Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.09 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.09 Konojedy 06916 69167
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk – Konojedy včetně místní části Ovčín leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Dříve byly střediskovou obcí. Památkově chráněný soubor barokních objektů byl v minulosti výrazně poničen. Konojedy se rozkládají v nadmořské výšce 312 - 350 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe, protéká zde Pohorský a Konojedský potok. Svým územím plně zasahují do CHKO České středohoří, do CHOPAV Severočeská křída a celé do vnějšího a částečně do vnitřního ochranného pásma zdroje 2.stupně vrtu, který je zdrojem vody pro Konojedy. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 154 147 150 124 128 131
   přechodně bydlící 131 131 67 78 80 82
   celkem 285 278 217 202 208 213
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   44 59 80 48 80 110
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk – Konojedy je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Konojedy (M-LT.030). Voda, která je jímána z vrtu, je upravována v jednostupňové úpravně vody a následně dopravována do obce řadem PVC 100. Z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu jsou zásobováni pouze obyvatelé v nové panelové výstavbě, ostatní obyvatelé mají vlastní domovní studny, neznámé kvality. V obci jsou umístěny 2 vodní nádže pro požární vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Předpokládá se rozšíření vodovodní sítě k rodinným domům.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Úpravna vody Stav Konojedy PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Konojedy PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk – Konojedy není vybudovaný systém veřejné kanalizace. V Konojedech bydlí 67 % trvale žijícího obyvatelstva v bytových jednotkách Stavebního bytového družstva Roudnice nad Labem. Z těchto bytových jednotek jsou odpadní vody likvidovány na vícekomorovém septiku, z kterého je odtok zaústěn do Konojedského potoka. Kanalizaci bytových jednotek a septik vlastní i provozuje Bytového družstvo. Zbývající splaškové vody (33%) jsou akumulovány v bezodtokových jímkách a odváženy na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 21 km. Splaškové vody od rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách.
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientů.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V místní části Úštěk – Konojedy je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,720 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. 
   Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

   Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.
   Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody.
   Přebytečný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV Litoměřice. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.
   Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Konojedského potoka.
   Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Kapacita Kapacita - popis Usnesení
  ČOV Návrh ČOV Konojedy PRVK\2021
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0034634/14/ŽP/MTr P-37
  27. 5. 2014