Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.04 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.04 Držovice 03276 32760
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk – Držovice leží severovýchodním směrem od Litoměřic. Zástavba je venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 298 - 320 m n. m. Území náleží do povodí řeky Labe. Obcí protéká Držovický potok. Držovice svým územím plně zasahují do CHKO České středohoří a OPVZ 1. a 2. stupně zdroje Držovice a zároveň na části území se nachází OPVZ 2. stupně zdroje Habřina- zářezy. V obci je sídlo kozí farmy s regionální produkcí, autoservis a haly soukromé řemeslné firmy. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 29 26 33 25 26 28
   přechodně bydlící 69 69 38 44 46 48
   celkem 98 95 71 69 72 76
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   29 26 21 22 22 24
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk – Držovice je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu Úštěk (M-LT.009.3), konkrétně jeho provozní části Starý Týn, která je pod tlakem vodojemu Starý Týn - Držovice 60 m3 (355,80/354,09), zásobující Starý Týn a Držovice. Do vodojemu je voda jímána ze zářezu, z vodojemu je vedena řadem DN 80 do Starého Týna a odtud řadem PVC 100 do Držovic. Část vody pro Starý Týn a Držovice je doplňována přes čerpací stanici ze zářezů.
   Rozvodná síť je vybudována na celém území obce z materiálu PE De 90, 63, PVC De 110 a Litina DN 100 v celkové délce 0,564 km.
   Vodovod je v majetku SVS a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Systém zásobení Držovic se nebude v budoucnosti měnit.
   Výhledově navrhujeme rekonstrukci litinových rozvodných řadů.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Typ Stav Identifikátor Popis Objem Objem - popis Usnesení
  Vodojem zemní Stav VDJ Držovice VDJ Držovice PRVK\2021
  Vodní zdroj Stav Držovice PRVK\2021
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk – Držovice není vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel i rekreantů jsou akumulovány v bezodtokových jímkách (100 %) s odvozem na ČOV Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny povrchově systémem příkopů, struh a propustků do recipientu (100 %).

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod.

   Vzhledem k investičním nákladům bude toto realizováno až po roce 2030. Veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na ČOV Litoměřice.
   Je možné zvážit i variantu uvažující s odvedením splaškových vod na nově navrženou čistírnu odpadních vod Starého Týna, jejíž návrhovou kapacitu by bylo nutno zvýšit.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  4 150,0 0,0 4 150,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0034634/14/ŽP/MTr P-37
  27. 5. 2014