Česká Kamenice - CZ042.3502.4202.0012.09 - stav 2004

 1. Obec

  Česká Kamenice

  Číslo obce PRVKUK 0012
  Kód obce PRVKUK CZ042.3502.4202.0012
  Kód obce 562394
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  728 (4202)
  Děčín

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3502.4202.0012.09 Pekelský Důl 02135 21351
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Česká Kamenice – Pekelský Důl leží severovýchodně od Děčína, v nadmořské výšce 304,00 – 315,00 m n. m. Jedná se o obec okolo 60 trvale žijících obyvatel, zástavba rozptýlená. Obcí protéká Bílý potok (Bystřička) a nachází se zde jeden rybník. Území náleží do povodí řeky Labe a do CHKO Labské pískovce, CHKO Lužické hory, CHOPAV Severočeská křída a ochranné pásmo vodního zdroje.
   Nepředpokládá se rozvoj obce.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 59 61 65 70 - - -
   přechodně bydlící 20 20 20 20 - - -
   celkem 79 81 85 90 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   50 52 55 59 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Obec Pekelský Důl je zásobován pitnou vodou z místního vodovodu M-Pekelský Důl (M-DC.012). Voda z prameniště je přivedena bez akumulace přímo do rozvodné sítě. Na vodovod je napojeno 51% obyvatel. Kapacita zdroje je nedostatečná. Technický stav rozvodné sítě špatný. Vodovod je v majetku a provozu obce.
   V současné době je cca 5 RD (34% obyvatel) zásobeno vodou z přivaděče mezi VDJ Kunratice a VDJ Skalka DN 225, odbočkou DN 50 v dl. 30m. Jedná se o zástavbu v blízkosti vodovodního přivaděče skupinového vodovodu Česká Kamenice – Kunratice. Vodovod M-Skalka (M-DC.013). Odbočka je v majetku SVS a.s., Teplice a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.
   Zbývající obyvatelé jsou zásobováni individuálně pomocí studní (15% trvale bydlících obyvatel).

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Stávající místní vodovod v majetku a provozu obce je ve špatném stavu. Veřejné i domovní studny mají nedostatečnou kapacitou a v letním období se musí voda do obce dovážet. Doporučuje se napojení na SK Česká Kamenice potrubím DN 60 dl. 0,9 km a případně osazení zařízení na redukci tlaků. Vybudování vodovodní sítě z vodovodu SK-005 se vzhledem nedostatku pitné vody doporučuje realizovat do roku 2010. Stávající rozvodná síť místního vodovodu bude částečně rekonstruována, v délce cca 700 m.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování vodou byly vytipovány na Děčínsku lokality Čertova voda, Dolní Žleb, Hřensko, Bynov DN 3a, DN 3b a Bělá. Přímo v obci není náhradní zdroj pitné vody.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Nouzové zásobení pitnou vodou bude možno doplňovat balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V Pekelském Dole není vybudována kanalizační síť, splaškové vody jsou odváděny do septiků a bezodtokových jímek s vyvážením na ČOV Česká Kamenice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místních vodotečí nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   V obci se i nadále uvažuje s individuálním likvidováním splaškových vod. Pomocí domovních čistíren odpadních vod, bezodtokových jímek s odvozem splašků na ČOV Česká Kamenice, nebo septiků s doplněním o dočišťovací stupeň.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 450,0 450,0

  Mapa