Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.08 - stav 2004

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.08 Kalovice 06228 62286
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk – Kalovice leží východním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 30 obyvatel, nachází se zde 40 objektů pro rodinnou rekreaci (z toho 26 chat). Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 320 - 344 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Svým územím Kalovice plně zasahuje do CHOPAV Severočeská křída a celé do vnějšího ochranného pásma zdroje 2.stupně jímacího území. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 29 29 30 31 - - -
   přechodně bydlící 90 90 90 90 - - -
   celkem 119 119 120 121 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   29 29 30 31 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk – Kalovice je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Drahobuz (OZ-SK.LT.054.4), konkrétně jeho provozní částí Velký Hubenov, která zajišťuje vodu pro obce Julčín, V. Hubenov, Kalovice, Rašovice, Robeč a Sukorady. Skupina je napojena na ÚV Malešov, odkud se voda dopravuje do hlavního vodojemu Velký Hubenov - nový 100 m3 (315,21/311,37), který zásobuje vedlejší vodojemy. Jedním z nich je i Robeč starý 40 m3 (307,56/304,16) a Robeč nový 50 m3 (305,50/ 303,05), kam je voda vedena gravitačním řadem ET 100. Z vodojemu Robeč starý je voda dopravována do Kalovic řadem PVC 100 a odsud výtlakem LT 80 do vodojemu vyššího tlakového pásma Rašovice 2x50 m3 (381,82/ 379,78), který gravitačně zásobuje Rašovice a zpětně vyšší tlak. pásmo Kalovic.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce, z trvale bydlících obyvatel je na vodovodní řad pro veřejnou potřebu napojeno 100 %, z přechodně bydlících 100 %.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Kalovic se nebude v budoucnosti měnit.

   Z rozboru vyplývá, že úniky z vodovodní sítě od r.2005 přesahují 6000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě .

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk – Kalovice není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %), odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.
   Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do recipientu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Úštěk a na ČOV Štětí.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 275,0 275,0

  Mapa