Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.06 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.06 Habřina 17548 175480
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk – Habřina leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 250 - 296 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Zástavbou protéká Loubní potok, 150 m západně protéká Červený potok. Svým územím Habřina plně zasahuje do CHKO České středohoří a na části území se rozkládá OPVZ 1. a 2. stupně zdroje Habřina zářezy . V obci je plánována výstavba několika RD, nepředpokládá se však výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 70 67 81 68 70 73
   přechodně bydlící 60 60 335 352 339 330
   celkem 130 127 416 420 409 403
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   70 67 63 108 110 113
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk – Habřina je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Habřina (SK-LT.003.2), který zásobuje obce Habřina a Srdov. Habřina je zásobována z VDJ Habřina, 22 m3 (starý pro Habřinu), kóta terénu 311,60, ze kterého je do obce vedena řadem PVC100 a dále z vodojemu Srdov-Habřina 50 m3 (348,59/345,66) přes obec Srdov řadem ET 80.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce z materiálu PE De 90, 63, 50, PVC De 110 v celkové délce 1,355 km. Vodovod byl v r. 1985 rekonstruován.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Habřiny se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést opravu starého vodojemu 40 m 3, neboť se nyní dá využívat jeho kapacita jen z cca 20% .


  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Habřina VDJ Habřina PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Habřina Srdov 2a ZD Habřina Srdov 2a PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Habřina Srdov 1b ZD Habřina Srdov 1b PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Habřina Srdov 1a ZD Habřina Srdov 1a PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Habřina Srdov 3a ZD Habřina Srdov 3a PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav ZD Habřina Srdov 4a ZD Habřina Srdov 4a PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk – Habřině není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel (100%) i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou odváženy na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 17 km.
   Dešťové vody jsou odváděny převážně povrchově systémem příkopů, struh a propustků. V obci je zatrubněná vodoteč, kterou je odváděna i část dešťových vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod, nebo řešit likvidaci splaškových vod individuálně v domovních mikročistírnách, nebo tříkomorových septicích s dočišťovacím stupněm. Vzhledem k investičním nákladům bude toto realizováno až v roce 2035. Veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice.


   Pro případnou připravovanou kanalizaci s odvedením odpadních vod na ČOV Úštěk je zpracován projekt.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0034634/14/ŽP/MTr P-37
  27. 5. 2014