Úštěk - CZ042.3506.4205.0122.03 - návrhový stav k připomínkám 2022

 1. Obec

  Úštěk

  Číslo obce PRVKUK 0122
  Kód obce PRVKUK CZ042.3506.4205.0122
  Kód obce 565814
  Číslo ORP (ČSÚ)
  Název ORP
  825 (4205)
  Litoměřice

  Členění obce

  Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
  CZ042.3506.4205.0122.03 Dolní Vysoké 17547 175471
 2. Charakteristika obce

  1. Základní informace o obci

   Místní část obce Úštěk - Dolní Vysoké leží v severní části litoměřického okresu, severovýchodně od Úštěku. Trvale zde žije do 20 obyvatel, 14 objektů je využíváno pro rodinnou rekreaci. Zástavba je poměrně soustředěná, venkovského charakteru, rozkládá se v nadmořské výšce 322 – 360 m n.m., náleží do povodí řeky Labe, obcí protéká Loubní potok. Svým územím Dolní Vysoké plně zasahuje do CHKO České středohoří. Nepředpokládá se výrazný rozvoj.

  2. Demografický vývoj

   Bydlící obyvatelé Počet bydlících obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   trvale bydlící 8 8 17 17 20 23
   přechodně bydlící 27 27 29 34 35 37
   celkem 35 35 46 51 55 60
 3. Vodovody

  1. Počet obyvatel připojených na vodovod

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Vodovody – popis stávajícího stavu

   Místní část obce Úštěk - Dolní Vysoké je bez vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Zásobování pitnou vodou je individuální pomocí studní nebo vlastních vodovodů. Množství vody je ovlivněno množstvím srážek. Jedná se pouze o užitkovou vodu, která je dlouhodobě znečištěna odpadními vodami.. Obec je značně postižena suchem.

  3. Vodovody – popis návrhového stavu

   Po roce 2030  je záměr vybudovat vodovod v délce 0,773 km s připojením na skupinový vodovod Habřina. V případě zásobování z individuálních zdrojů, je nutno trvale sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhlášce č. 252/2004 Sb. se změnami 187/2005 Sb., 293/2006 Sb.,83/2014 Sb., 70/2018 Sb., bude  nutno využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

  4. Nouzové zásobování vodou za krizové situace

   Pro zajištění krizového zásobování pitnou vodou jsou vytipovány podzemní zdroje Vlastislav Kaple, Velké Žernoseky, Malešov vrty 03a, 02, 04a, 014a a Malešov vrty RD3, RD-1, RD-2.
   Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami v rámci závodu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.
   Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu vodovod
 4. Kanalizace a ČOV

  1. Počet obyvatel připojených na ČOV

   Počet připojených obyvatel
   2002 2005 2011 2018 2025 2030
   0 0 0 0 0 0
  2. Kanalizace – popis stávajícího stavu

   V místní části obce Úštěk - Dolní Vysoké není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody od trvale žijících obyvatel jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, z toho 30 % splaškových vod se odváží na ČOV Litoměřice do vzdálenosti 17 km. Splaškové vody od rekreantů jsou zachycovány v bezodtokových jímkách z toho 87 % splaškových vod se odváží na ČOV Litoměřice.
   Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu.

  3. Kanalizace – popis návrhového stavu

   S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní) a rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Vzhledem k investičním nákladům bude toto realizováno až po roce  2025. Veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Úštěk a na ČOV Litoměřice.

  Mapa

  Bodové objekty

  Ke kartě nejsou přiřazeny žádné bodové objekty typu kanalizace
 5. Ekonomická část

  Předpokládané investiční náklady v letech 2018 - 2030 [tis. Kč]

  Typ investice
  Vodovody Kanalizace Celkem
  0,0 0,0 0,0

  Mapa

 6. Vodoprávní rozhodnutí

  Vodoprávní úřad ČJ Popis rozhodnutí Výroky Datum vydání Soubory
  Litoměřice 0034634/14/ŽP/MTr P-37
  27. 5. 2014