Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.11 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.11 Ličenice 06917 69175
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk - Ličenice leží v severní části litoměřického okresu, severovýchodně od Úštěku. Trvale zde žije do 31 obyvatel, nachází se zde 13 objektů využívaných pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 272 – 286 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, 200 m jižně od zástavby protéká Ličenický potok, Držovický potok je vzdálen od zástavby 100 m. Svým územím plně zasahuje do CHKO České středohoří a CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 17 15 12 30 31 33
   přechodně bydlící 36 36 28 32 35 38
   celkem 53 51 40 62 66 71
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk - Ličenice je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění je zdroj nekvalitní v parametrech vysokého obsahu železa a bakteriologického znečistění. Obec je značně postižena suchem.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V návrhu je záměr vybudovat vodovod, vrtanou studnu a vodojem. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce č. 252/2004 Sb. v platném znění bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Návrh VDJ Ličenice VDJ Ličenice PRVK\2021
  Vodní zdroj Návrh ZD Ličenice ZD Ličenice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk - Ličenice není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud se vyvážejí na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 18 km.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod, nebo řešit likvidaci splaškových vod individuálně v domovních mikročistírnách, nebo tříkomorových septicích s dočišťovacím stupněm. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Úštěk a na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0034634/14/ŽP/MTr P-37
  27. 5. 2014