Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.10 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.10 Lhota 17549 175498
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk – Lhota leží severovýchodním směrem od Litoměřic,  0,9 km od Úštěka. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 250 - 303 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe a cca 300 m jižně od zástavby protéká Trnobranský potok. Svým územím Lhota plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a do vnějšího 2. stupně ochranného pásma vodního zdroje Úštecký potok vrt. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 6 6 5 12 11 11
   přechodně bydlící 40 40 16 18 19 20
   celkem 46 46 21 30 30 31
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   6 6 8 11 12 13
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk – Lhota je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Úštěk (M-LT.009.5), který zásobuje obce Úštěk, Starý Týn, Držovice, Svododná Ves, Ostrá, Lhota. Obec Lhota je zásobována řadem PVC 100 z vodojemu Lhota Úštěk- nový a Lhota Ústěk, do kterého je voda čerpána ze studny Lhota. Tento zdroj je také záložním zdrojem města Úštěk, do něhož byl vodovod prodloužen řadem PVC 150.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce z materiálu PE De 160, 90, 63, PVC De 160, 90 v celkové délce 2,105 km.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   S ohledem na vysoký podíl vody nefakturované a specifické úniky vody z potrubí se v místní části Úštěk- Lhota předpokládá do roku 2030 provedení opatření, která povedou ke snížení podílu vody nefakturované na celkové spotřebě vody. Před rozhodnutím o přípravě rekonstrukce bude nutné posoudit příčiny vyšších hodnot vody nefakturované a prověřit technický a provozní stav rozvodné sítě a případně navrhnout rekonstrukci rozvodné sítě. Objem investičních nákladů, který je potřebný na realizaci těchto opatření je vyjádřen formou návrhu rekonstrukce rozvodné sítě v obci.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav Lhota - Úštěk PRVK\2021
  Vodojem zemní Stav Lhota Úštěk nový PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk – Lhota není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %) s odvozem na ČOV Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků a dále vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2030 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  12 880,0 0,0 12 880,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0034634/14/ŽP/MTr P-37
  27. 5. 2014