Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.06 - stav 2004

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.06 Habřina 17548 175480
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk – Habřina leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Trvale zde žije do 70 obyvatel, nachází se zde 20 objektů pro rodinnou rekreaci (z toho 10 chat). Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 250 - 296 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Zástavbou protéká Loubní potok, 150 m západně protéká Červený potok. Svým územím Habřina plně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 70 67 63 59 - - -
   přechodně bydlící 60 60 60 60 - - -
   celkem 130 127 123 119 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   70 67 63 59 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk – Habřina je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Habřina (SK-LT.003.2), který zásobuje obce Habřina a Srdov. Habřina je zásobována z vodojemu, 40 m3 (starý pro Habřinu), kóta terénu 311,60, ze kterého je do obce vedena řadem PVC100 a dále z vodojemu Srdov-Habřina 50 m3 (348,59/345,66) přes obec Srdov řadem ET 80.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce. Vodovod byl v r. 1985 rekonstruován, z trvale bydlících obyvatel je na něj napojeno 100 %, z přechodně bydlících 93 % obyvatel.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Habřiny se nebude v budoucnosti měnit.
   Je nutné provést výměnu azbestocementových řadů a opravu starého vodojemu 40 m3, neboť se nyní dá využívat jeho kapacita jen z cca 20% .

   Z rozboru vyplývá, že úniky z vodovodní sítě od r.2005 přesahují 6000 m3/kmxrok.
   Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci litinových a ocelových řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk 4a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk 5a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk 6b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk 13a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk 11a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk 2a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk 1a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk 3a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk 14 PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk 10a PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk 2b PRVK/2020
  Vodní zdroj Stav Habřina Úštěk 6a PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk – Habřině není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel (100%) i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud jsou odváženy na ĆOV Litoměřice do vzdálenosti 17 km.
   Dešťové vody jsou odváděny převážně povrchově systémem příkopů, struh a propustků. V obci je zatrubněná vodoteč, kterou je odváděna i část dešťových vod.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Vzhledem k investičním nákladům bude toto realizováno až v roce 2021. Veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Úštěk a na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 918,0 918,0

  Mapa