Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.12 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.12 Lukov 17550 175501
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk – Lukov leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 242 - 280 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká místní bezejmenná vodoteč, asi 200 m jihozápadně protéká Úštěcký potok a nachází se zde požární nádrž (U Staňků). Svým územím Lukov částečně zasahuje do CHKO České středohoří, plně do CHOPAV Severočeská křída, dále do ochranného pásma zdroje 1.stupně a částečně do vnitřního i vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně vrtu, který je zdrojem pro Lukov a dále do OPVZ1. a 2. stupně vodního zdroje Ostré. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 83 81 65 126 128 131
   přechodně bydlící 153 153 78 91 97 102
   celkem 236 234 143 217 225 233
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   76 76 76 130 138 147
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk – Lukov je napojena na místní vodovod Úštěk (M-LT.009.1) přes ČS Ostré. Místní vodovod patří do tlakového pásma vodojemu Lukov 30 m3 (316,17/314,33). Obec je zásobena z VDJ řadem DN 80. Rozvodná síť je z materiálu Litina DN 80, 50, PE De 90, 63, 40, PVC De 110, 90 v celkové délce 3,748 km.

   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. V Lukově je v provozu i původní soukromý vodovod pro 6 chalup. Bude třeba prověřit kvalitu a vydatnost jeho zdroje a na základě toho pak posoudit, zda by mohl být tento vodovod využíván i jako vodovodní řad pro veřejnou potřebu.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Úštěk- Lukov předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

   V současné době je vyprojektován vodovod pro obec Dubičná. Tento vodovod bude nutné posílit ze zdroje Lukovsko. Tzn. návrh přívodního řadu z Lukovska s napojením na vodovodní síť Lukov a propojení do obce Dubičná. Na trase v Lukově se využije i pro přepojení stávajícího soukromého vodovodu.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Čerpací stanice Stav CS.LT 029/1 LUKOV-VRT PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav VDJ.LT 029/1 Lukov 30 30 m3 PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lukov zářez a vrt ZD Lukov zářez a vrt- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lukov zářez a vrt ZD Lukov zářez a vrt- odstaven PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Lukov studna Dubičná ZD Lukov- Dubičná- odstaven PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk – Lukov není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, z toto 41 % jsou odváženy na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 18 km a 15 % jsou akumulovány v septicích s přepady zaústěnými do dešťové kanalizace. Splaškové vody od rekreantů jsou akumulovány též v bezodtokových jímkách, z toho 24 % jsou odváženy na ČOV Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu, nebo se vsakují do terénu. Zástavbou protéká zatrubněný přepad z návesního rybníka, do něhož je zaústěno několik dešťových vpustí.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod intenzifikací stávajících septiků na domovní mikročistírny a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  16 228,0 0,0 16 228,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0034634/14/ŽP/MTr P-37
  27. 5. 2014