektován vodovod pro obec Dubičná. Tento vodovod bude nutné posílit ze zdroje Lukovsko. Tzn. návrh přívodního řadu z Lukovska s napojením na vodovodní síť Lukov a propojení do obce Dubičná. Na trase v Lukově se využije i pro přepojení stávajícího soukromého vodovodu – viz. předchozí kapitola.
   Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 029/1 CS.LT 029/1 PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 009/5 VDJ.LT 009/5 25 m3 PRVK/2020
  Čerpací stanice Stav PRVK/2020
  Vodojem Stav VDJ.LT 029/1 30 m3 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ostré b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ostré c PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lukov zářez ZD.LT 029/2 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Lukov vrt PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Ostré a PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk – Lukov není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou z 41 % odváženy na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 18 km, ze 44 % vyváženy na zemědělsky využívané pozemky a v septicích (15 %) s přepady zaústěnými do dešťové kanalizace. Splaškové vody od rekreantů jsou akumulovány též v bezodtokových jímkách, odkud jsou z 24 % odváženy na ČOV Litoměřice a ze 76 % vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu, nebo se vsakují do terénu. Zástavbou protéká zatrubněný přepad z návesního rybníka, do něhož je zaústěno několik dešťových vpustí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Úštěk a na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 2 020,0 2 020,0

  Mapa