Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.05 - stav 2004

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.05 Dubičná 06915 69159
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk - Dubičná leží v severní části litoměřického okresu, severovýchodně od Úštěku. Trvale zde žije do 60 obyvatel. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 276 – 292 m n. m., náleží do povodí řeky Labe, zástavbou protéká Úštěcký potok a je zde vodní nádrž. Svým územím Dubičná plně zasahuje do CHKO České středohoří a CHOPAV Severočeská křída. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   trvale bydlící 60 55 47 39 - - -
   přechodně bydlící 51 51 51 51 - - -
   celkem 111 106 98 90 - - -
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 45 39 - - -
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk - Dubičná je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Zásobování vodou je individuelní pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Dle vyhlášky 376/2000 Sb. je zdroj nekvalitní v parametrech z důvodu vysokého obsahu dusičnanů a bakteriologického znečistění.
   Na území obce je zdroj pitné vody využívaný pro vodovod Lukov. Studna s vydatností 0,2 – 0,4 l/s. Pro obec Dubičnou je vybudován přívod k nádraží ČD a osazen veřejný výtokový stojan pro odběr pitné vody.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucna zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce 376/2000 Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.
   Město Úštěk však nyní zajišťuje PD pro SP - Vodovod v obci Dubičná a je reálná možnost uskutečnění této akce.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodní zdroj Stav Lukov Dubičná PRVK/2020
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
   0 0 0 0 - - -
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk - Dubičná není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se 46% vyváží na zemědělsky využívané pozemky a 54% se odváží na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 19 km. Splaškové vody rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se odvážejí na ČOV Litoměřice (100 %).
   Kamenolom TARMAC LIBEREC má vlastní mechanicko-biologickou ČOV. Jedná se o plastovou kontejnerovou čistírnu odpadních vod BOI – REKO 6, kapacita 45 EO.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
   Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod místní části Konojedy a na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2015 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 1 836,0 1 836,0

  Mapa