Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.05 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.05 Dubičná 06915 69159
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk - Dubičná leží v severní části litoměřického okresu, severovýchodně od Úštěku. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 276 – 292 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká Úštěcký potok a je zde vodní nádrž. Svým územím Dubičná plně zasahuje do CHKO České středohoří a CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj. 

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 60 55 48 54 55 56
   přechodně bydlící 51 51 21 24 25 27
   celkem 111 106 69 78 80 83
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 45 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk - Dubičná je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Zásobování vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů.

   Na území obce je zdroj pitné vody využívaný pro vodovod Lukov. Studna s vydatností 0,2 – 0,4 l/s. Pro obec Dubičnou je vybudován přívod k nádraží ČD a osazen veřejný výtokový stojan pro odběr pitné vody.  Dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech z důvodu vysokého obsahu dusičnanů a bakteriologického znečistění.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   V návrhu je záměr vybudovat vodovod v délce 2,571 km rozvodných řadů s napojením na vodovodní síť místní části Úštěk- Lukov (místní vodovod Úštěk). Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. 

   Město Úštěk však nyní zajišťuje PD pro SP - Vodovod v obci Dubičná. Výstavba vodovodu je plánovaná po roce 2030.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk - Dubičná není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách z toho 54% splaškových vod se odváží na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 19 km. Splaškové vody rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se odvážejí na ČOV Litoměřice (100 %).
   Kamenolom TARMAC LIBEREC má vlastní mechanicko-biologickou ČOV. Jedná se o plastovou kontejnerovou čistírnu odpadních vod BOI – REKO 6, kapacita 45 EO.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod, nebo řešit likvidaci splaškových vod individuálně v domovních mikročistírnách, nebo tříkomorových septicích s dočišťovacím stupněm. V cílovém roce 2035 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod místní části Konojedy, ČOV Úštěk a na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0034634/14/ŽP/MTr P-37
  27. 5. 2014