Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.09 - stav 2004

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.09 Konojedy 06916 69167
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk – Konojedy včetně místní části Ovčín leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 160 obyvatel. Dříve byly střediskovou obcí. Památkově chráněný soubor barokních objektů byl v minulosti výrazně poničen. Konojedy se rozkládají v nadmořské výšce 312 - 350 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Pohorský a Konojedský potok. Svým územím plně zasahují do CHKO České středohoří, do CHOPAV Severočeská křída a celé do vnějšího a částečně do vnitřního ochranného pásma zdroje 2.stupně vrtu, který je zdrojem vody pro Konojedy. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   trvale bydlící 154 147 137 127 -
   přechodně bydlící 131 131 131 131 -
   celkem 285 278 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   44 59 80 103 -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk – Konojedy je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Konojedy (M-LT.030). Voda, která je jímána z vrtu, je upravována v jednostupňové úpravně vody a následně dopravována do obce řadem PVC 100. Z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu jsou zásobováni pouze obyvatelé v nové panelové výstavbě (30%), ostatní obyvatelé mají vlastní domovní studny, neznámé kvality.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Konojed se nebude v budoucnosti měnit.
   Předpokládá se rozšíření vodovodní sítě k rodinným domům.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Konojedy KV1 PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2030
   0 0 0 127 -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk – Konojedy není vybudovaný systém veřejné kanalizace. V Konojedech bydlí 67 % trvale žijícího obyvatelstva v bytových jednotkách Stavebního bytového družstva Roudnice nad Labem. Z těchto bytových jednotek jsou odpadní vody likvidovány na vícekomorovém septiku, z kterého je odpad zaústěn do Konojedského potoka. Kanalizaci bytových jednotek a septik vlastní i provozuje Bytového družstvo. Zbývající splaškové vody jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou ze 16,5 % odváženy na ĆOV Litoměřice do vzdálenosti 21 km a ze 16,5 % jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. Splaškové vody od rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou z 50 % odváženy na ĆOV Litoměřice a z 50 % jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientů.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části Úštěk – Konojedy je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,720 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.
   Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém je řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.
   Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.
   Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Konojedského potoka.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh PRVK/2020
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa